Przejdź do treści

INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA


Kierownictwo Uczelni zabiega o eliminację wszelkiego rodzaju braków sprzętowych w celu zapewnienia równych szans kadrze Wydziału w konkurowaniu z innymi jednostkami. Zasoby sprzętowe są często zakupywane w ramach wyposażenie dla realizacji projektów badawczych, ale również, te mniej specjalistyczne, finansowane z dotacji na utrzymanie bazy badawczej oraz ze środków własnych uczelni.


Spis laboratoriów badawczych.

1. KATEDRA SIECI KOMPUTEROWYCH

Laboratorium serwerowe i Laboratorium Sieci Urządzeń Mobilnych


2. KATEDRA MULIMEDIÓW

Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu, Laboratorium Realizacji Dźwięku, Laboratorium Inżynierii Dźwięku, Laboratorium Animacji i Grafiki 3D i Laboratorium Programowania Gier Komputerowych.


3. KATEDRA BAZ DANYCH

Laboratorium E-learningowe i Laboratorium Baz Danych.


4. KATEDRA OBLICZEŃ RÓWNOLEGŁYCH

Laboratorium Programowania Równoległego


5. KATEDRA ALGORYTMIKI INTELIGENTNEJ I ROBOTYKI BEHAWIORALNEJ

Laboratorium robotyki behawioralnej


6. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Istotnym elementem sprzętowego wyposażenia Wydziału są laboratoria w Centrum Badawczo-Rozwojowym PJATK w Bytomiu. Są to:

 • Laboratorium Obrazowania Wielospektralnego;
 • Wielomodalne Laboratorium Ruchu; 
 • Laboratorium Mikroekspresji;
 • Laboratorium Wizyjnej Analizy Ruchu;
 • Laboratorium Komputerowego Modelowania Twarzy; 
 • Laboratorium Dynamiki i Wielomodalnej Interakcji.

W latach 2010-2014 Uczelnia otrzymała od MNiSW w ramach dotacji na finansowanie podstawowej działalności statutowej, na finansowanie badań własnych oraz na rozwój młodych naukowców kwotę 3 574 939 PLN. Zgodnie z decyzją Rektora PJATK powołano Biuro ds. Rozwoju Projektów Rozwojowych uczelni, które inicjuje, wspiera i rozlicza projekty realizowane w PJATK. Źródłem finansowania ww. projektów są przede wszystkim krajowe środki publiczne będące w dyspozycji NCiBR, NCN, OPI i samego MNiSW oraz europejskie środki publiczne (przede wszystkim pochodzące z EFS). Ponadto wsparcie pozyskiwane jest z funduszy norweskich, szwajcarskich i EOG oraz innych źródeł zewnętrznych. Projekty o charakterze badawczym zostały wskazane w załączniku „Wykaz realizowanych projektów badawczych”, a na ich realizację przekazano Uczelni 36 348 795 PLN.

Badania naukowe mają bardzo korzystny wpływ na proces kształcenia. Studenci mogą w nich uczestniczyć poprzez pisanie pracy dyplomowej w temacie badawczym prowadzonym przez promotora. Dzięki temu jest możliwość uksztaltowania zainteresowań studenta, które potem mogą być kontynuowane na studiach trzeciego stopnia. Studenci uczestniczą w seminariach naukowo-badawczych, wygłaszają referaty na konferencjach. Środki pozyskane w ramach projektów badawczych naszej kadry istotnie wpływają na proces kształcenia jak i na zwiększenie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Należy tu wymienić kilka aspektów:

 1. Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu zakupionym w ramach projektu;
 2. Finansowanie modyfikacji przedmiotów zgodnie z aktualnymi trendami, przy współpracy doświadczonego metodyka;
 3. Finansowanie kursów doszkalających i wprowadzenie do programu studiów przedmiotów dodatkowych, które pozwalają studentowi na lepszy start na rynku pracy oraz kursów wyrównawczych przygotowujących do studiów;
 4. Organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli akademickich z nowoczesnych metod kształcenia w zakresie: nauczania metodą project oriented learning, rapid learning, kształcenia modułowego, action learning;
 5. Możliwość udziału kadry w warsztatach z autoprezentacji, na których rozwijane są kompetencje z zakresu skutecznej komunikacji z studentami, mobilizowania i motywowania grupy słuchaczy, absorbowania uwagi, radzenia sobie z trudnymi słuchaczami;
 6. Wizyty studyjne w międzynarodowych jednostkach naukowo–badawczych dla nauczycieli akademickich, podczas których zapoznają się z nowoczesnymi metodami kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie łączenia informatyki z innymi dziedzinami nauki.