Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Pierwszy etap nauki na kierunku grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w dwóch trybach:

Stacjonarnym

W języku polskim (studia dzienne) – 6 semestrów.

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Studia licencjackie stacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki. Od roku akademickiego 2011/12 uczelnia oferuje także możliwość kształcenia na studiach magisterskich jednolitych. Program nauczania na studiach magisterskich jednolitych jest tożsamy z programem studiów I i II stopnia, oprócz realizacji dyplomu licencjackiego. Studia stacjonarne trwają 10 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom magistra sztuki.

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależności od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Niestacjonarnym

W języku polskim (studia zaoczne) – 6 semestrów.

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w trybie zjazdów co drugi weekend: soboty-niedziele w godzinach 08:30-21:00. Każdy semestr obejmuje 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia licencjackie niestacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata. 

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację – animację lub wizualizację, promotora głównego pracy dyplomowej oraz pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Na piątym semestrze studenci uzupełniają zespół promotorski o promotora technicznego oraz promotora pracy teoretycznej i pod ich pod kierunkiem wykonują projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej. Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak: podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.
W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest rozwijanie wrażliwości estetycznych studenta, udoskonalanie warsztatu w tworzeniu obrazu statycznego i ruchomego. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

— edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej;

— grafiki – program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

— informatyki – studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku GRAFIKA otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.


W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki artystycznej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.


Teorię wykorzystujemy w praktyce. Każdy projekt wdrażamy w życie. Odkryj świat projektowania i nowych technologii na unikalnym kierunku.

Studia na kierunku grafika to program oparty przede wszystkim na nowych technologiach i uzupełniony tradycyjnymi przedmiotami plastycznymi. Nasi studenci uczą się tworzenia animacji 2D i 3D, projektowania gier komputerowych i aplikacji interaktywnych oraz wykorzystania technologii VR i AR, a oprócz tego – typografii, fotografii oraz projektowania komunikacji wizualnej i reklamy. W ramach studiów zapewniamy najlepsze oprogramowanie graficzne, m.in. pakiet Adobe Creative Cloud i Maya. Studenci grafiki współorganizują oraz uczestniczą w licznych festiwalach i wystawach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Na zajęciach pod okiem wykładowców przygotowują projekty i wydarzenia dla wielu warszawskich instytucji kultury, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Wydział Sztuki Nowych Mediów oferuje naukę na kierunkach:

Grafika

Studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Architektura Wnętrz

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Projektowanie graficzne i sztuka multimediów

Studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne anglojęzyczne


Galeria


Władze Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Dziekan wydziału

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

Prodziekani wydziału

Prodziekan: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
Prodziekan: dr Piotr Nowiński
Prodziekan: mgr Piotr Sieciński


Sekretariat Dziekana
Marta Ogrodniczuk


email: dziekan-snm@pja.edu.pl

tel: (+48) 22 584 45 04
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00

 • dziekan SNM

  Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Rada Wydziału Sztuki Nowych Mediów
 1. dr hab. E. Satalecka (Dziekan)
 2. dr hab. A. Kalina (Prodziekan)
 3. dr P. Nowiński (Prodziekan)
 4. mgr P. Sieciński (Prodziekan)
 5. prof. dr hab. P. Smolnicki
 6. prof. dr hab. P. Nowak
 7. prof. dr hab. T. Myjak
 8. prof. dr hab. J. Białasiewicz
 9. prof. dr hab. J. Knorowski
 10. prof. dr hab. K. Szymanowicz
 11. prof. dr hab. J. Staszewski
 12. prof. dr hab. Z. Raś
 13. dr hab. J. Wójcik-Wróblewska
 14. dr hab. A. Wieczorkowska 
 15. dr hab. A. Klimczak
 16. dr hab. B. Szubińska-Rutkowska 
 17. dr hab. J. Walendzik-Stefańska
 18. dr hab. R. Pietrzak
 19. dr hab. R. Gubrynowicz
 20. dr hab. B. Cedrzyńska
 21. dr hab. Agnieszka Ziemiszewska
 22. dr hab. inż. K. Szklanny
 23. dr inż. K. Kalinowski
 24. mgr inż. R. Masłyk
 25. M. Ogrodniczuk (przedstawicielka Administracji) 
 26. S. Herman (przedstawicielka studentów)
 27. K. Michalska (przedstawicielka studentów)  

Zobacz więcej

Najlepsze dyplomy
Wydziału Sztuki
Nowych Mediów

Daj się zadziwić pracom naszych studentów.