Przejdź do treści

Najbliższe terminy


Uczelnia przyznaje trzy rodzaje stypendiów: stypendium rektorskie, socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Każde z nich wymaga złożenia wniosku przez system stypendialny.

O wszystkie rodzaje stypendium można ubiegać się jednocześnie. Łączna wysokość otrzymanych stypendiów nie może w sumie przekraczać 38% wynagrodzenia profesora (miesięcznie). Do tej puli nie jest wliczana zapomoga ani stypendium specjalne.

Raz do roku, na początku semestru letniego, przyjmowane są wnioski o stypendium im. Prof. Z. Michalewicza. Są one skierowane do studentów informatyki dziennej, którzy ukończyli studia, uzyskali tytuł inżyniera i podejmują studia drugiego stopnia na tym samym kierunku, dziennie, na PJATK.


Redukcje czesnego

Redukcja czesnego na semestr letni 2023/24 za wyniki w nauce w semestrze zimowym 2023/24 została już przyznana. Każdy student, któremu przyznano redukcję, otrzymał maila z odpowiednią informacją.


Stypendium rektora za semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,
wnioski o stypendium rektora na semestr letni 2023/24 za wyniki w nauce/osiągnięcia będzie można składać od 1 do 15 marca.
Przypominamy, że:
-nabór wniosków o stypendium rektorskie ma charakter konkursowy, co oznacza, że stypendium zostaje przyznane po zebraniu wszystkich wniosków i stworzeniu na ich podstawie rankingu;
stypendium rektora i redukcja czesnego to całkowicie różne świadczenia – redukcja przyznawana jest automatycznie studentom o najwyższej średniej (spełniającym określone warunki), natomiast o stypendium rektora należy wnioskować przez system stypendialny;
-przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów wymaganych programem studiów zostały wpisane, i ewentualnie poprosić prowadzących o uzupełnienie braków (poza brakami wynikającymi ze zmiany trybu/kierunku studiów).


Szanowni Państwo,

w nadchodzącym roku akademickim składanie wniosków o stypendia jest możliwe od 1 października. Wnioski można składać przez system stypendialny (przycisk poniżej)

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnością można składać od 1 października 2023 do 31 maja 2024.

Stypendium rektora: dodatkowe dokumenty wymagane są tylko wtedy, kiedy student wnioskuje o stypendium na podstawie osiągnięć.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością: studenci załączają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności (całkowitej lub częściowej) do pracy.  Orzeczenie musi być wydane przez polski organ orzeczniczy.

Stypendium socjalne: liczba i rodzaj dokumentów zależą od składu rodziny studenta. Prosimy uważnie zapoznać się z informacjami na stronie PJATK oraz z regulaminem. W przypadku zaświadczeń wydanych w języku obcym należy dostarczyć ich tłumaczenie od tłumacza przysięgłego. Należy przygotować dokumenty za rok 2022.

Ważne!! Prosimy pamiętać, że przed kliknięciem ZŁÓŻ WNIOSEK należy wgrać wszystkie niezbędne dokumenty (zaświadczenia o dochodach, orzeczenie o niepełnosprawności itp.). Klinięcie ZŁÓŻ WNIOSEK przed uzupełnieniem wniosku w całości powoduje niemożność późniejszej edycji.

Prosimy również pamiętać o dostarczeniu papierowego, podpisanego odręcznie wniosku – w hallu budynku B znajduje się pudełko z napisem „Wnioski stypendialne”, tam należy wrzucać podpisany wniosek (i tylko wniosek, bez dodatkowych dokumentów). Jeśli ktoś nie może dostarczyć wniosku w Warszawie, może wysłać dokument pocztą tradycyjną na adres warszawskiej siedziby PJATK z dopiskiem 'Dziekanat’.


Stypendia dla studentów PJATK

Stypendium Rektora

Stypendium to jest przyznawane raz w semestrze, na początku semestru zimowego i letniego, za osiągnięcia z semestru poprzedniego. Przyznawane jest na podstawie liczby uzyskanych punktów (sposób przeliczania niżej).

O stypendium rektorskie mogą ubiegać się studenci, którzy nie mają żadnych zaległych przedmiotów (ćwiczeń ani egzaminów), nie są bezpośrednio po semestrze tylko ITN i nie są aktualnie (w okresie składania wniosków) na takim semestrze. Liczba punktów jest wyliczana na podstawie średniej – jest to liczba po przecinku, co oznacza, że średnia 4,75 to 75 punktów, a średnia 5,00 – 100 pkt. 

