Przejdź do treści

Wydział Zarządzania Informacją PJATK oferuje naukę na studiach drugiego stopniauzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności studiów kierunku informatyka lub kierunków pokrewnych. Absolwenci innych, mniej „informatycznych” kierunków są zapraszani do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu – jeśli braków jest niewiele, podczas zajęć dodatkowych w czasie studiów II stopnia lub, jeśli braków do nadrobienia jest więcej, podczas zajęć tzw. semestru lub roku „0”.

Studia w trybie niestacjonarnym – zaocznym trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze.

Studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i zarządzania, w szczególności „na styku”: dział/zespół IT – klient biznesowy. Nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnego zarządzania systemami informatycznymi, zwinnego zarządzania projektami, szybkiego i efektywnego analizowania dużych zbiorów danych oraz dobrej komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu projektowego, jak i z interesariuszami biznesowymi.


Program studiów obejmuje, między innymi, zagadnienia z zakresu programowania (Python od podstaw, fakultatywnie R), projektowania oprogramowania, testowania, inżynierii wymagań, planowania i implementacji infrastruktury baz danych, wytwarzania, integracji, testowania i utrzymywania rozproszonych systemów IT oraz narzędzi Big Data i rozwiązań Cloud Computing stosowanych w środowisku biznesu. Oprócz kursów z przedmiotów typowo „twardych” prowadzone będą też zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności „miękkie” takie jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi (w ramach metodycznych Scrum i Agile PM), negocjacje, zarządzanie zmianą i konfliktem czy wystąpienia publiczne. Studenci zostaną też zaznajomieni z podstawami tworzenia start-upów IT, w tym z rodzajami dostępnych źródeł finansowania czy tworzeniem biznesplanu.


Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS – European Credit Transfer System). W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.


Zasady Egzaminu Dyplomowego na WZI

Ogólne wymogi, jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w PJATK są dostępne na stronie biblioteki.
Gotowy zacząć przygodę jako menadżer?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!