Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na kierunku Grafiki w PJATK!


Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 6 maja 2024 roku.


Studia drugiego stopnia (magisterskie) niestacjonarne polskojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonego portfolio.


Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych)

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy. Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.
Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan SNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.


1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK kier. Grafika składają:

podanie o przyjęcie na studia magisterskie

zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania

protokół postępowania kwalifikacyjnego


Absolwenci PJATK (spoza kier. Grafika) składają:

podanie o przyjęcie na studia magisterskie

zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania

protokół postępowania kwalifikacyjnego


Absolwenci pozostałych uczelni składają:

podanie o przyjęcie na studia magisterskie

zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania

dowód wpłaty za rozmowę (koszt 150 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu)

protokół postępowania kwalifikacyjnego – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport.  

W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz apostille/legalizację (w przypadku, gdy jest wymagana).


3. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy na studia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni, rozmowy online są przeznaczone tylko dla Obcokrajowców którzy nie przebywają w Polsce.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150zł.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).


Absolwenci PJATK

Absolwenci kierunku Grafika w PJATK, którzy na dyplomie otrzymali ocenę 4 lub 5 składają protokół w którym:

 • kandydat ma za zadanie opisać w kilku zdaniach pomysł na pracę magisterską;
 • musi się znaleźć opinia promotora studiów licencjackich dotycząca kwalifikacji na studia II stopnia


Absolwenci, którzy na dyplomie uzyskali niższy wynik niż 4 muszą dodatkowo podejść do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawić prezentację podpartą materiałami wizualnymi (dzieła, szkice, kolaże itp.) dopasowanymi do proponowanego projektu.

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może poprosić absolwenta o przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy np. sytuacji zmiany trybu studiów pomiędzy studiami pierwszego (tryb niestacjonarny) i drugiego stopnia (tryb stacjonarny).


Absolwenci innych uczelni

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego: przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe, wykonane w czasie studiów I lub II stopnia.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash. Dodatkowo kandydat powinien zaprezentować swój pomysł na realizację pracy magisterskiej. Brak znajomości danego programu nie wyklucza aplikacji na studia, decyzją Prodziekana może być uzupełnienie wiedzy.

W trakcie rozmowy ustalane jest również:

 • wybór pracowni dyplomowej
 • wybór przedmiotów dyplomowych

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia magisterskie niestacjonarne polskojęzyczne w roku akademickim 2024/2025

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni:

 • 29 czerwca 2024
 • 13 lipca 2024
 • 03 sierpnia 2024
 • 07 września 2024
 • 14 września 2024
 • 21 września 2024
 • 28 września 2024

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.


Uczelnia prowadzi bezpłatne konsultacje „teczek” z pracami plastycznymi.


4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzbieraniu się grupy. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.


5. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila wraz z decyzją o przyjęciu. Po podpisaniu można go wysłać na maila: kontrakt@pja.edu.pl albo w dwóch egzemplarzach dostarczyć osobiście lub pocztą / kurierem do działu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!