Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Wybór zakresu specjalistycznego następuje na drugim roku studiów stacjonarnych lub na trzecim roku studiów niestacjonarnych. Studenci decydują się na wybór zakresu wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednego zakresu, na którym będzie kontynuować studia. Studenci, którzy chcieliby zdecydować się na dwa zakresy jednocześnie, powinni zaznaczyć swój wybór w ankiecie. Informacje na temat ankiety i czasu na jej wypełnienie są rokrocznie przekazywane studentom. Po zakończeniu czasu jej trwania zmiana decyzji nie jest możliwa.

Osoby studiujące w trybie ITN, które chcą rozpocząć dyplomowy zakres specjalistyczny w najbliższym semestrze, powinny zgłosić się do dziekanatu, aby aktywować konto w ankiecie. Dotyczy to również osób, które już kiedyś wybierały zakres, a chcą go rozpocząć ponownie.


Zakres specjalistyczny — Data Science

Ilość danych w otaczającym nas świecie podwaja się co 20 miesięcy, a już teraz szacuje się ją na kilkaset zettabajtów (10^21). Oznacza to, że obecnie nie ma możliwości przetworzenia w sposób klasyczny nawet wyselekcjonowanego fragmentu oceanu danych i dlatego obserwuje się coraz większy wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających kompetencje w szeroko rozumianej analizie danych z wykorzystaniem metod wykraczających poza standardy zdefiniowane w ostatnich dekadach XX oraz na początku XXI wieku.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się między innymi do szybszej cyfryzacji życia społecznego, w wyniku czego generowanie nowych danych nie tylko przybrało na sile, ale pojawiła się przestrzeń do zagospodarowania związana z zarządzaniem procesami ekonomicznymi, społecznymi i biznesowymi po przeniesieniu życia do sfery on-line.

Reguły oraz informacje zawarte w dużych zbiorach, jeśli odkryte i odpowiednio wykorzystane, w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki, pacjenta, organizacji korporacyjnej, całego społeczeństwa, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro, jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych tzw. Big Data.


Zakres specjalistyczny — Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych

Sylwetka ta ma szczególnie szeroki zakres tematyczny, toteż wyodrębniono w ramach niej cztery obszary tematyczne:

— Obszar – Bazy danych
— Obszar – Inżynieria Oprogramowania
— Obszar – Programowanie aplikacji biznesowych
— Obszar – Zarządzanie Projektami

Absolwent wykształcony zgodnie z tą sylwetką jest specjalistą przygotowanym do pracy w większych zespołach wytwarzania oprogramowania oraz zespołach analizy i wsparcia procesów biznesowych. Dzięki wiedzy z obszarów inżynierii wymagań, baz danych, hurtowni danych i eksploracji danych, modelowania procesów biznesowych i komunikacji w zespole oraz procesów podejmowania decyzji w biznesie jest przygotowany do pośredniczenia w komunikacji między zespołami programistów a zespołami biznesowymi.

Dobra znajomość technologii, baz danych, architektury systemów oraz metod analizy i projektowania umożliwia mu rozwój zawodowy w różnorodnych zawodach i rolach od analityka biznesowego, analityka systemowego, inżyniera wymagań, programisty, projektanta witryn internetowych, projektanta i administratora baz danych, projektanta i analityka hurtowni danych, inżyniera oprogramowania aż po kierowników zespołów wytwarzania, wsparcia i projektów informatycznych.

Potencjalne miejsce zatrudnienia tak przygotowanego kandydata stanowią firmy tworzące i wdrażające oprogramowanie, w tym zwłaszcza systemy biznesowe, organizacje posiadające i przetwarzające duże zbiory danych (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii), firmy świadczące usługi w zakresie business intelligence, działy rozwoju i wsparcia oraz działy analityczne dużych przedsiębiorstw.

Przedmioty obieralne związane z sylwetką

Osoby wybierające niniejszy zakres prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami przedmiotów obieralnych dla preferowanego obszaru tematycznego.

Profil kandydata

Kandydat zainteresowany kształceniem ukierunkowanym na tę sylwetkę powinien charakteryzować się umiejętnością analitycznego myślenia, biegłością posługiwania się wybranym językiem programowania ogólnego przeznaczenia oraz znajomością podstaw systemów baz danych oraz predyspozycjami komunikacyjnymi i zdolnością do pracy w zespole. Wskazana jest znajomość metod analizy i projektowania obiektowego, w tym języka UML.

