Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim) rozpocznie się 4 maja 2021 roku.

 

Kandydaci na studia II stopnia polsko i anglojęzyczne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych)

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy.
Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.
Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan WSNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA POLSKOJĘZYCZNE I ANGLOJĘZYCZNE

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego: przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe, wykonane w czasie studiów I lub II stopnia.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash. dodatkowo kandydat powinien zaprezentować swój pomysł na realizację pracy magisterskiej.

W trakcie rozmowy ustalane jest również:
- ścieżka językowa i sprawdzenie kompetencji językowych
- wybor specjalizacji (przyporządkowania do określonej pracowni)
- droga realizacji do dyplomu – od projektu artystycznego do dysertacji teoretycznej lub od podstawienia problemu badawczego i dysertacji teoretycznej do egzekucji artystycznej i dzieła
- forma prowadzenia zajęć (stacjonarnie czy online)
- wybór przedmiotów dyplomowych

 

WYJĄTEK: Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia wydziału SNM kier. Grafika w PJATK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM:

  • przedstawienie dyplomu praktycznego
  • pozytywną opinię jednego z profesorów, u którego student studiował

Absolwenci PJATK spełniający w/w warunki zobowiązani są do stawienia się z protokołem postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją wyłącznie w celu rozmowy dot. przyporządkowania do określonej pracowni na studiach magisterskich, ustalenia tematyki pracy dyplomowej, itd.

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Biurze Rekrutacji PJATK.

 

Rekrutacja "krok po kroku"

1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Kwalifikacja na studia
5. Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl
Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK kier. Grafika składają:

Absolwenci PJATK (spoza kier. Grafika) składają:

Absolwenci kierunku Grafika PJATK w Gdańsku na rozmowę kwalifikacyjną mogą dostarczyć swoją pracę dyplomową w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive, własny laptop, etc.).

Absolwenci innych uczelni składają:

  • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
  • dowód wpłaty za rozmowę (koszt 75 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu)
  • podanie o przyjęcie na studia magisterskie 
  • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport.  

W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana).

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Terminy rozmów kwalifikacyjnych podane są w portalu rekrutacyjnym.

 

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy się zgłosić do Działu Rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletnych dokumentów.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą osoby powołane przez radę Wydziału SNM.

Kandydaci przyjęci na studia magisterskie na określoną specjalizację mogą ją zmienić przed rozpoczęciem studiów pod warunkiem otrzymania:

  • zgody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów
  • zgody Kierownika wybranej specjalizacji

4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzbieraniu się grupy. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

5. Kontrakt

W ciągu tygodnia od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś podpisać kontrakt z uczelnią.

 Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK. 

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak,  architektura wnętrz

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl