Przejdź do treści

Program studiów

Program studiów 2024/2025

Program studiów 2023/2024LICZBA SEMESTRÓW

2

LICZBA SŁUCHACZY

35

GODZINY ZAJĘĆ

277

ŚREDNI WIEK
UCZESTNIKA

39


Opisy przedmiotów

Bezpieczeństwo finansowe – Małgorzata Zaleska

Bezpieczeństwo finansowe

Celem przedmiotu jest podkreślenie zmienności oraz istoty ryzyka i sposobów jego identyfikacji na rynkach finansowych. Na zajęciach omówione zostaną makroekonomiczne oraz instytucjonalne sposoby dążenia do zapewnienia stabilności finansowej, w tym m.in. działalność banków centralnych, nadzorów nad rynkiem finansowym oraz mechanizmy zarządzania kryzysowego na rynkach. Ważnym elementem będzie także poznanie możliwości oceny kondycji finansowej banków oraz oceny ryzyka ich upadłości. Przedstawiony zostanie autorski system wczesnego ostrzegania pozwalający na identyfikację „szans” upadłości banku. Zajęcia będą wzbogacone o zaprezentowanie kreatywności analizy finansowej, pozwalającej na różne przedstawienie sytuacji ekonomicznej danego podmiotu gospodarczego.

Cyberbezpieczeństwo – Kamil Wiśniewski

Cyberbezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach zagadnienia związane z Cyberbezpieczeństwem dotyczą każdej organizacji i bezwzględnie każdej technologii związanej z przetwarzaniem danych, czy zarządzaniem systemami informacyjnymi. Wiedza z tego zakresu jest przydatna bez względu na wykonywane obowiązki oraz rolę w organizacji. Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki Cyberbezpieczeństwa osobom, które dotychczas nie zajmowały się zawodowo powiązanymi zagadnieniami.

Design sprint – Krzysztof Górlicki

Design sprint

Design sprint to stosowana powszechnie na świecie i coraz częściej w Polsce metoda, służąca szybkiemu rozwiązywaniu problemów projektowych, której celem jest minimalizacja pracy oraz nakładów: czasowych i kosztowych. W ramach przedmiotu studenci poznają, czym jest proces Design Sprint i uczą się z niego korzystać. Ten ustrukturyzowany proces postępowania, który stosują najbardziej innowacyjne firmy na świecie,  pozwala błyskawicznie generować i testować rozwiązania trudnych problemów lub pomysły biznesowe oraz tworzyć lepsze produkty, usługi i strategie

Design thinking – Anna Kornacka

Design thinking

Design Thinking to podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. To proces odnoszący się do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez projektantów lub zespoły projektowe. Celem metody DT jest rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych, innowacyjnych produktów, usług lub procesów poprzez określenie prawdziwych potrzeb pojedynczego użytkownika. Wiedza dotycząca pracy tą metodą oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce, są często istotnym walorem na rynku, jak również może stanowić przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa

Grywalizacja – Paweł Tkaczyk

Grywalizacja

Grywalizacja to wstrzykiwanie elementu „frajdy” w codzienne czynności, które do tej pory niekoniecznie frajdę sprawiały – takie jak np. nauka czy zakupy. W praktyce grywalizacja to zaimplementowanie mechanizmów znanych z gier (nie tylko komputerowych) do codziennych czynności. Szkolenie nauczy stosowania tych mechanizmów w praktyce. Dobrze zaplanowana i wykonana gra może w realny sposób zmienić wyniki finansowe niejednej firmy.

IT Governance – Jakub Bojanowski

IT Governance

Przedmiotem zajęć jest omówienie najbardziej popularnych zasad dobrej praktyki w zarządzaniu obszarem IT w instytucji oraz tematyki współpracy kierownictwa obszaru IT z zarządzającymi instytucją (zarządem, radą nadzorczą). Przedyskutowane będą różne perspektywy, z których różni menedżerowie postrzegają procesy IT w instytucji, a także omówione będą różnice w postrzeganiu projektów informatycznych z perspektywy sponsora i kierownika projektu. Jako podstawa merytoryczna do rozwiązań IT Governance omówione będą międzynarodowo uznane normy i standardy COBIT oraz ITIL. W toku ćwiczeń wplecionych w scenariusz zajęć wykorzystane zostaną wybrane narzędzia menadżerskie: analiza SWOT, macierze RACI, model dojrzałości (CMM). Jako uzupełnienie do ogólnych wymogów regulacyjnych omówione będą (specyficzne dla sektora finansowego, ale mające zastosowanie w innych instytucjach) Rekomendacja D KNF, oraz wytyczne EBA i KNF w zakresie usług outsourcingowych i technologii chmury obliczeniowej. Ilustracją do części teoretycznej będzie studium przypadku, na podstawie którego uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania swoich doświadczeń zawodowych w praktycznym zastosowaniu rozwiązań IT Governance w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza biznesowego. Studium przypadku będzie poszerzone o zagadnienia z zakresu audytu informatycznego, gdzie wiedza na temat standardów audytu będzie połączona z praktycznymi wskazówkami na temat współpracy z audytorem.

