Przejdź do treści

PJATK dziś

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Jako jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania graficznego.

PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media. Uczelnia posiada swoją jednostkę w Gdańsku, gdzie prowadzi studia na Wydziale Informatyki i na Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz w Bytomiu. W Filii PJATK w Bytomiu od lat funkcjonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie nowe technologie i nauka spotykają się z biznesem, medycyną i militariami. Ponadto PJATK proponuje słuchaczom studia podyplomowe, studia MBA dla branży IT, kursy przygotowawcze i kursy internetowe. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest uczelnią o profilu technicznym i w swojej ofercie edukacyjnej kładzie nacisk na rozwój nowych technologii i ich zastosowanie w różnych obszarach. Niezależnie od realizowanych programów kształcenia i specjalności, studenci poznają także japońską kulturę, język i obyczaje. Jednym z prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów jest Kultura Japonii. PJATK jest również jedynym w Polsce centrum egzaminacyjnym z języka japońskiego JLPT – Japanese-Language Proficiency Test. 

W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych studiuje wielu obcokrajowców. W 2022 roku według danych z Dziekanatu mieliśmy studentów z aż 74 krajów! Cieszymy się, że młodzi ludzie z całego świata decydują się studiować w środku Europy, właśnie w naszej Uczelni!


Założenie PJWSTK

1944

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.


Historia 1994–2000

1997

PJWSTK została oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB).

1998

PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki.

2000

Pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Third Country Trainning Program

W październiku na Uczelni rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO.

Historia 2001–2010

2002

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych. Uruchomione zostały studia zaoczne przez Internet.

2003

Uczelnia otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i uruchomiła Wydział Zarządzania Informacją PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych, została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2004

Uczelnia otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i uruchomiła Wydział Zarządzania Informacją PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych, została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2005

Uczelnia otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i uruchomiła Wydział Zarządzania Informacją PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych, została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2006

Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie „Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne”.

2007

PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo i uruchomiła Wydział Kultury Japonii. Również w 2007 roku Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej. Inkubator ten wygrał konkurs MNiSW na wsparcie inkubatorów „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. W październiku uruchomiono oddział w Gdańsku, na którym prowadzone są studia na kierunku informatyka.

2008

Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, został odznaczony przez Rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane przez Japonię. Rektor otrzymał order za wybitne zasługi na rzecz współpracy polsko-japońskiej.

2009

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W tym samym roku uruchomiona została specjalizacja „Informatyka Społeczna” na studiach II-go stopnia na kierunku informatyka. W roku akademickim 2009/10 studia były opłacane przez grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJWSTK uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku grafika.

Projekt „Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych” wygrał konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane („Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Projekt „Nowoczesna kadra dla e-gospodarki – program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu” uzyskał dofinansowanie w ramach „Poddziałania 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PJWSTK wraz z konsorcjum innych uczelni rozpoczęło realizację projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030″.

Uczelnia otrzymała uprawnienia habilitacyjne na Wydziale Informatyki i tym samym uruchomiła studia III stopnia na kierunku informatyka.

Zamiejscowy Wydział Informatyki PJWSTK w Bytomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku grafika.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane „Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Historia 2011–2020

2011 – Uruchomienie projektu „ Interaktywna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” kierowanego w głównej mierze do młodej kadry akademickiej PJWSTK. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1.

Start projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowało dwa projekty badawcze realizowane przez PJWSTK: „Opracowanie ilościowych miar ruchu, racjonalizujących, na podstawie wielomodalnego pomiaru ruchu, subiektywne kryteria UPDRS w celu polepszenia diagnostyki przed i po wszczepieniu stymulatora DBS u pacjentów z chorobą Parkinsona” oraz „Redukcja wymiarowości szeregów czasowych póz oraz odkrywanie rozmaitości, do których należą dla celów klasteryzacji, klasyfikacji i wizualizacji ruchu”.

9 maja 2011 Wojewoda Mazowiecki, pan Jacek Kozłowski oraz Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Nowacki podpisali porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technik komputerowych i współpracy naukowo-dydaktycznej. Porozumienie obejmuje między innymi tworzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych mających na celu zapewnienie realizacji „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013″, w zakresie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w obszarach państwo, gospodarka i człowiek oraz usprawnienia administracji przy pomocy technik organizacyjnych, zarządczych i teleinformatyki oraz organizowanie wspólnych projektów, konferencji, spotkań, narad, kursów, seminariów i pokazów dydaktycznych.

Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego odbywającego się pod hasłem: „Lepsze życie w społecznościach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi”, Minister Infrastruktury, pan Cezary Grabarczyk przyznał PJWSTK nagrodę za wkład wniesiony przez naszą Uczelnię w propagowanie idei rozwoju technik komputerowych i technologii teleinformatycznych. Minister szczególnie wyróżnił wysoki poziom kształcenia na PJWSTK dostosowany do standardów Unii Europejskiej, a także znaczący postęp w dziedzinie zastosowań technik komputerowych kreujący przedsiębiorczość i innowacyjność.

Uruchomione zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz „Genomed” S.A. prowadzone są w ramach projektu „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PJWSTK zajęła trzecie miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich ogłoszonym przez miesięcznik Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Przed nami znalazła się jedna uczelnia humanistyczna i jedna o profilu biznesowym. W rankingu uczelni akademickich, PJWSTK zajęła drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych. W rankingu uczelni technicznych PJWSTK była jedyną klasyfikowaną uczelnią niepubliczną i zajęła 12 miejsce wyprzedzając wiele politechnik i uczelni publicznych.

W październiku Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce.

Początek realizacji projektu „RecONCILE: Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści WWW”.

Zuzanna Szyszak – studentka grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii „Multimedia” na Międzynarodowym Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej, za teledysk do utworu „Pożegnanie małego wojownika” w wykonaniu Czesław Śpiewa.

Według rankingu Webometrics, pod względem multimediów, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wyprzedza pozostałe niepubliczne uczelnie w kraju. W rankingu uwzględniane są m.in.: wydawnictwa internetowe, bazy danych, wolny dostęp do zasobów, aktywność uczelni i naukowców w sieci, pozycjonowanie stron internetowych uczelni, itp. Ranking obejmuje wszystkie uczelnie światowe i przygotowywany jest od 2004 roku przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (CSIC).


2012 – 22 lutego 2012 Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Stanisława Moryto medal „za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”.

Udział naszego absolwenta Wydziału Informatyki – Jacka Czecha w letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012.

PJWSTK w Rankingu Szkół Wyższych 2012 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Rzeczpospolitą zajęła I miejsce wśród niepublicznych uczelni technicznych w kraju. W zestawieniu wszystkich uczelni technicznych publicznych i niepublicznych PJWSTK wyprzedziła m.in. Politechniki: Częstochowską, Opolską, Białostocką, Rzeszowską, Lubelską, Świętokrzyską. W rankingu uwzględniającym wszystkie niepubliczne uczelnie magisterskie w Polsce PJWSTK zajęła III miejsce. Pod względem kierunków kształcenia, w kategorii IT, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła VIII miejsce w kraju. Wyprzedziła m.in. Uniwersytety: Jagielloński, Wrocławski, Śląski, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki, m.in.: Łódzką, Białostocką, Częstochowską, Krakowską.

Uruchomienie wypożyczalni książek elektronicznych EBL.

Studentka grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pani Zuzanna Szyszak, zwyciężyła na 21. Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film! Jej teledysk do piosenki „Pożegnanie małego wojownika” zespołu Czesław Śpiewa wygrał w kategorii „Animacja”. „Yach” to najbardziej prestiżowa nagroda dla wideoklipów w Polsce, przyznawana od 1989 roku.

2013 – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych uruchomiła nowe studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.

Dwie drużyny z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych wzięły udział w krajowych finałach 11. edycji konkursu Imagine Cup 2013. Walczyły o reprezentowanie Polski w finałach światowych w Petersburgu.

Firma Nokia uhonorowała Michała Tomaszewskiego, wykładowcę Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, tytułem Nokia Developer Champion przyznawanym najbardziej aktywnym promotorom technologii developerskich Nokia.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła II miejsce wśród niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. To wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Tym samym awansując w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku z III na II miejsce. PJWSTK to także najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w Polsce. W zestawieniu wszystkich uczelni technicznych wyprzedziła m.in. kilkanaście publicznych politechnik.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła I miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni akademickich w kraju w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich przygotowanym przez Politykę, który porównywał wszystkie uczelnie akademickie w Polsce pod względem jakości uprawianej nauki, prowadzonych badań naukowych, itp. W zestawieniu ogólnym PJWSTK wyprzedziła wiele państwowych szkół wyższych. W tym samym rankingu, uwzględniającym podział na specjalizacje, PJWSTK znalazła się jako jedyna niepubliczna uczelnia techniczna. Tutaj również okazała się lepsza od kilku uczelni publicznych.


