Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na Wydziale Informatyki w PJATK!

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczęła się 6 maja 2024 roku.


Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne anglojęzyczne

Przyjęcia odbywają się do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

Kandydaci na studia anglojęzyczne dodatkowo powinni posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne lub odpowiednie certyfikaty (dotyczy obcokrajowców).


Ważne wydarzenia

Zapisy na kurs maturalny z Matematyki

13 grudnia
9 lutego

Zapisy na kurs maturalny z Informatyki

13 grudnia
29 lutego

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

6 maja
30 września

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do portalu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Kandydaci, którzy posiadają polską maturę (świadectwo dojrzałości) lub Dyplom IB (International Baccalaureate Diploma)

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza

Kandydaci, którzy posiadają zagraniczny dyplom

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania oraz wgraniu zdjęcia!
 2. kserokopię dokumentu tożsamości (paszport)
 3. dyplom/świadectwo ukończenia szkoły średniej (uprawniające do rozpoczęcia studiów) – kandydat przedstawia oryginał lub kserokopię poświadczoną przez polskiego notariusza lub notariusza działającego w jednym z państw UE
 4. *tłumaczenie dyplomu – z obowiązku tłumaczenia zwolnieni są posiadacze dyplomów wydanych w języku polskim, angielskim i ukraińskim
 5. *apostille/legalizacja dyplomu – z obowiązku zwolnieni są posiadacze dyplomów wydanych przez następujące państwa: kraje Unii Europejskiej i EFTA, Australii, Kanady, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi.
 6. ** eligibility statement – dokument potwierdzający, że dyplom (z punktu nr 3) uprawnia do rozpoczęcia studiów w kraju, w którym został wydany. Zalecane posiadanie tego dokumentu dla posiadaczy dyplomów spoza krajów: OECD, UE, Ukrainy, Białorusi, Chin.
 7. *** nostryfikacja dyplomu/świadectwa – należy dostarczyć do ukończenia I semestru studiów w PJATK


Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia. Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania.

*Dokument konieczny do otrzymania decyzji o kwalifikacji
**Dokument zalecany do przeprowadzenia procedury nostryfikacji
***Dokument konieczny do studiowania w Polsce. Dokument należy dostarczyć do końca I semestru studiów


UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach anglojęzycznych muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, potwierdzoną certyfikatem:

 • IELTS – od 6,5;
 • TOEFL – od 80;
 • TOEIC – od 750;
 • British Council EnglishScore – od 400;
 • FCE – Grade C (min. 160 points);
 • Duolingo – od 100;
 • CAE/CPE.

Certyfikat znajomości języka angielskiego należy wgrać do portalu rekrutacyjnego.

W przypadku braku wyżej wymienionych certyfikatów lub jeśli poziom certyfikatu jest niższy niż podany na liście, kandydat może podejść do rozmowy językowej online przez Google Meet. Koszt rozmowy językowej wynosi 100 PLN.

Zwolnienia z rozmowy występują dla:

 • obcokrajowców, dla których język angielski jest językiem urzędowym;
 • osób, które na polskim świadectwie dojrzałości zdały język angielski;
 • osób, które zdawały maturę anglojęzyczną, np. IB Diploma, A-level, SAT, Cambridge International AS or A-level.


W celu zapisania się na rozmowę językową kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w trakcie rejestracji online. Terminy na portalu rekrutacyjnym pojawiają się na bieżąco.

Instrukcje dotyczące zapisania się na rozmowę językową online są dostępne pod linkiem.


3. Kwalifikacja na studia


W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów (zdaniu rozmowy językowej, jeżeli jest wymagana) otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia. 

4. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany do kandydata mailem wraz z decyzją o przyjęciu. Po uzupełnieniu i podpisaniu należy go wgrać na swój profil rekrutacyjny. Kontrakt musi być zeskanowany czytelnie do pliku .pdf, z zachowaniem kolejności stron.

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny na profilu w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu na studia cudzoziemca” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.


Gotowy rozpocząć swoją karierę w IT?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!