Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na Wydziale Informatyki w PJATK!


Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczęła się 6 maja 2024 roku.


Studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne polskojęzyczne 4-semestralne

Kandydaci podczas aplikacji na studia stacjonarne wybierają sylwetkę absolwenta (zakres specjalistyczny). Pierwszy semestr jest uzupełnieniem przedmiotów ze studiów I stopnia.

Dostępne zakresy specjalistyczne:

  • Data Science
  • Interaktywne multimedia
  • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
  • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (pojedyncze przedmioty wcześniej).


Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci powinni być absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne. Dodatkowo wymagana:

– podstawowa znajomość: teorii relacyjnych baz danych, metod statystycznych, podstaw programowania, użytkowania systemów operacyjnych, podstaw sieci komputerowych

– znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2

W przypadku wyboru sylwetki Data Science od kandydata oczekuje się ponadto podstawowej znajomości: podstaw programowania w języku Python, użytkowania systemów operacyjnych UNIX


1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego. Dokumenty wymienione poniżej są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do procedury kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Oryginały dokumentów można złożyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu, osobiście, lub wysłać pocztą / kurierem na adres Uczelni.


Absolwenci PJATK składają:

1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym (po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

2. formularz postępowania kwalifikacyjnego ( protokół )


Absolwenci pozostałych uczelni składają:

1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym (po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego na potrzeby legitymacji studenckiej i podania). Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

2. formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół)

3. dowód wpłaty za procedurę kwalifikacyjną – 85zł

4. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony / terminu obrony oraz arkusza przebiegu studiów). W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille / legalizację*

DODATKOWO

CV, certyfikaty, zaświadczenie o ukończonych kursach tylko w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych (ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego jeżeli praca jest związana z informatyką). Dodatkowe dokumenty prosimy wysłać na maila rekrutacja@pja.edu.pl

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych/anglojęzycznych muszą znać język w stopniu komunikatywnym.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3. Procedura kwalifikacyjna

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów.

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

Opłatę za procedurę kwalifikacyjną należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl).

Z procedury kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wydziałów: Informatyki oraz Zarządzania Informacją PJATK. Procedura kwalifikacyjna jest płatna – 85 PLN.


4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu procedury kwalifikacyjnej, dostarczeniu kompletu dokumentów. Decyzja wysyłana jest na adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

Decyzja o kwalifikacji Absolwentów PJATK jest wysyłana na bieżąco.


5. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu.

Podpisany kontrakt kandydat wgrywa na swój profil w portalu rekrutacyjnym.

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.

Gotowy rozpocząć swoją karierę w IT?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!