Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na Wydziale Zarządzania Informacją!


Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się w styczniu 2025 roku.


Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) niestacjonarne polskojęzyczne 3-semestralne

Kandydaci podczas aplikacji na studia niestacjonarne wybierają zakres specjalistyczny i pierwszy semestr jest realizowany zgodnie z wybraną ścieżką.

Dostępne zakresy specjalistyczne:

  • Architektura systemów informatycznych
  • Analiza biznesowa i zastosowania Big Data

Wymagania wobec kandydatów

Studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Informacją skierowane są zarówno do osób, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentów studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności kierunku Informatyka lub kierunków pokrewnych.

Absolwenci innych kierunków mogą zostać zaproszeni do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu podczas zajęć semestru/roku „0”.


1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego. Dokumenty wymienione poniżej są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do procedury kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Oryginały dokumentów można złożyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu, osobiście, lub wysłać pocztą / kurierem na adres Uczelni.


Absolwenci PJATK składają:

podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

formularz postępowania kwalifikacyjnego ( protokół )

UWAGA: Absolwenci PJATK nie składają dyplomu i suplementu.


Absolwenci pozostałych uczelni składają:

podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym (po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego na potrzeby legitymacji studenckiej i podania). Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!

formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół)

dowód wpłaty za procedurę kwalifikacyjną – 85zł

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony / terminu obrony oraz arkusza przebiegu studiów). W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille / legalizację*


UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3. Procedura kwalifikacyjna

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów.

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją.

Z procedury kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wydziałów: Informatyki oraz Zarządzania Informacją PJATK. Procedura kwalifikacyjna jest płatna – 85 PLN.


4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia jest wysyłana po zgromadzeniu odpowiedniej liczby kandydatów do uruchomienia grupy, po złożeniu kompletu dokumentów oraz pozytywnie zaliczonej procedurze kwalifikacyjnej. Decyzję o kwalifikacji na studia podejmuje Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją.

Absolwenci PJATK nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej.


5. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu.

Podpisany kontrakt kandydat wgrywa na swój profil w portalu rekrutacyjnym.

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.


Czym różni się kierunek Zarządzanie Informacją od Informatyki?

Zarządzanie informacją to stricte praktyczny, informatyczny kierunek. Ważną różnicą między programami studiów Zarządzania Informacją i Informatyki są dodatkowe komponenty „zarządzania”, „analizy” i „komunikacji”. Większość przedmiotów Zarządzania Informacją to przedmioty z zakresu IT (około 60% na studiach I stopnia i 80% na studiach II stopnia), pozostałe to przedmioty poszerzające kompetencje menadżerskie.

Gotowy zacząć przygodę jako menadżer?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!