Przejdź do treści
ważne:

Wymagania dla kandydatów oraz program studiów mogą różnić się w zależności od ścieżki językowej i trybu studiów danego kierunku.
Upewnij się, że poznałeś wszystkie opcje.

Informacje ogólne

Ważne daty:


Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku i prowadzi studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie na kierunku zarządzanie informacją.

Studenci kierunku zarządzanie informacją uczą się jak stosować różnego rodzaju narzędzia informatyczne skutecznie wspomagające zarządzanie oraz nabywają biegłości w posługiwaniu się systemami informacyjnymi we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).


Studia inżynierskie

Wydział Zarządzania Informacją oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia.

Studia inżynierskie są prowadzone w dwóch trybach:

stacjonarnym

siedmiosemestralne studia dzienne (ścieżka polsko-, anglojęzyczna)

niestacjonarnym

ośmiosemestralne studia w trybie zaocznym (ścieżka polskojęzyczna)

Studia magisterskie

Celem studiów II stopnia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi infrastruktury IT oraz efektywnej analizy dużych zbiorów danych w środowisku biznesu.

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku zarządzanie informacją prowadzone są w następujących trybach:

stacjonarnym

studia trwają 3 semestry i realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia połączenia nauki z pracą zawodową

niestacjonarnym

zaocznym – studia trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze

Studia realizowane są w języku polskim. Są to studia o profilu praktycznym, z których większość zajęć jest prowadzona przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Dziedzina wiodąca na studiach zarządzanie informacją to „informatyka techniczna i telekomunikacja”, a uzupełniająca „nauki o zarządzaniu i jakości”.

Studia uzupełniające magisterskie dedykowane są zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności studiów kierunku informatyka lub kierunków pokrewnych. Absolwenci innych, mniej „informatycznych” kierunków są zapraszani do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu – jeśli braków jest niewiele, podczas zajęć dodatkowych w czasie studiów II stopnia lub, jeśli braków do nadrobienia jest więcej, podczas zajęć tzw. semestru lub roku „0”.

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.


Zakresy specjalistyczne

Studenci mają do wyboru następujące zakresy specjalistyczne:

Na studiach I stopnia:

 1. Zarządzanie projektami
 2. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 3. Analiza biznesowa
 4. E-commerce
 5. Wdrożenia systemów IT

Na studiach II stopnia:

 1. Analiza biznesowa i zastosowania Big Data
 2. Architektura systemów informatycznych


Co po studiach?

Absolwenci wydziału zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają. 

Po studiach II stopnia absolwenci mają także kompetencje do podjęcia pracy na stanowiskach takich jak architekt oprogramowania, architekt rozwiązań chmurowych, tester oprogramowania czy analityk biznesowy.

Wszyscy absolwenci Wydziału są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do zarządzania projektami, w szczególności przy zastosowaniu metodyki Scrum.  


Katedry Wydziału Zarządzania Informacją

Na Wydziale Zarządzania Informacją działają następujące katedry:

Katedra Ekonomii i Zarządzania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Małgorzata Cieciora – Kierownik
 • dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
 • dr Beata Maślanka-Wieczorek
 • dr Piotr Pietrzak
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr inż. Rafał Muniak

Opis katedry

KEiZ zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z szeroko rozumianych dziedzin zarządzania i ekonomii, a także przedmiotów uzupełniających wiedzę stricte ekonomiczną, np. prawnych podstaw biznesu. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów z wielu dziedzin np. zarządzania wiedzą, jakością, projektami, zasobami ludzkimi, marketingu, prawa czy ekonomii. Są to pracownicy etatowi PJATK lub współpracownicy z renomowanych uczelni warszawskich takich jak SGH, PW czy SGGW oraz praktycy (np. czynni zawodowo radcy prawni).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy KEiZ prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy zarządzania i organizacji
 • Podstawy prawne funkcjonowania biznesu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy marketingu
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Mikroekonomia
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Finanse w gospodarce
 • Biznesplan i ocena efektywności inwestycji

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KEiZ prowadzone są zajęcia projektowe specjalizacji Zarządzanie Projektami.

