Przejdź do treści

Wymagania dla kandydatów

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024 (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim) rozpocznie się 4 maja 2023 roku.

 1. Rejestracja on-line (od 4 maja).
 2. Dostarczenie dokumentów.
 3. Kwalifikacja na studia.
 4. Kontrakt.

Kandydaci na studia II stopnia polsko i anglojęzyczne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych)

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy. Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.
Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan WSNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie złożonej prezentacji wraz z portfolio oraz rozmowy kwalifikacyjnej


Rozmowy kwalifikacyjne

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w trakcie rejestracji on-line. Terminy w aplikacji rekrutacyjnej pojawiają się na bieżąco!

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w oparciu o dostarczoną wcześniej prezentację wraz z portfolio.
W trakcie rozmowy dodatkowo sprawdzane są kompetencje językowe i poziom techniczny kandydata, wybierana jest specjalizacja oraz przedmioty dyplomowe.


Prezentacja

Rekrutacja jest oparta na prezentacji (prezentacja typu “Power Point” max. 5–10 min.) przygotowanej przez kandydata.
W skład prezentacji powinno wchodzić także portfolio.
Głównym celem prezentacji jest przedstawienie zamierzonego projektu magisterskiego (pracy magisterskiej).
Prezentacja powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim w zależności, od wyboru języka, w którym będzie chciało się studiować.

Prezentacje należy wysłać na adres: rekrutacja@pja.edu.pl na minimum 2 dni robocze przed terminem rozmowy.

Prezentacja powinna zawierać:

 • Przedstawienie studentki lub studenta (kim jesteś i jakie posiadasz doświadczenie)
 • Poprzednie doświadczenia (studia artystyczne, inne studia itp.)
 • Portfolio przedstawiające umiejętności projektowe oraz artystyczne studentki lub studenta
 • W skład portfolio mogą wchodzić: praca dyplomowa, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe
 • Wybór ścieżki studiów
  Jaką ścieżkę kandydat chciałby realizować w trakcie studiów drugiego stopnia: studia artystyczno-teoretyczne lub teoretyczno-artystyczne?
  Studia artystyczno-teoretyczne są oparte na założeniu, iż dzieło, powiązane z praktyką artystyczną kandydata, jest przedmiotem badań prowadzonych z punktu widzenia refleksyjnego praktyka (artysta badający własny proces twórczy). Dzieło prowadzi do badań teoretycznych.
  Studia teoretyczno-artystyczne są oparte na założeniu, iż projekt badawczy wybrany przez kandydata jest punktem wyjścia dzieła. Badania teoretyczne prowadzą do dzieła.
 • Propozycja projektu
  Kandydat określa propozycję projektu (pracy magisterskiej), nad którym chciałby pracować w trakcie studiów.

Projekt artystyczno-teoretyczny
W przypadku wyboru projektu artystyczno-teoretycznego, wymagane jest wstępne określenie:
a. Obiektu badań (dzieło);
b. Kontekstu badań (kontekst powstania dzieła);
c. Celu badań i ich wpływu na rozwój artystyczny kandydatki lub kandydata.
d. Powiązania teorii z praktyką.

Projekt teoretyczno-artystyczny
W przypadku wyboru projektu teoretyczno-artystycznego, wymagane jest wstępne określenie:
a. Problemu badawczego;
b. Pytania badawczego;
c. Celu badań;
d. Powiązania teorii z praktyką.


Absolwenci kierunku grafika w PJATK

Absolwenci kierunku grafika w PJATK, którzy na dyplomie otrzymali ocenę 4 lub 5 składają protokół w którym:

– kandydat ma za zadanie opisać w kilku zdaniach pomysł na pracę magisterską;
– musi się znaleźć opinia promotora studiów licencjackich dotycząca kwalifikacji na studia II stopnia


Absolwenci, którzy na dyplomie uzyskali niższy wynik niż 4 muszą dodatkowo podejść do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawić prezentację podpartą materiałami wizualnymi (dzieła, szkice, kolaże itp.) dopasowanymi do proponowanego projektu.
Pozostałe wymagania dot. prezentacji są takie same jak dla absolwentów innych uczelni (Krok I punkty 2 i 3).
Absolwenci PJATK w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiają swoją prezentację, opowiadają o przyszłej pracy dyplomowej, wybierają język, w którym chcą studiować, specjalizację.
Uwaga: W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może poprosić absolwenta o przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy np. sytuacji zmiany trybu studiów pomiędzy studiami pierwszego (tryb niestacjonarny) i drugiego stopnia (tryb stacjonarny)


Bezpośrednio przed rozmową kwalifiakcyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną umieszczone na profilu kandydata w rejestracji on-line 1 dzień roboczy po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Inforacja o pozytywnym zdaniu rozmowy nie jest jednocześnie informacją o przyjęciu na studia, do tego muszą być spełnione wszystkie warunki.

Po dopełnieniu wszystkich formalności, Uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzje o kwalifikacji na studia.