Negocjacje – Paweł Tkaczyk

Negocjacje

Negocjacje są sekwencją wzajemnych działań , poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Uczestnicy wykładów nabędą wiedzę na temat ludzkich motywacji i zachowań – bardzo potrzebną w projektowaniu materiałów towarzyszących kampaniom reklamowym. Znajomość procesu decyzyjnego u pojedynczego klienta oraz dynamiki relacji międzyludzkich w grupach, znajomość mechanizmów motywacyjnych – od psychologicznych podstaw do praktycznych zastosowań.

Neurozarządzanie – Anna Kornacka

Neurozarządzanie

Neurozarządzanie to przegląd najnowszych badań z dziedziny neuronauk pod kątem ich użyteczności w zarządzaniu. Neurobadania rozwijają się obecnie w niezwykle dynamicznym tempie, ich wyniki są niejednokrotnie bezcenną wiedzą o mechanizmach zachodzących w zespołach, którą  świadomi menedżerowie mogą wykorzystać do zwiększenia efektywności pracy, zapobiegania konfliktom i kryzysom, zarządzania energią własną i członków zespołu oraz budowania przyjaznej kultury organizacyjnej. Podczas zajęć omawiane są wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem mózgu, min. dotyczące pamięci i uwagi  podejmowania decyzji, czy zastosowania w praktyce menedżerskiej wyników badań nad neuronami lustrznymi.

Nowoczesne trendy w zarządzaniu – Anna Kornacka

Nowoczesne trendy w zarządzaniu

Trendy w zarządzaniu to przedmiot, na którym omawiane są najnowsze, współczesne trendy i prekursorskie rozwiązania w obszarze zarządzania zespołem i organizacją. Prezentowany jest  przegląd mechanizmów pojawiania się i funkcjonowania nowych nurtów w zarządzaniu wraz z analizą ich obecnej przydatności na gruncie poszczególnych kultur organizacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Otoczenie makroekonomiczne – Witold Orłowski

Otoczenie makroekonomiczne

We współczesnej gospodarce mają miejsce ogromne zmiany, wpływające bezpośrednio na sytuację poszczególnych krajów i na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  Gwałtowne zmiany technologiczne tworzą ogromne pole do innowacji, stanowiących sens rozwoju gospodarczego, ale z drugiej strony stanowią też poważne wyzwanie dla firm. Celem zajęć jest to, by studenci zrozumieli trendy gospodarcze kształtujące współczesny świat, kierunki zachodzących zmian, zasady prowadzenia polityki gospodarczej i mechanizmy podejmowania decyzji w tym zakresie, a także szanse i zagrożenia związane z globalizacją oraz typowe mechanizmy towarzyszących rozwojowi kryzysów.

Praca z głosem – Agnieszka Kowaluk

Praca z głosem

Praca z głosem – szerokie zagadnienie, które kryje w sobie szereg tematów. To wielopłaszczyznowa wiedza, do wykorzystania świadomie w życiu codziennym, ale też mało doceniane narzędzie pracy o wielkiej mocy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak intonacja, barwa głosu, tempo mówienia, czy stosowanie pauz wpływa na odbiorców, jak  możemy stworzyć swój wizerunek tylko za pomocą głosu. Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy komunikujemy się drogą  elektroniczną. W tej sytuacji, głos i mimika twarzy stają się naszym głównym środkiem przekazu.

