Przejdź do treści

Zakres specjalistyczny, studia II stopnia — Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Perspektywy zawodowe:
Zawody, w których może znaleźć zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, inżyniera DevOps, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze.

Przedmioty realizujące program zakresu:

— Systemy Mobilne i Bezprzewodowe (SMB)
— Technologie i platformy chmury obliczeniowej (TPC)
— Zaawansowane Metody Ochrony Informacji (ZMI)
— Projektowanie sieci komputerowych (PSK) (Internetowo)
— Seminarium magisterskie


Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

— Systemy mobilne i bezprzewodowe;
— Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
— Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
— Zaawansowane metody ochrony informacji.

Przykładowe prace dyplomowe:

— Inteligentny algorytm wspierający sprzedaż instrumentów giełdowych oparty o sztuczne sieci neuronowe (promotor: Michał Przybyłek)
— Symulacyjna analiza mechanizmów przydziału zadań na platformie Kubernetes (promotor: Paulina Adamska)
— Protocol CTF – Platforma edukacyjna do nauki protokołów sieciowych (promotor: Adam Wierzbicki)
— Analiza potencjalnych zagrożeń funkcjonalności screen recordingu w systemie Android (promotor: Bogdan Księżopolski/Michail Mokkas)
— Detektor updaku w oparciu o analizę sensorów urządzeń mobilnych przez uczenie maszynowe (promotor: Nguyen Thi Sinh Hoa/Michail Mokkas)
— System zarządzania pracowniami komputerowymi w szkołach (promotor: Adam Wierzbicki/Michail Mokkas)
— Wykorzystanie technologii AR w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem okularów Hololens (promotor: Adam Wierzbicki/Michail Mokkas)

Profil kandydata do specjalizacji technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej:
Kandydat powinien: posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych i protokołów komunikacji, rozumieć związki pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem i świadczonymi usługami (i ich charakterystyką), swobodnie programować usługi sieciowe i aplikacje na urządzenia mobilne, umieć administrować siecią komputerową. Kandydat powinien orientować się w istniejących zagrożeniach dla systemów informatycznych.

Kompetencje absolwenta specjalizacji Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej:

Wiedza:

 • Dobrze zna budowę i zasady działania systemów łączności bezprzewodowej, w tym telefonii komórkowej 3G i 4G oraz systemów łączności satelitarnej,
 • Dobrze zna technologię usług w chmurze App Engine (Google), Microsoft Azure i Amazon Web Services,
 • Posiada wiedzę o metodach efektywnego i uniwersalnego projektowania aplikacji i systemów rozproszonych (w tym przy wykorzystaniu architektury Peer-to-Peer i chmury),
 • Zna architekturę systemów na urządzenia mobilne (w tym Android),
 • Jest świadom możliwych zagrożeń dla systemów informacyjnych i dobrze zna nowoczesne metody przeciwdziałania im,
 • Dobrze zna zasady projektowania sieci komputerowych,
 • Zna zasady projektowania centrów danych i centrów obliczeniowych,
 • Zna narzędzia umożliwiające modelowanie z wykorzystaniem paradygmatu wieloagentowego systemów komunikacji bezprzewodowej,
 • Zna technologię dostarczania filmów, muzyki i gier w postaci mediów strumieniowanych jak i „on-demand”,
 • Zna normy i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Posiada wiedzę na temat platform chmury obliczeniowej i działających w jej obrębie usług
 • Posiada wiedzę na temat narzędzi do konteneryzacji aplikacji w chmurze
 • Zna technologie i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu aplikacji opartych o rzeczywistość rozszerzoną (AR)

Umiejętności:

 • Potrafi projektować zaawanasowane aplikacje działające w architekturze rozproszonej, z wykorzystaniem chmury i urządzeń mobilnych,
 • Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe udostępniane przez chmurę Googla i Microsoftu,
 • Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka w systemie informatycznym zgodnie z normą ISO/IEC 27001 i zaproponować środki zaradcze,
 • Posiada umiejętność bierną i czynną posługiwania się dokumentacją techniczną i projektową w języku angielskim,
 • Potrafi zdefiniować wymagania dla zaawansowanych protokołów komunikacji, a także projektować je,
 • Posiada umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji, ich analizy i syntezy w celu rozwiązania zadanego problemu,
 • Potrafi wykorzystywać narzędzia symulacyjne do analizy problemu i poszukiwania rozwiązań,
 • Umie efektywnie zarządzać i posługiwać się narzędziami pracy grupowej,
 • Potrafi łączyć posiadaną wiedzę z zewnętrzną wiedzą ekspercką i stosować ją w nowych obszarach – tzw. „computational-x” i „x-informatics”
 • Potrafi projektować rozbudowane sieci komputerowe z uwzględnieniem zapotrzebowania na przesyłanie i przetwarzanie „big data”,
 • Potrafi uruchomić usługę streamingu TV
 • Potrafi utworzyć i zarządzać Centrum Autoryzacji
 • Potrafi dokonać najskuteczniejszego wyboru użytych metod programistycznych w zależności od wymagań
 • Konstruując rozwiązania mobilne uwzględnia problemy bezpieczeństwa i prywatności

Kompetencje społeczne:

 • Zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Tworzenie harmonogramów pracy uwzględniających zewnętrzne czynniki ryzyka,
 • Efektywna komunikacja z członkami zespołu i sponsorami projektu przy użyciu wszystkich kanałów komunikacji,

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci i studentki drugiego roku, studiów II stopnia na wydziale Informatyki.