Przejdź do treści

Wymagania dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 • wygenerowany ze strony internetowej Szkoły Doktorskiej i podpisany przez kandydata wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 • dyplom (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo pierwszego i drugiego stopnia lub równorzędny albo oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich;
 • CV z opisem zainteresowań naukowych;
 • jedna fotografia przedstawiająca twarz kandydata;
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez uczelnie (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (poz. 216). W przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej suplement dyplomu z informacją o biegłości językowej;
 • opisany plan badawczy zgodny z wybranym tematem https://pja.edu.pl/szkola-doktorska/szkola-doktorska-ictdesignszkola-doktorska/o-programie/;
 • informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach;
 • *w razie nieukończenia studiów magisterskich: wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen wraz z zaświadczeniem o terminie obrony pracy magisterskiej;
 • tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych dokumentów wydanego w innym języku niż język polski.

Informacja o limicie dostępnych miejsc:

 • Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja – maksymalnie 3
 • Dyscyplina Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – maksymalnie 2
 • Łączny limit dla obu dyscyplin wynosi 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kandydatów w dyscyplinie, jeśli żaden kandydat nie spełni kryteriów oceny.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Prorektora!


Biuro Prorektora,
464 bud. A, 4 piętro,
godziny otwarcia 9:00-16:00
tel.: (22) 58-44-518
e-mail: biuro_prorektora@pjwstk.edu.pl