Przejdź do treści

Małgorzata Zaleska

Na początek o pracy zawodowej. Jaki jest obszar Pani specjalizacji zawodowej?

Specjalizuję się w bankowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezpieczeństwa finansowego. Od lat łączę pracę naukową i dydaktyczną z zaangażowaniem w praktyce gospodarczej na kluczowych stanowiskach kierowniczych. Mam to szczęście, że lubię swoją pracę i przynosi mi ona satysfakcję.

Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pani w swojej pracy zawodowej?

Myślę, że pewnie jak większość z nas, odczuwam niedobór czasu na realizację swoich licznych zamierzeń zawodowych. Stąd tak ważne jest wyznaczanie celów i nadawanie im właściwych priorytetów. Wyzwaniem, w zasadzie w każdej organizacji, jest ponadto zarządzanie ludźmi oraz to, że żyjemy od kilkunastu lat w czasach permanentnego kryzysu, jego kolejnych odsłonach, czemu towarzyszą powszechna zmienność i niepewność.

Jakie kluczowe zagadnienia porusza przedmiot programowy prowadzony przez Panią na studiach MBA?

Przedmiot porusza fundamentalną kwestię w życiu każdego człowieka oraz działalności gospodarczej – a mianowicie bezpieczeństwo finansowe. Podczas zajęć prezentowane są m.in. instytucjonalne działania mające na celu dążenie do zapewnienia takiego bezpieczeństwa (np. działania banku centralnego), a także możliwości oceny bezpieczeństwa oszczędności w bankach i inwestycji na rynku finansowym. Ponadto analizowana jest kondycja finansowa nie tylko banków, ale także prezentowane są metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Co jest dla Pani najistotniejsze w przekazie wiedzy związanej w wykładanym przedmiotem na studiach?

Najważniejsze jest – moim zdaniem – zainteresowanie Słuchaczy tematami, które poruszam. Ponadto wciągnięcie Studentów do dyskusji na bieżące tematy świata finansów i bankowości, a także pokazanie przyczyn i skutków zdarzeń na rynkach finansowych oraz systemu naczyń połączonych otaczającego nas świata w obszarze finansów i bankowości.

Jakich tematów dotyczą najczęściej dyskusje ze studentami na Pani zajęciach? Co studentów najbardziej interesuje?

Studentów interesuje świat bankowości, np. poziom stóp procentowych, wysokości opłat i prowizji bankowych, banki charakteryzujące się problemami finansowymi, produkty i usługi bankowe, w tym kredyty, np. tzw. frankowe.

Jakich umiejętności nabywają studenci podczas studiowania przedmiotu prowadzonego przez Panią na MBA?

Myślę, że Słuchacze nabywają przede wszystkim umiejętność identyfikacji ryzyka i jego dywersyfikacji. Ponadto powinni nabyć umiejętność oceny banków i podmiotów gospodarczych, z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego. Podczas zajęć prezentuję także system wczesnego ostrzegania, tzn. jak nie stać się klientem banku, któremu grozi upadłość, czy uporządkowana likwidacja (resolution).

W jaki sposób mogą wykorzystać tę wiedzę w swojej pracy zawodowej?

Działalność każdego podmiotu jest związana z finansami, a potrzeba zapewnienia ich bezpieczeństwa bezdyskusyjna. Warto też wspomnieć, że świat finansów i bankowości w coraz większym stopniu opiera się na nowoczesnych technologiach. Wielu Słuchaczy uczestniczy od strony IT w realizacji projektów dla banków, m.in. w obszarze wdrożenia chmury, czy sztucznej inteligencji. Styk między finansami i informatyką jest niezaprzeczalny.

Co jest dla Pani wartościowe w pracy z uczestnikami studiów MBA w PJATK?

Dzięki pracy ze Słuchaczami studiów MBA w PJATK mam możliwość poznać punkt widzenia osób zajmujących się na co dzień pracą w szeroko rozumianym obszarze IT. Ze swoich doświadczeń zawodowych i udziału w projektach wdrożeniowych wiem jak ważne jest wzajemne zrozumienie oczekiwań przez informatyków i ekonomistów.

Jak postrzegany jest przez Panią profil studenta studiów MBA?

Student MBA jest otwarty na dalszy rozwój zawodowy oraz zdobywanie nowej wiedzy i unikalnych kompetencji, a także na tzw. networking.

Małgorzata Zaleska – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Autorka ponad 400 pozycji naukowych i popularno-naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpieczeństwa systemu finansowego. Pracę naukową i dydaktyczną od lat łączy z zaangażowaniem w praktyce gospodarczej. Była m.in.: Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers, Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers, Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Bankowości SGH oraz Przewodniczącej Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jest także członkiem korespondentem PAN.