fbpx
Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023 (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim) rozpocznie się 4 maja 2022 roku.

 

Kandydaci na studia II stopnia polsko i anglojęzyczne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych)

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy.
Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.
Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan WSNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

 

UWAGA: Występują różnice pomiędzy zasadami rekrutacji na studia stacjonarne a niestacjonarne

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach dot. przebiegu kwalifikacji, zasad rekrutacji - więcej informacji

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE POLSKOJĘZYCZNE I ANGLOJĘZYCZNE

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie złożonej prezentacji wraz z portfolio oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 

KROK I - Prezentacja

Rekrutacja jest oparta na prezentacji (prezentacja typu “Power Point” max. 5-10 min.) przygotowanej przez kandydata.
W skład prezentacji powinno wchodzić także portfolio.
Głównym celem prezentacji jest przedstawienie zamierzonego projektu magisterskiego (pracy magisterskiej).
Prezentacja powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim w zależności, od wyboru języka, w którym będzie chciało się studiować.

Prezentacje należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na minimum 2 dni robocze przed terminem rozmowy.

Pełna wersja zasad rekrutacji: wersja polska / wersja angielska  


Prezentacja powinna zawierać:

1- Przedstawienie studentki lub studenta (kim jesteś i jakie posiadasz doświadczenie)

a. Poprzednie doświadczenia (studia artystyczne, inne studia itp.);
b. Portfolio przedstawiające umiejętności projektowe oraz artystyczne studentki lub studenta.
W skład portfolio mogą wchodzić: praca dyplomowa, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe.

2- Wybór ścieżki studiów

Jaką ścieżkę kandydat chciałby realizować w trakcie studiów drugiego stopnia: studia artystyczno-teoretyczne lub teoretyczno-artystyczne?

Studia artystyczno-teoretyczne są oparte na założeniu, iż dzieło, powiązane z praktyką artystyczną kandydata, jest przedmiotem badań prowadzonych z punktu widzenia refleksyjnego praktyka (artysta badający własny proces twórczy). Dzieło prowadzi do badań teoretycznych.

Studia teoretyczno-artystyczne są oparte na założeniu, iż projekt badawczy wybrany przez kandydata jest punktem wyjścia dzieła. Badania teoretyczne prowadzą do dzieła.

3- Propozycja projektu

Kandydat określa propozycję projektu (pracy magisterskiej), nad którym chciałby pracować w trakcie studiów.

Projekt artystyczno-teoretyczny
W przypadku wyboru projektu artystyczno-teoretycznego, wymagane jest wstępne określenie:
a. Obiektu badań (dzieło);
b. Kontekstu badań (kontekst powstania dzieła);
c. Celu badań i ich wpływu na rozwój artystyczny kandydatki lub kandydata.
d. Powiązania teorii z praktyką.

Projekt teoretyczno-artystyczny
W przypadku wyboru projektu teoretyczno-artystycznego, wymagane jest wstępne określenie:
a. Problemu badawczego;
b. Pytania badawczego;
c. Celu badań;
d. Powiązania teorii z praktyką.

KROK II - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w oparciu o dostarczoną wcześniej prezentację wraz z portfolio.
W trakcie rozmowy dodatkowo sprawdzane są kompetencje językowe i poziom techniczny kandydata, wybierana jest specjalizacja oraz przedmioty dyplomowe.

Absolwenci kierunku Grafika w PJATK

Absolwenci kierunku Grafika w PJATK, którzy na dyplomie otrzymali ocenę 4 lub 5 powinni przedstawić jedynie prezentacje podpartą materiałami wizualnymi (dzieła, szkice, kolaże itp.) dopasowanymi do proponowanego projektu.
Pozostałe wymagania dot. prezentacji są takie same jak dla absolwentów innych uczelni (Krok I punkty 2 i 3).
Absolwenci PJATK w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiają swoją prezentację, opowiadają o przyszłej pracy dyplomowej, wybierają język, w którym chcą studiować, specjalizację.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego: przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe, wykonane w czasie studiów I lub II stopnia.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash. Dodatkowo kandydat powinien zaprezentować swój pomysł na realizację pracy magisterskiej.

W trakcie rozmowy ustalane jest również:
- wybor specjalizacji (przyporządkowania do określonej pracowni)
- wybór przedmiotów dyplomowych

WYJĄTEK: Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia wydziału SNM kier. Grafika w PJATK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM:

 • przedstawienie dyplomu praktycznego
 • pozytywną opinię jednego z profesorów, u którego student studiował

Absolwenci PJATK spełniający w/w warunki zobowiązani są do stawienia się z protokołem postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją wyłącznie w celu rozmowy dot. przyporządkowania do określonej pracowni na studiach magisterskich, ustalenia tematyki pracy dyplomowej, itd.

 

 

Rekrutacja "krok po kroku"

1. Rejestracja on-line (od 4 maja)
2. Dostarczenie dokumentów
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Kwalifikacja na studia
5. Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl
Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK kier. Grafika składają:

 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 

Absolwenci PJATK (spoza kier. Grafika) składają:

 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 

Absolwenci kierunku Grafika PJATK w Gdańsku na rozmowę kwalifikacyjną mogą dostarczyć swoją pracę dyplomową w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive, własny laptop, etc.).

Absolwenci innych uczelni składają:

 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dowód wpłaty za rozmowę (koszt 150 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu)
 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie 
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport.  

W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz apostille/legalizację (w przypadku, gdy jest wymagana).

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Terminy w systemie rekrutacyjnym pojawią się w maju 2022.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne polskojęzyczne 

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni o godzinie 11.00

 • Czwartek 30.06.2022
 • Poniedziałek 11.07.2022
 • Piątek 16.09.2022
 • Poniedziałek 26.09.2022

 

Rozmowy online godzina 11.00 dla Obcokrajowców przebywającycyh poza Polską

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets więc wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail.

 • Środa 29.06.2022
 • Wtorek 05.07.2022

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne anglojęzyczne

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni o godzinie 10.00

 • Poniedziałek 27.06.2022
 • Poniedziałek 11.07.2022
 • Poniedziałek 12.09.2022

 

Rozmowy online godzina 10.00 dla Obcokrajowców przebywającycyh poza Polską

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets więc wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail.

 • Wtorek 28.06.2022
 • Czwartek 14.07.2022
 • Wtorek 13.09.2022

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia niestacjonarne

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni w soboty o godzinie 11.00

 • 25.06.2022
 • 09.07.2022
 • 16.07.2022
 • 03.09.2022
 • 10.09.2022
 • 17.09.2022
 • 24.09.2022

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletnych dokumentów.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą osoby powołane przez radę Wydziału SNM.

Kandydaci przyjęci na studia magisterskie na określoną specjalizację mogą ją zmienić przed rozpoczęciem studiów pod warunkiem otrzymania:

 • zgody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów
 • zgody Kierownika wybranej specjalizacji

4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzbieraniu się grupy. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

5. Kontrakt

W ciągu tygodnia od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś podpisać kontrakt z uczelnią.

 Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK. PODGLĄD

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak,  architektura wnętrz

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl