Przejdź do treści
Ważne!

Studia przez Internet w PJATK to edukacja umożliwiająca pracę nad materiałem udostępnionymi przez prowadzących dydaktyków w dowolnym czasie przez system uczelniany – Edux. Dzięki platformie Edux, studenci uczą się poza siedzibą PJATK i nie mają zajęć na kampusie.
Studenci mają obowiązkowa Sesję egzaminacyjną i sesję laboratoryjną na koniec semestru, która odbywa się na terenie uczelni.

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki to studia pierwszego stopnia (inżynierskie), które odbywają się w trzech trybach:

stacjonarnym

Trzy i pół roku (studia w języku polskim lub angielskim).

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (istnieje możliwość, że niektóre zajęcia rozpoczynać bedą się o godz. 7.00, a kończyć się o 19.00) . Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i programowania, itp., jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W ramach nauczania bazowego, studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java czy C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z wybraną specjalizacją. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów. 

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.

niestacjonarnym

Cztery lata (studia w języku polskim).

W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Nauczanie bazowe obejmuje sześć pierwszych semestrów i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i informatyki, jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.

niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe)

Cztery lata (studia w języku polskim lub angielskim).

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

1. Nauka przez Internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
2. Sesja egzaminacyjna plus sesja laboratoryjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie.

Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) oraz sesje laboratoryjne (intensywna realizacja jednego przedmiotu) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru. Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), zaś sesja laboratoryjna 4-5 dni (dni robocze i ewentualnie weekend). Obie sesje są ze sobą połączone, tak więc wystarczy przyjechać do Warszawy raz w semestrze na ok. 9 dni.

Studia rozpoczynają się od 4-dniowej sesji laboratoryjnej z przedmiotu „Wprowadzenie do systemów informacyjnych”, która odbywa się przed rozpoczęciem semestru na terenie uczelni.


Kierunek informatyka jest kierunkiem mającym najdłuższą tradycję w PJATK; był pierwszym kierunkiem w powstałej w 1994 roku uczelni. Wydział Informatyki, powołany dopiero w 2005 roku, jest największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się jednostką uczelni. O dynamice rozwoju wydziału świadczy liczba studentów – w 1994 roku studia rozpoczęło 90 studentów, a obecnie jest ich 5500. 

Tradycja i rozwój Wydziału Informatyki w PJATK stanowią nie tylko fundamenty historii uczelni, lecz także odzwierciedlenie dynamicznego rozwoju dziedziny informatyki jako całości. Jego ewolucja od momentu powstania aż po obecną skalę i liczbę studentów stanowi niezaprzeczalny dowód na rosnące znaczenie tej dziedziny w społeczeństwie.

Informatyka to dyscyplina szybko rozwijająca się i jej postęp ma ogromny wpływ na wiele dyscyplin nauki. Jako nauka ścisła oraz techniczna zajmuje się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Każdy dobrze skonstruowany program studiów powinien zachować balans między podstawami niezbędnymi do zrozumienia fundamentalnych koncepcji w tej dyscyplinie a nowoczesnymi zastosowaniami czy fascynującymi, zmieniającymi sposób funkcjonowania świata technologiami. Cechą wyróżniającą koncepcję kształcenia w PJATK jest wyraźny podział efektów uczenia się na dwie kategorie: efekty o charakterze fundamentalnym, związane z nabywaniem ogólnej wiedzy informatycznej oraz efekty dotyczące konkretnych kompetencji. 


Nauka informatyki poprzez praktykę

Ważnym elementem kształcenia na kierunku informatyka jest rozwój umiejętności praktycznych, które pozwalają absolwentom na skuteczne stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program studiów uwzględnia praktyczne projekty i laboratoria, a współpraca uczelni z topowymi firmami technologicznymi w Polsce, umożliwia studentom zdobywanie doświadczenia na stażach już podczas nauki. Dzięki temu studenci informatyki mogą zdobywać doświadczenie w rzeczywistych problemach informatycznych oraz uczyć się pracy w zespole, co przygotowuje ich do efektywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy w przyszłości.

Przyszłość informatyki już dziś

Program studiów na kierunku informatyka w PJATK nie tylko zapoznaje studentów z najnowszymi narzędziami sztucznej inteligencji (AI), ale przede wszystkim przygotowuje ich do zawodów przyszłości – bycia liderami kształtowania innowacji w IT. Umiejętności kodowania i programowania są cenniejsze niż kiedykolwiek, lecz tradycyjna wiedza matematyczna jak algebra, rachunek różniczkowy i całkowy oraz statystyka jest również kluczowa dla zrozumienia zaawansowanych technik sztucznej inteligencji. Specjalizowanie się w konkretynych obszarach branży informatycznej umożliwa szeroki wybór zakresów specjalistycznych na drugim lub trzecim roku studiów.


Władze wydziału

Dziekan wydziału:
dr Aldona Drabik, profesor PJATK

Prodziekani wydziału:
Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Paweł Lenkiewicz
Prodziekan ds. programów studiów
dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK


Katedry Wydziału Informatyki

Bazy Danych

Kierownik:
dr hab. Lech Banachowski, prof. PJATK

Bioinformatyka

Kierownik:
dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK

Inżynieria Oprogramowania

Kierownik:
prof. dr hab. Kazimierz Subieta


Mechanika, Informatyka i Robotyka

Kierownik:
dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK

Matematyka

Kierownik:
dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK

Metody Programowania

Kierownik:
dr inż. Michał Tomaszewski, prof. PJATK


Multimedia

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK

Podstawy Sztucznej Inteligencji

Kierownik:
dr hab. Marcin Sydow, prof. PJATK

Sieci Komputerowe i Systemy Rozproszone

Kierownik:
prof. dr hab. Adam Wierzbicki


Systemy Inteligentne i Data Science

Kierownik:
dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. PJATK

EXtended Reality i Systemów Immersyjnych

Kierownik:
dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK


Co więcej?

Oprócz programu nauczania PJATK organizuje warsztaty, szkolenia i dodatkowe zajęcia, które poszerzają wiedzę studentek i studentów Wydziału Informatyki. Dzięki współpracy z biznesem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych może z roku na rok oferować kursy, które uatrakcyjniają program nauczania i na bieżąco aktualizują wiedzę studentów względem zapotrzebowanie na rynku pracy.


Konkurs na najlepsze dyplomy Wydziału Informatyki w PJATK

Sprawdź zeszłoroczne prace naszych studentów, wyłonione w pierwszym konkursie na najlepsze prace inżynierskie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!