Przejdź do treści

Tryb eksternistyczny

Procedura uzyskania stopnia doktora zasadniczo zmieniła się wraz z wejściem w życie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W obecnej sytuacji prawnej jest kilka równoległych ścieżek, którymi dotrzeć można do celu, jakim jest stopień naukowy. Wszyscy kandydaci na doktorów stawać będą przed nowymi organami uprawnionymi do przyznawania stopnia doktora, czyli przed radami naukowymi instytutów lub przed komisją interdyscyplinarną. Zanim jednak staną przed tą komisją, przejdą bardzo różne ścieżki.

Osoby, które rozpoczęły przygotowywanie pracy doktorskiej przed 1 października 2019 roku częściowo lub w całości podlegają nowej procedurze. Ci doktoranci, którzy otworzyli wcześniej przewód doktorski, teraz mogą go dokończyć, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. Po tym dniu wszystkie niedokończone przewody będą z mocy ustawy zamknięte. Nie oznacza to jednak przekreślenia dotychczasowych starań, a tylko przejścia do nowego trybu, co w dużej mierze oznacza zmianę procedur i wymagań, a nie zatrzymanie biegu pracy naukowej. Natomiast osoby, które na studiach doktoranckich rozpoczętych przed 1 października 2019 roku nie otworzyły przewodu oraz te osoby, które chcą uzyskać stopień w trybie eksternistycznym (zwanym kiedyś „doktorantem z wolnej stopy”) zasadniczo podlegają tej samej procedurze, co doktoranci w szkołach doktorskich otwartych po wejściu w życie Ustawy 2.0. Różnica widoczna jest tylko na pierwszych etapach, przede wszystkim przy powoływaniu promotora.


Regulamin dt. przewodów i postępowań doktorskich


Informacje oraz dokumenty:

Załącznik nr 1. Wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
Załącznik nr 2. Wymagania dot. Wyróżnienia rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 3. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów
Załącznik nr 4. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów 
Załącznik nr 5. Wniosek o wszczęcie przewodu do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
Załącznik nr 6. Oświadczenie o woli pokrycia koszty postępowania
Załącznik nr 7. Co składa się na koszty przewodu doktorskiego?
Załącznik nr 8. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego
Załącznik nr 9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji o wyznaczenie zakresu egzaminu doktorskiego

Zarządzenia Kierownika Studiów Doktoranckich 

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Prorektora!

Biuro Prorektora
464, bud. A, 4 piętro
godziny otwarcia 9:00-17:00
tel.: (22) 58-44-518
e-mail: biuro_prorektora@pjwstk.edu.pl