O stypendium rektorskie mogą wnioskować studenci, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe (pod warunkiem, że nie mają żadnych zaległych przedmiotów). Każde osiągnięcie jest odpowiednio punktowane. Osiągnięcia są brane pod uwagę tylko wtedy, kiedy dotyczą poprzedniego semestru i jeśli są prawidłowo udokumentowane (zaświadczenie od organizatora, dyplom). W przypadku, kiedy student ubiega się o stypendium za osiągnięcia i za średnią, może otrzymać stypendium rektora tylko z jednego tytułu, tego, za który osiąga więcej punktów.

Na podstawie uzyskanych punktów tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku osobno. Stypendium Rektora może uzyskać maksymalnie 10% najlepszych studentów danego kierunku (licząc od najwyższej liczby punktów), dlatego może zaistnieć sytuacja, że mimo dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce stypendium nie zostanie przyznane. Przyznanie i wysokość stypendium są również zależne od dotacji na dany rok kalendarzowy, a także od liczby przyznanych stypendiów socjalnych i zapomóg. 

Uczelniana Komisja Stypendialna może zadecydować o minimalnej średniej, od której można wnioskować o stypendium.

Stypendium dla Osób z Niepełnosprawnością

O stypendium dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się studenci, którzy mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez instytucje w kraju innym niż Polska, konieczne jest uzyskanie takiego orzeczenia od uprawnionych instytucji w Polsce.

Zapomoga

Termin i sposób wnioskowania o zapomogę jest taki sam, jak w przypadku stypendium.

Zapomoga jest jednorazowym bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W celu ubiegania się o zapomogę należy złożyć podanie (wniosek do pobrania tutaj) z rzetelnym opisem sytuacji i dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzą tę sytuację (może to być wypowiedzenie umowy, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu świadczenia pracy itp).

O zapomogę można wnioskować dwa razy w roku akademickim. Nie można wnioskować dwukrotnie na tej samej podstawie.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą wnioskować wszyscy studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem bezwzględnym jest dochód miesięczny na osobę nie większy, niż 1294,4 zł, jednak kryterium dochodowe jest kryterium pomocniczym, nie decydującym, co w praktyce oznacza, że wykazanie niskiego dochodu na osobę nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W niektórych przypadkach student może zostać poproszony o przedstawienie źródeł utrzymania poza tymi, które zostały wykazane w dokumentacji dołączonej do wniosku.

1. Skład rodziny:

Do składu rodziny wliczają się, oprócz samego studenta:

 • małżonek, jeśli student ma męża/żonę,
 • dzieci studenta niepełnoletnie lub starsze, o ile nie przekroczyły 26 roku życia i wciąż się uczą – konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły,
 • lub
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni (w przypadku, jeśli jedno z rodziców nie żyje, konieczne jest okazanie aktu zgonu; w przypadku rodziców rozwiedzionych – okazanie wyroku sądu),
 • rodzeństwo niepełnoletnie lub starsze, o ile żadne z nich nie przekroczyło 26 roku życia, wciąż się uczy i jest na utrzymaniu rodziców – konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły. Jeśli jest to osoba z niepełnosprawnością, wlicza się do składu rodziny bez względu na wiek.

Jeśli student planuje podać tylko swój dochód bez wliczania rodziców i rodzeństwa, musi złożyć oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa (jest ono zawarte we wniosku stypendialnym) oraz spełniać jeden z warunków: ukończone 26 lat, bycie w związku małżeńskim, posiadanie dziecka na utrzymaniu, uzyskanie pełnoletności w pieczy zastępczej lub stałe źródło dochodów większe, ni 930,65 zł (stałe, czyli w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym).

2. Jak ustalić dochód?

Wszystkie rodzaje dochodów wliczające się lub nie do dochodu koniecznego do policzenia stypendium są wymienione w regulaminie. Z najpopularniejszych – alimenty, jeśli student takie dostaje, liczą się do dochodu. 500+ – nie liczy się. Zasiłki – nie liczą się.

Uwaga! Tak zwane świadczenie ‘postojowe’ (dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które otrzymały takie świadczenie z tytułu przeciwdziałania COVID19) zalicza się do dochodu uzyskanego.

