Przejdź do treści


Warunki rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Etap I

 1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego (poniżej)
 2. dostarczenie w formie elektronicznej lub listownej do Centrum Kształcenia Podyplomowego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych następujących dokumentów:
  • dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub odpis wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
  • CV
  • jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego (zdjęcie może zostać dostarczone na ostatnim etapie rekrutacji, po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej)
  • potwierdzenie uregulowania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1500 PLN na konto: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Etap II

Wybranych Kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, które odbywają się w trybie on-line.

Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA dla branży IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Imię*

  Drugie imię

  Nazwisko*

  E-mail*

  Telefon*

  Adres zamieszkania*

  Adres korespondencyjny*

  Płeć*

  Imię ojca*

  Imię matki*

  Pesel*

  Ukończone studia*

  Obywatelstwo*

  Dodatkowe informacje*