Przejdź do treści

Ważne!

Studia przez internet w PJATK to edukacja umożliwiająca pracę nad materiałem udostępnionymi przez prowadzących dydaktyków w dowolnym czasie przez system uczelniany – Edux. Dzięki platformie Edux, studenci uczą się poza siedzibą PJATK. Studenci mają obowiązkową  sesję laboratoryjną na kampusie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz sesję egzaminacyjną która odbywa się na terenie uczelni.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 rozpocznie się 3 stycznia 2024 roku. Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 6 maja 2024 roku.

 Zajęcia przez internet rozpoczynają się 4 marca 2024 – materiały dostępne są po zalogowaniu na platformie edukacyjnej EDUx.

Uwaga: Prosimy o regularne korzystanie z systemu EDUx oraz czytać umieszczane tam ogłoszenia.


Studia drugiego stopnia (magisterskie) niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość polskojęzyczne 4-semestralne

Na studiach niestacjonarnych przez Internet sylwetkę absolwenta (zakres specjalistyczny) student /ka wybiera pod koniec I semestru studiów.

Dostępne zakresy specjalistyczne:

  • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
  • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
  • Interakcja człowiek komputer

Zajęcia na studiach niestacjonarnych przez Internet realizowane są na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz uczelnianego systemu EDUX.


Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci powinni być absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne. Dodatkowo wymagano:

podstawowa znajomość: teorii relacyjnych baz danych, metod statystycznych, podstaw programowania, użytkowania systemów operacyjnych, podstaw sieci komputerowych

znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1


1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty wymienione poniżej są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do procedury kwalifikacyjnej na studia magisterskie.


Absolwenci PJATK składają:

podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego). Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

formularz postępowania kwalifikacyjnego ( protokół )

UWAGA: Absolwenci PJATK nie składają dyplomu i suplementu.


Absolwenci pozostałych uczelni składają:

podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym (po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego na potrzeby legitymacji studenckiej i podania). Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół)

dowód wpłaty za procedurę kwalifikacyjną – 85zł

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony / terminu obrony oraz arkusza przebiegu studiów). W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille / legalizację*

– CV, certyfikaty, zaświadczenie o ukończonych kursach tylko w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych (ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego jeżeli praca jest związana z informatyką). Dodatkowe dokumenty prosimy wysłać na maila rekrutacja@pja.edu.pl


UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język w stopniu komunikatywnym.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3. Procedura kwalifikacyjna

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów.

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

Opłatę za procedurę kwalifikacyjną należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl).

Z procedury kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wydziałów: Informatyki oraz Zarządzania Informacją PJATK. Procedura kwalifikacyjna jest płatna – 85 PLN.


4. Kwalifikacja na studia

Wstępna kwalifikacja Komisji zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału. W przeciągu 2 tygodni od akceptacji Dziekana wysyłana jest oficjalna decyzja. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

Decyzja o kwalifikacji Absolwentów PJATK jest wysyłana na bieżąco.


5. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu. Po podpisaniu można go wysłać na maila: kontrakt@pja.edu.pl albo w dwóch egzemplarzach dostarczyć osobiście lub pocztą / kurierem do działu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gotowy rozpocząć swoją karierę w IT?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!