Przejdź do treści

Kandydaci

Osoby starajace się o nadanie tytułu doktora sztuk pięknych na wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK mogą składać wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dziekana wydziału dr hab. Ewy Sataleckiej – ewasatalecka@pja.edu.pl ; tel. 22 58 44 548 Sekretariat Dziekana WSNM.


Do wniosku należy dołączyć:

 • propozycję tematu i koncepcję pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej [Obszar sztuki, dziedzina sztuki: sztuki plastyczne; dyscyplina artystyczna: sztuki piękne] (Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych), w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej zdawanej w ramach egzaminów doktorskich;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
 • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w uzasadnionych przypadkach – np. potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej i artystycznej nad kandydatem – także propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego;
 • wykaz dorobku artystycznego (wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, warsztaty, konkursy, wykaz odznaczeń państwowych, nagród, wyróżnień, odznak, medali itp.) wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji [reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw indywidualnych (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe itp.] oraz informację o działalności popularyzującej sztukę;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 • kopię 1 i 2 strony dowodu osobistego;
 • kwestionariusz osobowy z fotografią;
 • potwierdzony przez pracodawcę przebieg pracy zawodowej lub kariery artystycznej (portfolio);
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i przebieg pracy zawodowej u pracodawcy pokrywającego koszty przewodu (nie dotyczy pracowników PJATK);
 • deklaracja uczelni, instytucji zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu (nie dotyczy pracowników PJATK);
 • kandydat zobowiązany jest dodatkowo przygotować krótką prezentację swojego dorobku w wersji elektronicznej (do 20 MB, celem przesłania drogą elektroniczną do członków Rady Wydziału);
 • w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego – również kopię tego certyfikatu.

Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a także zgodę kandydata na promotora na objęcie tej funkcji oraz jego opinię w sprawie wszczęcia przewodu (wraz z jego oświadczeniem o zapoznaniu się z koncepcją pracy doktorskiej oraz całą dokumentacją przewodową złożoną przez kandydata), a w przypadku udziału w przewodzie promotora pomocniczego – również jego pisemną zgodę na objęcie tej funkcji.

Kandydat może również złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez radę wydziału na przedstawienie pracy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć w segregatorze (poszczególne części dokumentacji powinny być wyraźnie oddzielone).

Wniosek wraz załącznikami należy również złożyć w formie elektronicznej.

Dokumentacja składana przez kandydata (wniosek + załączniki) musi być uwierzytelniona własnoręcznym podpisem.
Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym. Dokumenty dostarczone przed wszczęciem przewodu nie mogą być poprawiane, uzupełniane itp.

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK proponuje Kandydatom kursy i warsztaty przygotowawcze, prowadzone w formie zjazdów przez międzynarodową kadrę wykładowców i ekspertów 1x w miesiącu piątek po południu – sobota – niedziela do południa w liczbie 10 spotkań w semestrze.
Celem kursu jest wprowadzenie w metodykę researchu i wykształcenie umiejętności pisania pracy teoretycznej na międzynarodowym poziomie.