Laboratoria

Kursy KEiZ prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z zarządzania projektami, badań rynkowych i marketingowych czy biznesplanu).

Katedra Metod Programowania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK – Kierownik
 • dr inż. Dorota Cendrowska  
 • dr Mariusz Dzieciątko
 • mgr inż. Michał Drabik
 • mgr inż. Michaił Mokkas
 • mgr inż. Marcin Niewiński

Opis katedry

KMP zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu informatyki i zastosowań informatyki, w szczególności w modelowaniu, prognozowaniu i wspomaganiu decyzji. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów w w/w dziedzinach. Są to pracownicy etatowi Wydziału Zarządzania Informacją PJATK lub współpracownicy z WI PJATK oraz innych renomowanych uczelni warszawskich takich jak SGH, a także praktycy (np. architekci systemów biznesowych czy pracownicy SAS Institute).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy i współpracownicy KMP prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu
 • Programowanie obiektowe
 • Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych
 • Inteligentne systemy zarządzania
 • Business Intelligence na platformie SAS
 • Modelowanie procesów biznesowych i systemy CRM
 • Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich
 • Warsztaty programistyczne

Działalność naukowa

Pracownicy i współpracownicy katedry prowadzą działalność naukową związaną, m.in. z informatyką, modelowaniem procesów gospodarczych i systemami wspomagania decyzji.

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KMP prowadzone są zajęcia projektowe specjalizacji Systemy Wspomagania Decyzji Menedżerskich.

Laboratoria

Kursy KMP prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny i w specjalistycznych laboratoriach komputerowych.

Katedra Organizacji Procesów Informacyjnych

Skład osobowy i kierownik

 • dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK – Kierownik
 • prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 • dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJATK
 • dr inż. Paweł Drogi
 • dr inż. Tomasz Pieciukiewicz
 • dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 • mgr inż Piotr Gago
 • mgr inż. Alina Stasiecka
 • mgr inż. Maksymilian Kubica
 • mgr inż. Armand Stańczak
 • mgr inż. Katarzyna Maciejewska

Opis katedry

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne i działalność badawczą w zakresie zastosowań technologii informacyjnych do wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Katedra zatrudnia wybitnych specjalistów z licznych obszarów dotyczących zarówno technologii informacyjnych, projektowania systemów informatycznych, zarządzania jakością w projektach, jak i zastosowań systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją oraz w biznesie. Są to pracownicy etatowi PJATK, współpracownicy z innych uczelni oraz doświadczeni praktycy biznesu – przedsiębiorcy i konsultanci.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty:

 • Technologie internetowe
 • Zintegrowane systemy informatyczne ERP
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Projektowanie stron i serwisów WWW
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie produkcją
 • Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Hurtownie danych

Działalność naukowa

Pracownicy katedry prowadzą działalność naukową związaną z wymienioną wyżej działalnością dydaktyczną oraz są autorami wielu monografii i podręczników dotyczących projektowania i zastosowań systemów informatycznych w biznesie.

Zajęcia projektowe i laboratoryjne

W ramach zajęć katedry prowadzone są zajęcia projektowe i laboratoryjne wprowadzające do wybranego przez studenta dyplomowego zakresu specjalistycznego.
Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych – wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny – lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z obsługi oprogramowania ERP, wybranych technologii informatycznych czy projektowania systemów).


Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Skład osobowy Rady Wydziału
 • dr Małgorzata Cieciora, prof. PJATK – Dziekan
 • mgr inż. Rafał Muniak – Prodziekan
 • mgr inż. Piotr Gago – Prodziekan
 • prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
 • dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
 • mgr Justyna Szczepanek – administracja
 • Natalia Borys – studentka
 • Natalia Kapturowska – studentka
 • Julia Lewandowska – studentka
 • Zuzanna Perz – studentka

Osiągnięcia wydziału

Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023 dla Studenta Wydziału Zarządzania Informacją
Ekonomiczne Losy Absolwenta – raport zarobków

Zobacz więcej

Szukasz czegoś innego? Zobacz, co może Cię zainteresować w PJATK.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.