Prawo nowych technologii – Paweł Podrecki

Prawo nowych technologii

Rozwój technologiczny i cyfryzacja są czynnikiem napędzającym wzrost wielu przedsiębiorstw, elementy te w szczególnym stopniu brane są pod uwagę w procesie tworzenia strategii rozwoju i działania każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, kluczowe są kompetencje związane z zastosowaniem odpowiednich regulacji prawnych. Podczas wykładów z przedmiotu Prawo Nowych Technologii, Słuchacz zapozna się z takimi zagadnieniami jak m.in. nowe modele zarządzania i ochrony technologii, ochrona własności intelektualnej, czy prawo konkurencji i konsumentów, a nowe technologie.

Prognozowanie ekonomiczne – Ignacy Morawski

Prognozowanie ekonomiczne

Prognozy ekonomiczne są niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego dotyczącego inwestycji lub innej alokacji zasobów przez firmy, instytucje publiczne i prywatne. Czasami prognozy mają charakter wyłącznie intuicyjny – na przykład, gdy firma decyduje się na zatrudnienie nowego dyrektora działu sprzedaży, jej zarząd przewiduje na podstawie różnych informacji jakościowych, że nowy dyrektor osiągnie określone wyniki. Często jednak prognozowanie musi mieć charakter bardziej rygorystyczny, oparty o własne modele lub analizy dostarczane przez specjalistów. Gdy firma decyduje się na dużą inwestycję, to zarówno jej właściciele, jak i instytucje finansowe, będą domagać się przedstawienia prognoz uzasadniających podjęcie ryzyka. Jakim celom służą prognozy? Jakie metody wykorzystuje się do prognozowania? Jaką rolę odgrywają rygorystyczne modele, a jakie znaczenie mają intuicyjne założenia? Jakie programy można wykorzystywać do prognozowania?

Przedsiębiorczość – Dariusz Duma

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość odgrywa kluczową  rolę w rozwoju gospodarczym. Prowadzi do poprawy standardów życia, generuje kapitał, podnosi poziom dobrobytu, a także wpływa na zwiększenie zatrudnienia i dochodu narodowego. Postrzeganie przedsiębiorczości może być znacznie szersze – we współczesnym świecie to pojęcie obejmuje także umiejętność rozwiązywania problemów na dużą skalę oraz wywieranie wpływu na zmiany społeczne.

Psychologia przywództwa i decyzji menadżerskich – Katarzyna Olszyńska

Psychologia przywództwa i decyzji menadżerskich


Osiąganie sukcesu jest w zarządzaniu najważniejszym celem podejmowanych wysiłków i starań będących rezultatem pracy prowadzącej do wzrostu efektywności  oraz sposobu zarządzania w niej zasobami ludzkimi. Zakres tematyczny przedmiotu „Psychologia przywództwa i podejmowania  decyzji” obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym pełnieniem roli liderskiej w organizacji i związanymi z nią kompetencjami. W ramach prowadzonych warsztatów studenci rozwiną swoje umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami, sposobami ich motywowania oraz skutecznego przechodzenia przez zmiany w organizacji . Uczestnicy zajęć określą swój styl zarządzania  i związane z nim konsekwencje dla podwładnych. W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii biznesu (np. radzenie sobie z oporem wobec zmiany, budowanie zespołu z grupy osób itp.), które ułatwią im pełnienie roli menedżerskich i wyposażą w narzędzia umożliwiające jeszcze skuteczniejsze zarządzanie w firmach i organizacjach.

Public relations – Paweł Tkaczyk

Public relations


Czym jest dobry wizerunek i akceptacja działań firmy? Prawidłowo zaplanowana i przeprowadzona kampania public relations to coś więcej, niż zestaw komunikatów z call to action typu „Kup teraz!” Kampania ma strukturę, w której najpierw budujemy świadomość wspomaganą i spontaniczną marki, potem generujemy afekt emocjonalny, następnie tworzymy punkty rozróżnienia, by na końcu dopiero skłaniać do zakupu. Celem kursu jest pokazanie, z jakich etapów składa się kampania reklamowa (razem z przykładowymi kreacjami na każdym etapie), pokazanie sposobów i narzędzi do mierzenia skuteczności kampanii.

Wystąpienia publiczne – Krzysztof Górlicki

Wystąpienia publiczne

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób szybki i skuteczny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Poznają zagadnienia z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz techniki przekonywania i wpływania na innych. Ponadto mają możliwość doskonalenia umiejętności w praktyce występując przed innymi.

