Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów w PJATK!

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 6 maja 2024 roku.


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne anglojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną


Ważne wydarzenia

Zapisy na kurs przygotowawczy na studia artystyczne – II grupa

20 lutego
15 marca

Rozpoczęcie konsultacji teczek na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów 2024

16 marca
17 czerwca

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

6 maja
30 września

Zapisy na kurs roczny, przygotowujący na studia artystyczne

3 czerwca
30 września

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Kandydaci, którzy posiadają polską maturę (świadectwo dojrzałości) lub Dyplom IB (International Baccalaureate Diploma)

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza
 3. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta – widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym

Kandydaci, którzy posiadają zagraniczny dyplom

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania oraz wgraniu zdjęcia!
 2. kserokopię dokumentu tożsamości (paszport)
 3. dyplom/świadectwo ukończenia szkoły średniej (uprawniające do rozpoczęcia studiów) – kandydat przedstawia oryginał lub kserokopię poświadczoną przez polskiego notariusza lub notariusza działającego w jednym z państw UE
 4. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta – widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym
 5. *tłumaczenie dyplomu – z obowiązku tłumaczenia zwolnieni są posiadacze dyplomów wydanych w języku polskim, angielskim i ukraińskim
 6. *apostille/legalizacja dyplomu – z obowiązku zwolnieni są posiadacze dyplomów wydanych przez następujące państwa: kraje Unii Europejskiej i EFTA, Australii, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.
 7. ** eligibility statement – dokument potwierdzający, że dyplom (z punktu nr 3) uprawnia do rozpoczęcia studiów w kraju, w którym został wydany. Zalecane posiadanie tego dokumentu dla posiadaczy dyplomów spoza krajów: OECD, UE, Ukrainy, Białorusi, Chin
 8. *** nostryfikacja dyplomu/świadectwa – należy dostarczyć do ukończenia I semestru studiów w PJATK

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach anglojęzycznych muszą znać język angileski w stopniu komunikatywnym. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje znajomość języka.


Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia. Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania.

*Dokument konieczny do otrzymania decyzji o kwalifikacji
**Dokument zalecany do przeprowadzenia procedury nostryfikacji
***Dokument konieczny do studiowania w Polsce. Dokument należy dostarczyć do końca I semestru studiów


3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowy stacjonarne odbywają się w siedzibie Uczelni.

Rozmowy online są przeznaczone tylko dla Obcokrajowców, którzy nie przebywają w Polsce.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150zł.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).

Rozmowa wstępna z zakresu:

 • malarstwa
 • architektury
 • teatru
 • filmu
 • wystaw
 • muzeów

PORTFOLIO kandydat przynosi ze sobą w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Teczka prac składa się z:

rysunku
 1. rysunek postaci ludzkiej z natury – format minimum 50×70 i 70×50, minimum 5 sztuk rysunków
 2. martwa natura – format minimum 50×70 i 70×50, minimum 5 sztuk rysunków
 3. inne formy rysunków (dowolna ilość prac).
malarstwa
 1. pejzaż – praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50×70 i 70×50; minimum 5 prac malarskich)
 2. martwa natura – praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50×70 i 70×50; minimum 5 prac malarskich)
 3. inne formy malarskie (dowolna ilość prac)
fotografii
 1. kolorowa bądź czarno-biała – może być przedstawiona fotografia portretowa, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż. Fotografia może być dostarczona w formie odbitek (minimum10 sztuk w formacie A5 lub większym) lub zaprezentowana na laptopie / tablecie w formie cyfrowej.

Rysunek, malarstwo – preferowany format: 100×70 cm lub 70×100 cm; minimalny format: 50×70 cm i 70×50 cm.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne anglojęzyczne w roku akademickim 2024/2025 – rozmowy stacjonarne

 • 11 czerwca 2024
 • 03 lipca 2024
 • 23 lipca 2024
 • 13 sierpnia 2024
 • 10 września 2024
 • 25 września 2024

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni.

Uwaga: teczkę z pracami kandydaci przynoszą bezpośrednio na rozmowę.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne anglojęzyczne w roku akademickim 2024/2025 – rozmowy online

 • 12 czewca 2024
 • 04 lipca 2024
 • 23 lipca 2024
 • 14 sierpnia 2024

Rozmowy online dla Obcokrajowców przebywających poza Polską.

Portfolio nie powinno przekraczać 25MB, minimum 100DPI i być w jednym pliku PDF. Należy dodać dokładny opis prac (format, technika wykonania, tytuł i data powstania). Plik PDF z portfolio trzeba wysłać minimum 3 dni robocze przed terminem rozmowy na adres rekrutacja@pja.edu.pl .

Rozmowa online odbędzie się na platformie Google Meet – wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail. Znajomość języka angielskiego jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.


Uczelnia prowadzi bezpłatne konsultacje „teczek” z pracami plastycznymi.


4. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu. Po podpisaniu można go wysłać na maila: kontrakt@pja.edu.pl albo w dwóch egzemplarzach dostarczyć osobiście lub pocztą / kurierem do działu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu na studia cudzoziemca” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.


Kurs Zero SNM (język angielski)

Kurs Zero to specjalny program skierowany do osób, które chcą aplikować na Wydział Sztuki Nowych Mediów i w przyszłości rozwijać swoje pasje i możliwości w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Program ten ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminów wstępnych oraz zapoznanie ich z procesem kształcenia podejmowanym na pierwszym roku studiów. Kurs obejmuje dwa semestry zajęć (420 godzin akademickich), podczas których przyszli studenci będą tworzyć swoje cyfrowe i tradycyjne portfolio pod okiem kadry z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nasi doświadczeni instruktorzy przygotują również przyszłych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kurs obejmuje 420 godzin lekcyjnych (2 semestry)
Koszt kursu: 13000 PLN

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!