Dokumentacja dochodu:

 1. Wykazanie dochodów wymaga złożenia oryginałów dokumentów. W przypadku składania wniosków elektroniczne załączają Państwo skany oryginałów. 
 2. Maksymalny dochód miesięczny na osobę w rodzinie, który uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne, wynosi 1294,4 zł. Jest to dochód nieprzekraczalny, co oznacza, że jeśli przekroczony zostanie ten dochód nawet o 1 zł, stypendium nie może zostać przyznane.
 3. Każdy pełnoletni członek rodziny, nawet jeśli się uczy i nie pracuje (albo jest emerytem), powinien zgłosić się po zaświadczenie o zarobkach do urzędu skarbowego oraz do ZUS po zaświadczenie o odprowadzonych składkach. PIT składany w urzędzie skarbowym nie jest potwierdzeniem dochodów.
 4. Jeśli ktoś z rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się kartą podatkową lub ryczałtem, powinien mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego, na którym będzie przychód, a także, co bardzo ważne, stawka procentowa podatku. Do wyliczenia dochodu student będzie potrzebować tabeli, która co roku wydawana jest w formie obwieszczenia (przełom lipca i sierpnia). Aktualna tabela znajduje się tutaj.
 5. Jeśli ktoś z rodziny ma dochody z gospodarstwa rolnego, powinien mieć zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. Liczbę tę mnoży się przez kwotę, którą poda GUS około 20 września, i otrzymuje się w ten sposób wysokość dochodu z gospodarstwa. Jeśli student posiada (lub członek rodziny) grunty w różnych miejscach, sumują Państwo hektary przeliczeniowe dla każdej z nich i przeliczają tak, jak dla jednego gospodarstwa rolnego. Jeśli liczba hektarów przeliczeniowych jest (dla całego posiadanego gruntu razem, nie dla pojedynczych posiadanych ziem) mniejsza niż 1, nie jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów i nie oblicza się jego wartości na podstawie hektarów przeliczeniowych.
 6. Konieczne jest dostarczenie oświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest równy 600 zł lub mniejszy. Studenci objęci opieką takiego ośrodka, powinni otrzymać zaświadczenie o sytuacji ekonomicznej rodziny, jeśli nie są objęci opieką – powinni dostać pisemną odmowę wydania takiego zaświadczenia.
 7. Nadal aktualna jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, ale TYLKO W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH. Oznacza to, że sytuacja osoby, która wnioskuje o zwiększenie, jest wyjątkowa na tle innych osób spełniających warunki otrzymywania stypendium. Szczególnie uzasadniony przypadek to taka „sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych, ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości” (Wyrok NSA z 28.8.2008 r., IOSK1416/07, LEX nr 489088.). „Szczególne przypadki, o których mowa w art. 41 pkt 1 u.p.s., muszą być tak wyraziste i odbiegające od sytuacji osób spełniających kryterium dochodowe, że uzasadniają przyznanie tej szczególnej pomocy, co w konsekwencji prowadzi do zrównania sytuacji osób osiągających dochody przekraczające przyjęty przez ustawodawcę próg dochodowy z sytuacją osób, które takich dochodów nie uzyskują” (Wyrok WSA w Gliwicach z 15.4.2008 r., IV SA/G1 15507, LEX nr 509368). Jednym słowem stypendium w zwiększonej wysokości możemy przyznać komuś, kto nagle znalazł się w sytuacji, która drastycznie zmienia jego życie, zmienia plany, a nie można było jej przewidzieć ani jej zapobiec.
 8. Dochód uzyskany i utracony to ściśle określony i zamknięty katalog dochodów, które można odjąć lub dodać (lista w regulaminie). W szczególnych przypadkach odjąć takiego dochodu nie można – jeśli student zawiera umowę-zlecenie z tym samym pracodawcą więcej niż raz, a pomiędzy jedną a drugą umową nie upływa więcej, niż 3 miesiące, jest to traktowane tak, jak dochód z umowy o pracę.
 9. Od dochodów ujmowanych we wniosku nie odejmuje się kosztów utrzymania, kredytów czy czesnego.
 10. W przypadku studentów podających dochody w walucie obcej należy przeliczyć dochód na złotówki zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Na stronie NBP należy odszukać kursy walut, wybrać kursy archiwalne (np. hrywna znajdzie się w tabeli A, rubel białoruski w tabeli B), wybrać rok (poprzedni rok kalendarzowy) i miesiąc (grudzień), po wyświetleniu wyników wyszukiwania wybrać najpóźniejszy dzień, np.27 grudnia, a następnie wybrać odpowiednią walutę.