Zarządzanie konfliktem – Witold Rychłowski

Zarządzanie konfliktem

Uczestnicy kursu wykładów i warsztatów rozwoju umiejętności osobistych nabędą wiedzę i przećwiczą elementy świadomego zarządzania konfliktem. Poznają umiejętności rozpoznania potencjalnych źródeł konfliktu oraz identyfikacji kluczowych elementów sytuacji konfliktowej i sposobów radzenia sobie z konfliktem. Uczestnicy przećwiczą elementy uważnej komunikacji, wspierającej rozwiązywanie konfliktów. Omówione i przećwiczone będą elementy tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o sprawdzone metody i procesy zarówno z kręgu kultury Zachodu jak i Dalekiego Wschodu oraz metody adaptacji wzorców historycznych do aktualnych, dynamicznych wymagań rynkowych.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej – Tomasz Gadomski

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Celem przedmiotu jest wskazanie słuchaczom narzędzi do zarządzania prawami własności intelektualnej w firmie jak zasobem. Od sposobu nabywania praw własności intelektualnej, przez zabezpieczanie ich wykorzystywania, do ochrony tychże zasobów. Po ukończeniu kursu słuchacz ma posiadać praktyczne rozeznanie, w jaki sposób każdy wytwór powstały w firmie może być chroniony na różne sposoby w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Zarządzanie projektami IT – Piotr Pobikrowski

Zarządzanie projektami IT

Zarzadzanie projektami informatycznymi to podejście do zarzadzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów, jakie niesie ze sobie branża IT. Szczególnie w obecnych czasach, gdy dynamiczny rozwój szeroko pojętych systemów informatycznych i otaczający nas cyfrowy ekosystem wymaga od sprawnego kierownika projektów informatycznych znajomości owej specyfiki, dzięki której sprawnie i bardziej efektywnie będzie się poruszał w środowisku projektowym. Wiedza na temat Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce, są często istotnym czynnikiem sukcesu prowadzonego projektu a kierownik projektu dzięki niej i doświadczeniu projektowemu zwiększa swoją wartość na rynku pracy.

Zarządzanie strategiczne w IT – Aleksandra Suchorzewska

Zarządzanie strategiczne w IT

Efektywne zarządzanie obszarem IT jest najistotniejszym aspektem pracy managerów,  w szczególności obecnie w czasach transformacji cyfrowej. Umiejętne wykorzystanie technologii warunkuje możliwość uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Znajomość nowoczesnych zwinnych metod pracy, opartej o bliską relację i współpracę z obszarami biznesowymi, zarówno w obszarze tworzenia nowych rozwiązań jak i zapewnienie sprawnego działania posiadanych zasobów, jest niezbędna zarówno dla osób planujących rozwój swojej kariery w obszarze IT jak i poza nim.

Zarządzanie własnym rozwojem i życiem zawodowym – Dariusz Duma

Zarządzanie własnym rozwojem i życiem zawodowym

Rozwój własny to długotrwały proces ukierunkowany na wzmacnianie siebie, swoich zdolności i własnej osobowości, a także pokonywania swoich słabości. Motywacja do pracy może być bezpośrednią konsekwencją rozwoju osobistego. Świadomość siebie i swojego potencjału, a także perspektywa rozwijania kompetencji wpływa bardzo korzystnie na poziom energii do działania. Samodoskonalenie daje także szansę na poprawę pozycji zawodowej.

Zarządzanie zespołem rozproszonym – Łukasz Kowalik

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym, najprościej mówiąc, polega na: organizowaniu, planowaniu, kontrolowaniu oraz motywowaniu pracowników, którzy pracują w różnych lokalizacjach, na osiąganie zamierzonych celów organizacji. W obecnych czasach coraz częściej mamy do czynienia właśnie z zarządzaniem tego typu. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę zarządzania zespołami rozproszonymi w organizacji oraz wybrane studia przypadków. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia komunikacji, motywowania i wyznaczania celów w takim modelu pracy. 

Zarządzanie zmianą – Łukasz Kowalik

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą to techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w działaniu organizacji. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę zarządzania zmianą w organizacji w czasie transformacji cyfrowej. Słuchacze poznają wybrane modele zarządzania zmianą w tym model J. Kottera oraz wybrane studia przypadków.

Poznaj opinie absolwentów i absolwentek studiów MBA

Dołącz do elitarnego grona liderów technologicznych po studiach MBA w PJATK