Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku i prowadzi studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie na kierunku zarządzanie informacją.

Studenci kierunku zarządzanie informacją uczą się jak stosować różnego rodzaju narzędzia informatyczne skutecznie wspomagające zarządzanie oraz nabywają biegłości w posługiwaniu się systemami informacyjnymi we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).


Czy zarządzanie informacją to kierunek dla mnie?

Kierunek zarządzanie informacją jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych połączeniem wiedzy z zakresu biznesu, technologii oraz analizy danych. Studenci na tym kierunku zdobywają niezbędne umiejętności do efektywnego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w celu wspierania decyzji strategicznych w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Program nauczania zarządzania informacją skupia się zarówno na aspektach technicznych, jak i biznesowych, przygotowując absolwentów do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Zarządzanie informacją – dziedzina jutra, przyszłość już dziś

Zarządzanie informacją to kluczowy element sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu, gdzie ilość dostępnych danych stale rośnie. Kierunek ten umożliwia studentom rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania tymi danymi, wykorzystując najnowsze narzędzia i technologie informatyczne. Absolwenci kierunku zarządzanie informacją są poszukiwani przez różnorodne organizacje, które potrzebują ekspertów w dziedzinie analizy danych oraz optymalizacji procesów informacyjnych dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.


Czym różni się zarządzanie informacją od informatyki?

Zarządzanie informacją to stricte praktyczny, informatyczny kierunek. Program studiów zarządzania informacją wyróżnia się dodatkowymi komponentami zarządzania, analizy i komunikacji. Większość przedmiotów zarządzania informacją to przedmioty z zakresu IT (około 60% na studiach I stopnia i 80% na studiach II stopnia), pozostałe to przedmioty poszerzające kompetencje menedżerskie, przybliżajace umiejętności zarządzania zespołem i projektami IT, cenione w nowoczesnych firmach.


Na Wydziale Zarządzania Informacją PJATK ofertuje studia I i II stopnia:

Studia inżynierskie

Wydział Zarządzania Informacją oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia.

Studia inżynierskie są prowadzone w dwóch trybach:

stacjonarnym

siedmiosemestralne studia dzienne (ścieżka polsko-, anglojęzyczna)

niestacjonarnym

ośmiosemestralne studia w trybie zaocznym (ścieżka polskojęzyczna)

Studia magisterskie

Celem studiów II stopnia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi infrastruktury IT oraz efektywnej analizy dużych zbiorów danych w środowisku biznesu.

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku zarządzanie informacją prowadzone są w następujących trybach:

stacjonarnym

studia trwają 3 semestry i realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia połączenia nauki z pracą zawodową

niestacjonarnym

zaocznym – studia trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze

Studia realizowane są w języku polskim. Są to studia o profilu praktycznym, z których większość zajęć jest prowadzona przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Dziedzina wiodąca na studiach zarządzanie informacją to „informatyka techniczna i telekomunikacja”, a uzupełniająca „nauki o zarządzaniu i jakości”.

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku zarządzanie informacją dedykowane są zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziale Informatyki i Wydziale Zarządzania Informacją), jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności studiów kierunku informatyka lub kierunków pokrewnych (zarządzanie, zarządzanie informacją, ekonomia itp.). Absolwenci innych, mniej „informatycznych” kierunków są zapraszani do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu – jeśli braków jest niewiele, podczas zajęć dodatkowych w czasie studiów II stopnia lub, jeśli braków do nadrobienia jest więcej, podczas zajęć tzw. semestru lub roku „0”.

Absolwenci zarządzania informacją po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.


Zakresy specjalistyczne na kierunku zarządzanie informacją

Studenci kierunku zarządzanie informacją mają do wyboru następujące zakresy specjalistyczne:

Na studiach I stopnia:

 1. Zarządzanie projektami
 2. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 3. Analiza biznesowa
 4. E-commerce
 5. Wdrożenia systemów IT

Na studiach II stopnia:

 1. Analiza biznesowa i zastosowania Big Data
 2. Architektura systemów informatycznych


Co po studiach na kierunku zarządzanie informacją?

Absolwenci zarządzania informacją zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów IT, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają. 

Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją posiadają kompetencje do pracy jako architekt oprogramowania, architekt rozwiązań chmurowych, tester oprogramowania czy analityk biznesowy.

Co więcej, absolwenci studiów zarządzanie informacją są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do zarządzania projektami, w szczególności przy zastosowaniu metodyki Scrum.


Katedry Wydziału Zarządzania Informacją

Na Wydziale Zarządzania Informacją działają następujące katedry:

Katedra Ekonomii i Zarządzania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Małgorzata Cieciora, prof. PJATK – Kierownik
 • dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
 • dr Beata Maślanka-Wieczorek
 • dr Piotr Mazurkiewicz
 • dr Piotr Pietrzak
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr inż. Rafał Muniak

Opis katedry

KEiZ zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z szeroko rozumianych dziedzin zarządzania i ekonomii, a także przedmiotów uzupełniających wiedzę stricte ekonomiczną, np. prawnych podstaw biznesu. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów z wielu dziedzin np. zarządzania wiedzą, jakością, projektami, zasobami ludzkimi, marketingu, prawa czy ekonomii. Są to pracownicy etatowi PJATK lub współpracownicy z renomowanych uczelni warszawskich takich jak SGH, PW czy SGGW oraz praktycy (np. czynni zawodowo radcy prawni).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy KEiZ prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy zarządzania i organizacji
 • Podstawy prawne funkcjonowania biznesu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy marketingu
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Mikroekonomia
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Finanse w gospodarce
 • Biznesplan i ocena efektywności inwestycji

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KEiZ prowadzone są zajęcia projektowe dla zakresu specjalizacyjnego Zarządzanie Projektami.