Studenci cudzoziemcy – informacje

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 lub wcześniej:

O wszystkie rodzaje stypendiów oraz zapomogi mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają kartę stałego pobytu,
 • posiadają kartę Polaka,
 • otrzymali status uchodźcy na terenie Polski,
 • otrzymali czasową ochronę na terytorium Polski,
 • są obywatelami krajów Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin.

Jeśli student nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może ubiegać się o żadne z wymienionych wyżej świadczeń.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/20 lub później:

O wszystkie rodzaje stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 • są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii lub członkiem jego rodziny mieszkającym na terenie Polski,
 • mają zezwolenie na pobyt stały (kartę stałego pobytu),
 • są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy, aby połączyć się z rodziną (dokładne warunki precyzuje Ustawa o Cudzoziemcach art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4),
 • mają nadany w Polsce status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 • mają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1,
 • mają Kartę Polaka,
 • mają małżonka lub dziecko, lub rodzica, lub dziadka – obywatela Polski zamieszkałego na terenie Polski,
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z badaniami naukowymi (art.151 ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy o cudzoziemcach.

Jeśli student nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może ubiegać się o stypendium socjalne – pozostałe formy pomocy (stypendium rektorskie, dla osób z niepełnosprawnością i zapomoga) są jednak dla nich dostępne.

Studenci z Ukrainy – informacje

Studenci z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.

Studenci z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po wybuchu wojny (24 lutego 2022 r. lub później), mogą ubiegać się o stypendium socjalne na mocy specjalnej ustawy o pomocy Ukrainie. Oznacza to, że nie muszą spełniać dodatkowych wymagań dla studentów cudzoziemców (zamieszczone poniżej) i składają wniosek o stypendium na zasadach obowiązujących studentów z polskim obywatelstwem, dodatkowo muszą przedstawić potwierdzenie przekroczenia granicy w tym czasie.
Ustawa o pomocy Ukrainie obowiązuje do 4 marca 2024 r., w związku z tym do tego dnia przyznawane i wypłacane są stypendia na powyższych warunkach.

Studenci, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego 2022 r. i rozpoczęli studia w 2019 r. lub później:

O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 • są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii lub członkiem jego rodziny mieszkającym na terenie Polski,
 • mają zezwolenie na pobyt stały (kartę stałego pobytu),
 • są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy, aby połączyć się z rodziną (dokładne warunki precyzuje Ustawa o Cudzoziemcach art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4),
 • mają nadany w Polsce status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 • mają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1,
 • mają Kartę Polaka,
 • mają małżonka lub dziecko, lub rodzica, lub dziadka – obywatela Polski zamieszkałego na terenie Polski,
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z badaniami naukowymi (art.151 ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy o cudzoziemcach.

Pozostałe formy pomocy (stypendium rektorskie, dla osób z niepełnosprawnością i zapomoga) są jednak dla nich dostępne.

Stypendium im. prof. Z. Michalewicza

Wnioski o stypendium będzie można składać od 26 lutego do 11 marca 2024 roku w dziekanacie (bud.B).

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz i dostarczyć do dziekanatu po uprzednim umówieniu się. Zanim złożą Państwo wniosek, prosimy zapoznać się z informacjami poniżej oraz z regulaminem.

Stypendium skierowane jest do studentów studiów stacjonarnych na Wydziale Informatyki I stopnia, którzy w lutym uzyskają tytuł inżyniera i planują podjęcie studiów stacjonarnych II stopnia od marca tego samego roku. Stypendium obejmuje wpisowe oraz czesne przez 3 semestry studiów II stopnia.

Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania stypendium znajdują się w regulaminie.

Regulamin przyznawania stypendium im.prof.Michalewicza

Wniosek o stypendium

Wypłaty stypendium

Stypendia wypłacane są raz w miesiącu od grudnia (z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące, jeśli jest to uzasadnione) do lipca następnego roku kalendarzowego. Nie ma możliwości wypłacenia stypendium zaraz po odbiorze decyzji.

Jeśli otrzymują Państwo różne rodzaje stypendium, muszą one być wypłacane na ten sam numer konta. Nie jest możliwe, aby np. stypendium socjalne było wypłacane na czesne, a rektorskie na prywatny numer konta. W przypadku, gdy student podał we wnioskach dwa różne sposoby wypłacania stypendium – na czesne i na prywatne konto, oba stypendia będą wypłacone na czesne, o ile student nie złoży podania z deklaracją wyboru sposobu przelewania stypendium.

