Przejdź do treści

Niezbędnik pracy dyplomowej


Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca oraz streszczenie pracy (max. 1000 znaków) i słowa kluczowe (min. 3).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe.

Przygotowanie pracy w 5 krokach:


Krok 1 – Rozpoczęcie procesu

Poniższe punkty należy wykonać po akceptacji pracy przez promotora.

W celu rozpoczęcia procesu należy:

 • wydrukować i oprawić pracę – jeden egzemplarz dla całej grupy;
 • przygotować płyty CD z pracą: część pisemna (pojedynczy plik pracy pisemnej nie może przekraczać 20 MB), jeśli są – kody źródłowe i skompilowana wersja aplikacji. Na płytach napisać markerem temat pracy, nazwiska i numery studenckie wszystkich autorów. Należy nagrać:
  • po jednej płycie CD od każdego współautora pracy – dla dziekanatu,
  • jedną, dodatkową płytę CD – dla biblioteki.
 • pobrać, wydrukować i podpisać oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (link) – po jednym egzemplarzu od każdego autora.
 • złożyć podanie ogólne do Dziekana Wydziału przez podania.pja.edu.pl z prośbą o możliwość podejścia do obrony pracy dyplomowej bez egzaminu dyplomowego (tylko studenci, którzy nie mają szans na absolutorium, a pisali pracę grupową). Uzasadnieniem jest fakt, że praca dyplomowa była pisana w grupie.

Na tym etapie w systemie GAKKO (gakko.pja.edu.pl) powinny istnieć informacje dotyczące pracy dyplomowej, wprowadzone przez Promotora. W tym kroku student ma obowiązek przekazać dodatkowe informacje do Promotora, który po weryfikacji uzupełnia je w systemie GAKKO:

 • indywidualny wkład każdego z autorów w poszczególne elementy pracy (z uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów w dokumentacji projektu dyplomowego);
 • zakres zrealizowanych badań naukowych (jeśli dotyczy);
 • imię i nazwisko Recenzenta pracy.

Student we własnym zakresie uzupełnia następujące informacje:

 • udzielenie lub nieudzielenie zgody na zamieszczenie pracy w Repozytorium Prac Dyplomowych
 • deklaracja o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi. Uczelnia wystawia dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement):
  • oryginał w języku polskim + 2 odpisy w języku polskim
   lub
  • oryginał w języku polskim + odpis w języku polskim + odpis w języku angielskim

Krok 2 – Złożenie pracy

Komplet fizycznych dokumentów wymienionych w Kroku 1 można wysłać pocztą lub umówić się na dostarczenie do Dziekanatu lub Biblioteki (wystarczy umówić się z jednym działem, dokumenty zostaną odpowiednio przekazane):

 • biblioteka otrzymuje oprawioną pracę i jedną płytę CD w celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu. Jednolity System Antyplagiatowy gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik weryfikacji z „raportu prawdopodobieństwa” (współczynnik nr 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki (patrz: Krok 3).
 • dziekanat otrzymuje pozostałe płyty CD oraz oświadczenia podpisane przez autorów pracy.

Aby formalnie zakończyć Krok 2, Promotor musi zaakceptować wynik weryfikacji z JSA, wpisany do systemu GAKKO przez pracownika biblioteki.

Ukończenie Kroku 2 jest równoznaczne ze złożeniem pracy w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału w Zarządzeniu dot. egzaminów dyplomowych.


Krok 3 – Uzupełnienie obiegówki

Prośbę o utworzenie obiegówki należy zgłosić do dziekanatu/sekretariatu – mailowo (preferowana opcja) lub telefonicznie dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych wymagań:

 • uzyskania absolutorium lub uzyskania pozytywnej decyzji na podanie o dopuszczenie do obrony samej pracy (złożone w Kroku 1).
 • uzyskania akceptacji wyniku plagiatu przez Promotora w systemie GAKKO.

Obiegówka zostanie udostępniona w systemie GAKKO (link). W interesie studenta jest upewnienie się, że obiegówka została uzupełniona przez:

 • bibliotekę,
 • księgowość, (nie dotyczy studentów bez absolutorium),
 • Promotora i Recenzenta (wprowadzenie opinii Promotora i Recenzji jest równoznaczne z „podpisaniem” przez nich obiegówki),
 • dziekanat (dopiero po uzyskaniu wszystkich pozostałych podpisów).

Uzyskanie kompletu podpisów formalnie kończy proces przygotowania do obrony.


Krok 4 – Obrona

Opis tego kroku nie dotyczy obron zdalnych

W dniu obrony, najpóźniej pół godziny przed obroną – w godzinach pracy dziekanatu:

 • Przewodniczący/Członek Komisji odbiera z dziekanatu komplet dokumentów dla komisji egzaminacyjnej.
 • studenci udają się pod wyznaczoną salę i czekają na zaproszenie na egzamin.

Krok 5 – Uzupełnienie formalności po obronie

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na profilu studenta, po zalogowaniu do GAKKO w zakładce Dziekanat/Przebieg studiów/dokumenty (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

W celu uzyskania dodatkowego odpisu (nie więcej niż 3 sztuki) w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w systemie podań:

 • podanie tłumaczenie tematu pracy musi zostać uzupełnione przez Promotora na etapie wprowadzania pracy do systemu GAKKO. Jeśli temat jest błędny do podania należy dodać podpisany przez Promotora załącznik dot. tłumaczenia tematu pracy).
 • dowód wpłaty 40 zł za jeden komplet.

W związku z wprowadzeniem nowych druków dyplomów od obron semestru letniego 2020/2021 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.