Laboratoria

Kursy KEiZ prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z zarządzania projektami, badań rynkowych i marketingowych czy biznesplanu).

Katedra Metod Programowania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK – Kierownik 
 • mgr inż. Julia Głaszczka
 • mgr inż. Piotr Gago
 • mgr inż. Michał Mokkas
 • mgr inż. Anna Voitenkowa
 • mgr inż. Armand Stańczak

Opis katedry

KMP zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu informatyki i zastosowań informatyki, w szczególności w modelowaniu, prognozowaniu i wspomaganiu decyzji. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów w w/w dziedzinach. Są to pracownicy etatowi Wydziału Zarządzania Informacją PJATK lub współpracownicy z WI PJATK oraz innych renomowanych uczelni warszawskich takich jak SGH, a także praktycy (np. architekci systemów biznesowych czy pracownicy SAS Institute).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy i współpracownicy KMP prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu
 • Programowanie obiektowe
 • Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych
 • Inteligentne systemy zarządzania
 • Business Intelligence na platformie SAS
 • Modelowanie procesów biznesowych i systemy CRM
 • Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich
 • Warsztaty programistyczne

Działalność naukowa

Pracownicy i współpracownicy katedry prowadzą działalność naukową związaną, m.in. z informatyką, modelowaniem procesów gospodarczych i systemami wspomagania decyzji.

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KMP prowadzone są zajęcia projektowe dla zakresu specjalizacyjnego Systemy Wspomagania Decyzji Menedżerskich.

Laboratoria

Kursy KMP prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny i w specjalistycznych laboratoriach komputerowych.

Katedra Organizacji Procesów Informacyjnych

Skład osobowy i kierownik

 • prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski – Kierownik
 • prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 • dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJATK
 • dr inż. Paweł Drogi
 • dr inż. Tomasz Pieciukiewicz
 • dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 • mgr inż. Alina Stasiecka
 • mgr inż. Maksymilian Kubica
 • mgr inż. Katarzyna Maciejewska

Opis katedry

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne i działalność badawczą w zakresie zastosowań technologii informacyjnych do wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Katedra zatrudnia wybitnych specjalistów z licznych obszarów dotyczących zarówno technologii informacyjnych, projektowania systemów informatycznych, zarządzania jakością w projektach, jak i zastosowań systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją oraz w biznesie. Są to pracownicy etatowi PJATK, współpracownicy z innych uczelni oraz doświadczeni praktycy biznesu – przedsiębiorcy i konsultanci.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty:

 • Technologie internetowe
 • Zintegrowane systemy informatyczne ERP
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Projektowanie stron i serwisów WWW
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie produkcją
 • Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych
 • Hurtownie danych

Działalność naukowa

Pracownicy katedry prowadzą działalność naukową związaną z wymienioną wyżej działalnością dydaktyczną oraz są autorami wielu monografii i podręczników dotyczących projektowania i zastosowań systemów informatycznych w biznesie.

Zajęcia projektowe i laboratoryjne

W ramach zajęć katedry prowadzone są zajęcia projektowe i laboratoryjne wprowadzające do wybranego przez studenta dyplomowego zakresu specjalistycznego.
Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK – w jej siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych – wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny – lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z obsługi oprogramowania ERP, wybranych technologii informatycznych czy projektowania systemów).


Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Skład osobowy Rady Wydziału
 • dr Małgorzata Cieciora, prof. PJATK – Dziekan
 • mgr inż. Rafał Muniak – Prodziekan
 • mgr inż. Piotr Gago – Prodziekan
 • prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
 • dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
 • mgr Justyna Szczepanek – administracja
 • Jagoda Bartosiewicz – studentka
 • Weronika Krysik – studentka
 • Łukasz Browarski – student
 • Filip Jagodziński – student

Osiągnięcia Wydziału Zarządzania Informacją

Ekonomiczne Losy Absolwenta to prestiżowy ranking, monitorujący losy studentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Obecność studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie informacją w jego czołówce świadczy o wysokim poziomie kształcenia na Wydziale Zarządzania Informacją PJATK oraz o jego zdolności do przygotowania studentów do wymagającego rynku pracy. Wyraźnie wskazuje to również na rosnące znaczenie umiejętności związanych z zarządzaniem informacją i technologiami IT w kontekście współczesnej gospodarki.

Ekonomiczne Losy Absolwenta – raport zarobków

Zobacz więcej

Szukasz czegoś innego? Zobacz, co może Cię zainteresować w PJATK.

Gotowy zacząć przygodę jako manager projektów IT?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!