W przypadku wskazania opcji 'na czesne’ stypendium przelewane jest na to samo konto, na które wpłacane jest czesne. Czesne ani żadne inne należności nie są modyfikowane w żaden sposób. Do studenta należy sprawdzanie bilansu i zgodnie z nim wpłacanie odpowiednich kwot.

System stypendialny – sposób składania wniosków

System jest otwarty tylko w określonych terminach (do wglądu na dole strony), poza nimi nie jest możliwe złożenie wniosku.

Po zalogowaniu się student wybiera określony typ stypendium, o który chce wnioskować. Po przejściu przez kolejne ekrany będzie można zobaczyć panel składania wniosku.

W przypadku stypendium rektorskiego (za wyniki) dodatkowe pliki należy załączyć wtedy, kiedy student ubiega się o stypendium za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a także wtedy, kiedy ubiega się o stypendium za średnią z innej uczelni.

W przypadku stypendium dla osób z niepełnosprawnością należy załączyć aktualne orzeczenie.

W przypadku stypendium socjalnego należy załączyć dokumenty potwierdzające dochód poszczególnych członków rodziny zgodnie z regulaminem.

Dopiero po załączeniu wszystkich koniecznych plików można kliknąć „Złóż wniosek” – jeśli zostanie to zrobione wcześniej, przed załączeniem plików, nie będzie można wrócić do uzupełnienia tych plików.

Złożony wniosek można znaleźć w systemie stypendialnym, w sekcji 'Wnioski’ – proszę zwrócić uwagę na statusy. Jeśli zostało rozpoczęte składanie wniosku, ale nie został załączony wygenerowany plik, wniosek będzie miał status 'niepodpisany’ i tylko po zaznaczeniu tego statusu wniosek będzie widoczny. Wnioski, które mają status 'niepodpisany’ po zamknięciu systemu, będą uznane za niezłożone i zarchiwizowane.

Statusy mogą zmieniać się w trakcie procedowania wniosków. Jest to informacja dla studena, na jakim etapie znajduje się procedura, ale nie jest to decyzja administracyjna o przyznaniu lub nie stypendium.

Decyzja stypendialna

Informacją o przyznaniu lub nie stypendium jest decyzja administracyjna. Taką decyzję można odebrać osobiście w dziekanacie po umówieniu się w ciągu 14 dni od informacji mailowej lub od razu wnioskować o wysłanie jej pocztą tradycyjną (jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni od otrzymania maila, zostanie przesłana na adres korespondencyjny). Jeśli student nie zgadza się z decyzją, w ciągu 14 dni od jej otrzymania może się od niej odwołać czyli złożyć pismo i dostarczyć je do dziekanatu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

Dokumenty

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
Zarządzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2023/24

Uwaga! O żadne z powyższych stypendiów nie może ubiegać się student, który:

 • studiuje dłużej niż 12 semestrów (liczy się każdy rozpoczęty semestr); w tym nie więcej niż 9 semestrów na studiach I stopnia i nie więcej niż 7 semestrów na studiach II stopnia;
 • studiuje na studiach pierwszego stopnia, a już uzyskał dyplom ukończenia innych studiów pierwszego stopnia,
 • posiada już tytuł magistra (lub równorzędny), a studiuje na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

Co więcej?

Myślisz, że nie warto próbować? Nic bardziej mylnego! Przeczytaj założenia stypendium, które Cię interesuje i poradź się w dziekanacie, jak złożyć odpowiednio podanie.

Stypendium Fullbright

Wniosek składa się osobiście w dziekanacie

Składanie wniosków w roku akademickim 2022/23 zostało zakończone.


Galeria


Kontakt w sprawie stypendiów

Dziekanat
tel: +48 58 44 593
Marzena Lasocka
email: stypendia@pja.edu.pl

Terminy składania wniosków 

Prosimy pamiętać, że poza tymi terminami system jest zablokowany i nie jest możliwe złożenie wniosku. 

Terminy składania wniosków 2023/24

Stypendium rektora za semestr zimowy 2023/24 – od 1 do 15 marca 2024 r.

Stypendium rektora za semestr zimowy 2023/24 – od 1 do 15 marca 2024 r.

Stypendium socjalne i dla osób z niepełnosprawnością – od 1 października 2023 do 31 maja 2024 r.

Poznaj naszych stypendystów!

Stypendium Fulbright 2022/23