Przejdź do treści

Informacje ogólne

Uczestnicy studiów zapoznają się ze specjalistycznymi środowiskami pracy dla bioinformatyków – m.in. oprogramowaniem Galaxy, które
umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych biologicznych.

W trakcie studiów podyplomowych uczestnicy będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy m.in. w zakresie analizy DNA, RNA oraz predykcji
struktury białek.


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów

Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał się stacjonarnie w siedzibie uczelni PJATK w Warszawie. Egzamin będzie trwał 180 minut i będzie obejmował materiał poruszany podczas danego semestru. Egzamin ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzony na platformie CyberSkiller. Będzie to lista praktycznych zadań do wykonania, przygotowanych w takiej samej formule co przedmioty realizowane wcześniej na platformie CyberSkiller. 


Program studiów

Program studiów 2023/2024Semestr 1

Semestr 2

Podstawy programowania w języku Python w bioinformatyce – 25h
 • – Podstawy pracy w środowisku Python dla biologów – podstawy teoretyczne, wyświetlanie danych, zmienne, operacje arytmetyczne, komentarze w kodzie
 • – Łańcuchy znaków, operatory porównania i operatory logiczne – operacje na łańcuchach, porównania i operatory logiczne, pozostałe operatory arytmetyczne, operatory złożonego przypisania, instrukcje wejścia i wyjścia
 • – Instrukcje warunkowe – Instrukcja warunkowa if, Instrukcja warunkowa while
 • – Listy i operacje na listach – Listy, Operacje na listach, Pętla for, Listy składane (wyrażenia listowe), Ranges, List Slices
 • – Funkcje i typy danych – Funkcje: wstęp, Funkcje operujące na listach, Funkcje operujące na łańcuchach, Tworzenie własnych funkcji, Funkcje rekurencyjne, Słowniki, Krotki (tuples), Zbiory (sets)
Zaawansowane struktury w języku Python w bioinformatyce – 25h
 • – Programowanie funkcyjne oraz OOP – Programowanie funkcyjne – wstęp (Funkcje anonimowe (lambda), *args i **kwargs, Funkcje map i filter, Dekoratory), Object Oriented Programming (OOP) (Obiekty i klasy, Dziedziczenie, Magic methods, Class Methods
 • – Wyjątki i praca z plikami – wyjątki, praca z plikami
 • – Data Science – Numpy – Wprowadzenie do statystyki opisowej: średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, Wprowadzenie do biblioteki NumPy: NumPy – definiowanie tablic, Zmiana kształtu tablic, Instrukcje warunkowe, Operacje na tablicach, Łączenie tablic, Maskowanie
 • – Data Science – Pandas – Wprowadzenie do Pandas, Wczytywanie danych, Dodawanie kolumn, Grupowanie danych
 • – Data Science – Matplotlib – Wprowadzenie do Matplotlib (drugi kurs), Rodzaje wykresów, Operacje na wykresach, Personalizacja wykresów
Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL – 25h
 • – Podstawy języka SQL
 • – Filtrowanie danych
 • – Operacje na danych
 • – Złączanie tabel
Praca w systemie operacyjnym Linux – 15h
 • – Podstawowe polecenia GNU/Linuxa
 • – Operacje na plikach
 • – Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
 • – Konfiguracja usług
 • – Analiza logów
Podstawy teoretyczne z bioinformatyki – 10h
 • – Podstawy genomiki, transkryptomiki i proteomiki
 • – Podstawy analizy DNA i RNA
 • – Podstawy analizy ekspresji genów
 • – Bioinformatyczne bazy danych
 • – Wstęp do analizy danych NGS
Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych – 15h
 • – Zaawansowane zapytania SQL
 • – Modyfikacja danych
 • – Programowanie baz danych
 • – Język definicji danych
Biblioteki w języku Python dla bioinformatyka – 15h
 • – Analiza sekwencji – Biopython – Wstęp do Biopythona, Praca z sekwencjami DNA, Pobieranie danych z baz danych, Praca z publikacjami
 • – Data Science: Numpy i Pandas – Podstawy NumPy: szybkie przypomnienie, Importowanie danych, Podstawy Pandas: szybkie przypomnienie, Operacje na DataFrame
 • – Wizualizacja danych – Matplotlib –  szybkie przypomnienie, Pyplot – styl z MATLAB, Seaborn, Ggplot (plotnine), Plotly
 • – Statystyka z Pythonem, część 1 – Podstawy statystyki, Statystyka opisowa, Analiza korelacji, Analiza regresji. Z użyciem Numpy, Pandas, Statistics, SciPy
 • – Statystyka z Pythonem, część 2 – Testowanie normalności rozkładu, Test chi kwadrat, Test studenta, Analiza wariancji, Testy nieparametryczne – nonparametric Statistical Hypothesis Tests. Z użyciem SciPy
Analiza danych DNA oraz RNA – 15h
 • – Podstawowe algorytmy stosowane do analizy sekwencji DNA
 • – Algorytmy stosowania do dopasowania sekwencji nukleotydowych lokalnie i globalnie
 • – Algorytm BLAST
 • – Podstawowe algorytmy stosowane do analizy sekwencji RNA
 • – Filogenetyka i struktury drugorzędowe
Analiza struktury białek – 15h
 • – Podstawowe algorytmy stosowane do predykcji struktury białek
 • – Wybrane narzędzia i algorytmy służące predykcji struktury białek
 • – Bazy danych zawierające rekordy dotyczące białek
 • – Narzędzia do wizualizacji struktury białek
 • – Wykorzystanie uczenia maszynowego do predykcji struktury białek
Analiza statystyczna w języku Python – 15h
 • – Wstęp do zastosowania języka Python w analizie statystycznej
 • – Wykorzystanie języka Python w analizie opisowej danych
 • – Analizy korelacji oraz regresji
 • – Testy statystyczne
 • – Metody wizualizacji wyników statystycznych
Podstawy Uczenia Maszynowego – biblioteka Pandas – 15h
 • – Podstawy biblioteki Pandas
 • – Wstępne przetwarzanie danych – Preprocesing
 • – Wizualizacja danych
Uczenie maszynowe danych biologicznych – 20h
 • – Problem Titanica – pasażerowie statku
 • – Problem Iris – pomiar kwiatów
 • – Problem diagnozy raka piersi

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.