Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na kierunku Projektowanie graficzne i sztuka multimediów w PJATK!


Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 6 maja 2024 roku.


Studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne anglojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonego portfolio.


Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych)

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy. Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.
Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan SNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.


1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK:

podanie o przyjęcie na studia magisterskie

zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania

protokół postępowania kwalifikacyjnego


Absolwenci pozostałych uczelni składają:

podanie o przyjęcie na studia magisterskie

zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania

dowód wpłaty za rozmowę (koszt 150 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu)

protokół postępowania kwalifikacyjnego – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport.  

W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz apostille/legalizację (w przypadku, gdy jest wymagana).


3. Rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy na studia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni, rozmowy online są przeznaczone tylko dla Obcokrajowców, którzy nie przebywają w Polsce.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150zł.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).


Portfolio

PORTFOLIO kandydata musi zawierać dorobek artystyczny: wybrane prace artystyczne lub projektowe (związane z tematyką, którą kandydat zamierza się zajmować w trakcie studiów drugiego stopnia).


Na rozmowę online należy przesłać do nas portfolio z dokładnym opisem prac:

 • Tytuł dzieła;
 • Rok powstania;
 • Opis;
 • Technika;
 • W wypadku prac artystycznych format papieru

Portfolio nie powinno przekraczać 25MB, minimum 100DPI i być w jednym pliku PDF. Portfolio należy wysłać na adres rekrutacja@pja.edu.pl nie później niż na trzy dni robocze przed terminem rozmowy.


Rozmowa

Rozmowa odbywa się w oparciu o dostarczone portfolio oraz informacje umieszczone w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

W trakcie rozmowy odbywa się weryfikacja języka angielskiego (nie dotyczy osób z certyfikatem C1 lub kończących studia pierwszego stopnia w języku angielskim).


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia magisterskie stacjonarne anglojęzyczne w roku akademickim 2024/2025

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni:

 • 11 czerwca 2024
 • 03 lipca 2024
 • 23 lipca 2024
 • 13 sierpnia 2024
 • 10 września 2024
 • 25 września 2024

Rozmowy online dla obcokrajowców przebywających poza Polską:

 • 12 czewca 2024
 • 04 lipca 2024
 • 23 lipca 2024
 • 14 sierpnia 2024

Spotkanie online odbędzie się na platformie Google Meet – wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail.


Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.


4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzbieraniu się grupy. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.


5. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu. Po podpisaniu można go wysłać na maila: kontrakt@pja.edu.pl albo w dwóch egzemplarzach dostarczyć osobiście lub pocztą / kurierem do działu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu na studia cudzoziemca” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!