Przejdź do treści

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki to studia pierwszego stopnia (inżynierskie), które odbywają się w trzech trybach:

stacjonarnym

Trzy i pół roku (studia w języku polskim lub angielskim).

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (istnieje możliwość, że niektóre zajęcia rozpoczynać bedą się o godz. 7.00, a kończyć się o 19.00) . Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i programowania, itp., jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W ramach nauczania bazowego, studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java czy C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z wybraną specjalizacją. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów. 

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.

niestacjonarnym

Cztery lata (studia w języku polskim).

W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Nauczanie bazowe obejmuje sześć pierwszych semestrów i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i informatyki, jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.

niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe)

Cztery lata (studia w języku polskim lub angielskim).

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

1. Nauka przez Internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
2. Sesja egzaminacyjna plus sesja laboratoryjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie.

Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) oraz sesje laboratoryjne (intensywna realizacja jednego przedmiotu) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru. Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), zaś sesja laboratoryjna 4-5 dni (dni robocze i ewentualnie weekend). Obie sesje są ze sobą połączone, tak więc wystarczy przyjechać do Warszawy raz w semestrze na ok. 9 dni.

Studia rozpoczynają się od 4-dniowej sesji laboratoryjnej z przedmiotu „Wprowadzenie do systemów informacyjnych”, która odbywa się przed rozpoczęciem semestru na terenie uczelni.


Kierunek informatyka jest kierunkiem mającym najdłuższą tradycję w PJATK; był pierwszym kierunkiem w powstałej w 1994 roku uczelni. Wydział Informatyki, powołany dopiero w 2005 roku, jest największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się jednostką uczelni. O dynamice rozwoju wydziału świadczy liczba studentów – w 1994 roku studia rozpoczęło 90 studentów, a obecnie jest ich 5500. 

Informatyka to dyscyplina szybko rozwijająca się i jej postęp ma ogromny wpływ na wiele dyscyplin nauki. Jako nauka ścisła oraz techniczna zajmuje się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Każdy dobrze skonstruowany program studiów powinien zachować balans między podstawami niezbędnymi do zrozumienia fundamentalnych koncepcji w tej dyscyplinie a nowoczesnymi zastosowaniami czy fascynującymi, zmieniającymi sposób funkcjonowania świata technologiami. Cechą wyróżniającą koncepcję kształcenia w PJATK jest wyraźny podział efektów uczenia się na dwie kategorie: efekty o charakterze fundamentalnym, związane z nabywaniem ogólnej wiedzy informatycznej oraz efekty dotyczące konkretnych kompetencji. 


Władze wydziału

Dziekan wydziału:
dr Aldona Drabik, profesor PJATK

Prodziekani wydziału:
Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Paweł Lenkiewicz
Prodziekan ds. programów studiów
dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK


Katedry Wydziału Informatyki

Bazy Danych

Kierownik:
dr hab. Lech Banachowski, prof. PJATK

Bioinformatyka

Kierownik:
dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK

Inżynieria Oprogramowania

Kierownik:
prof. dr hab. Kazimierz Subieta


Mechanika, Informatyka i Robotyka

Kierownik:
dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK

Matematyka

Kierownik:
dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK

Metody Programowania

Kierownik:
dr inż. Michał Tomaszewski, prof. PJATK


Multimedia

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK

Podstawy Sztucznej Inteligencji

Kierownik:
dr hab. Marcin Sydow, prof. PJATK

Sieci Komputerowe i Systemy Rozproszone

Kierownik:
prof. dr hab. Adam Wierzbicki


Systemy Inteligentne i Data Science

Kierownik:
dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. PJATK

EXtended Reality i Systemów Immersyjnych

Kierownik:
dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK


Co więcej?

Oprócz programu nauczania PJATK organizuje warsztaty, szkolenia i dodatkowe zajęcia, które poszerzają wiedzę studentek i studentów Wydziału Informatyki. Dzięki współpracy z biznesem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych może z roku na rok oferować kursy, które uatrakcyjniają program nauczania i na bieżąco aktualizują wiedzę studentów względem zapotrzebowanie na rynku pracy.


Konkurs na najlepsze dyplomy Wydziału Informatyki w PJATK

Sprawdź zeszłoroczne prace naszych studentów, wyłonione w pierwszym konkursie na najlepsze prace inżynierskie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!