Kompetencje absolwenta

a) Posiada dobrą znajomość relacyjnych i nierelacyjnych systemów zarządzania bazami danych, języków zapytań oraz trendów ich rozwoju.
b) Potrafi dobrać i wdrożyć narzędzia służące do gromadzenia i analizy informacji z wielu źródeł oraz z dużych zbiorów danych.
c) Potrafi zaprojektować hurtownię danych oraz procesy mające na celu pozyskanie danych do hurtowni z różnych źródeł danych.
d) Potrafi dobrać do postawionego problemu system zarządzania bazami danych oraz środki optymalizacji dostępu do bazy danych.
e) Potrafi monitorować serwer baz danych oraz stroić wydajność bazy danych.
f) Potrafi zaprojektować interfejs użytkownika dla aplikacji bazy danych.
g) Zna mechanizmy sztucznej inteligencji stosowane w systemach decyzyjnych i doradczych.
h) Identyfikuje, dokumentuje, waliduje oraz zarządza wymaganiami na oprogramowanie.
i) Potrafi ocenić i kontrolować jakość dokumentów projektowych, w tym: analizy przedwdrożeniowej, specyfikacji wymagań, projektu graficznego interfejsu użytkownika, specyfikacji schematu, specyfikacji architektury oprogramowania, dokumentacji użytkownika, dokumentacji kodu, scenariuszy testowych.
j) Zna metody, zasady i techniki modelowania procesów biznesowych.
k) Zna techniki zarządzania treścią w Internecie oraz optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO).
l) Zna normy i standardy stosowane w wytwarzaniu oprogramowania, w tym zarządzania pozycjami konfiguracji, wydaniami, wersjami i liniami produktów.
m) Zna różne aspekty ponownego użycia oprogramowania, w tym zasady oceny ich wad i zalet.
n) Zna społeczne i psychologiczne zasady pracy w zespołach rozwoju systemów informatycznych.
o) Zna zasady i narzędzia tworzenia bezpiecznego oprogramowania.
p) Umie stosować wzorce projektowe (design patterns) dla realizacji odpowiednich elementów oprogramowania i architektury.
r) Wykorzystuje w pracy komputerowe narzędzia wspierające projektowanie graficznego interfejsu użytkownika, zarządzanie projektem i cyklem wytwórczym oprogramowania, w tym narzędzia pracy grupowej.
s) Potrafi wykorzystywać metody sztucznej inteligencji przy programowaniu.
t) Potrafi zaprojektować aplikację WWW we wszystkich jej warstwach.
u) Potrafi skutecznie komunikować się i współpracować z różnymi specjalistami zarówno po stronie biznesu, ekspertów dziedzinowych, jak i po stronie wytwórcy oprogramowania.
w) Posiada umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji, ich analizy i syntezy w celu rozwiązania zadanego problemu.
x) Zna różnorodne architektury oprogramowania; w tym architektury korporacyjne, wielowarstwowe, standardów wymiany danych i architektury usług.


Zakres specjalistyczny — Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Zawody, w których może znaleźć zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, inżyniera DevOps, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze.


Zakres specjalistyczny — Interaktywne multimedia

Termin interaktywne multimedia obejmuje zagadnienia współpracy użytkownika z systemami informatycznymi, zwykle on-line. Szczególną rolę odgrywa tu interakcja, czyli dwukierunkowa komunikacja człowieka z systemem lub z innymi użytkownikami za pośrednictwem tego systemu (np. w grach i innych aktywnościach wymagających współdziałania). Taką interakcję umożliwiają interfejsy multimedialne.

Interaktywne multimedia integrują komputer, dane, telewizję, telefon i urządzenia mobilne, interfejsy oraz inne technologie informacyjne. Media interaktywne odnoszą się do koncepcyjnego projektowania interakcji, graficznego interfejsu użytkownika, nowych mediów, kultury cyfrowej, oraz rzeczywistości wzbogaconej i wirtualnej. Do najpopularniejszych interaktywnych aplikacji multimedialnych należą gry, programy edukacyjne i szkoleniowe, encyklopedie elektroniczne i przewodniki turystyczne. Użytkownik interaktywnej aplikacji multimedialnej staje się aktywnym uczestnikiem dwustronnej, szeroko pojętej komunikacji.

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci drugiego roku, studiów II stopnia na Wydziale Informatyki.