2014 – PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

W rankingu tygodnika Wprost Uczelnia zajęła drugie miejsce wśród niepaństwowych uczelni, a piąte w ogóle, jako uczelnia najbardziej ceniona przez pracodawców. Ranking powstaje na podstawie sondażu przeprowadzanego wśród 500 największych firm w Polsce.

Drużyna LevelUP z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych zajęła drugie miejsce w krajowym finale Imagine Cup 2014, w kategorii Innovation. Studenci Wydziału Informatyki PJWSTK: Dawid Cieślak, Kamil Kowalski, Andrzej Kowalczuk, Kuba Rejnhard zaprezentowali projekt TapBooks – platformę dla książek zawierającą treści multimedialne tworzone dla sektora edukacji. Platforma, na której książki tworzone są przez użytkowników i dla użytkowników, zawiera trzy elementy: tzw. WebPlatform, czyli część na której gromadzone są wszystkie kontakty użytkownika i treści; Book Builder – aplikację na Windows 8 do tworzenia książek oraz Book Reader – aplikację do czytania. Opiekunem merytorycznym drużyny był dr Michał Tomaszewski z Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.


2015 – Dawid Cieślak, student PJATK, wygrał światowy finał konkursu (współorganizowanego przez Huawei) na najbardziej innowacyjną aplikację mobilną, pokonując europejsko-azjatycką konkurencję.

W rankingu magazynu Perspektywy Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zajęła I miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni technicznych w kraju. W kategorii „Preferencje pracodawców”, PJATK zebrała najwyższe noty spośród wszystkich uczelni niepublicznych. Oznacza to, że absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych są bardzo wysoko oceniani na rynku pracy. Wysoką pozycję PJATK zdobyła także w kategorii „Kierunki IT”. Uczelnia znalazła się w pierwszej dziesiątce w kraju.

Studenci PJATK na II miejscu Hackathon LubCode
Drużyna ELITARNI w składzie Maciej Kozłowski, Jakub Sikora, Wojtek Szczepański i Adam Uklański zajęła II miejsce w lubelskim Hackathonie LubCode. Nasi studenci I roku Informatyki przygotowali aplikację do zgłaszania aktów zniszczeń i wandalizmu do Urzędu Miasta.

Rząd Japonii odznaczył Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) profesor Ewę Pałasz-Rutkowską, wykładowcę Wydziału Kultury Japonii PJATK. Pani profesor uchodzi za jedną z czołowych polskich japonistów. Wyniki jej badań m.in. nad historią Japonii i relacji japońsko-polskich zostały opublikowane w postaci licznych książek i artykułów. Wniosła także znaczący wkład w promocję japońsko-polskiej wymiany naukowej, aktywnie rozwijając kontakty z japońskimi uczelniami poprzez wspólne badania, artykuły oraz wykłady gościnne. Order Wschodzącego Słońca nadawany jest osobom cywilnym za specjalne zasługi dla Japonii.

Wykładowca naszej uczelni, wybitny projektant książek dla dzieci – Jan Bajtlik, otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekty książek dla dzieci i dotychczasową działalność pedagogiczną dla dzieci. Jan Bajtlik prowadzi ze studentami anglojęzycznego programu Sztuki Nowych Mediów zajęcia z podstaw komunikacji wizualnej i edytorstwa oraz opiekuje się grupą przygotowującą prace dyplomowe.

W listopadzie 2015 r. w siedzibie głównej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie zawiązane zostało Konsorcjum Edukacyjne. Polskie uczelnie, wzorem największych amerykańskich uniwersytetów, będą wspólnie przygotowywać i oferować otwarte kursy on-line. W skład konsorcjum weszły: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (lider), Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Dwoje studentów PJATK, pani Julia Potocka (studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku grafika) i pan Dawid Cieślak (student IV roku studiów inżynierskich na kierunku informatyka), otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

PJATK otworzyła w swoim bytomskim oddziale Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR PJATK). Centrum oferuje interaktywny dostęp z dowolnego miejsca w kraju do swojego zespołu zaawansowanych laboratoriów analizy i syntezy ruchu w modelu shareconomy. Korzystając ze światowych doświadczeń, CBR PJATK proponuje współpracę i dzielenie się doświadczeniem, zasobami sprzętowymi i programowymi umożliwiając podejmowanie innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań w zakresie akwizycji, analizy i syntezy ruchu człowieka, dyseminację wyników w renomowanych czasopismach światowych i prace rozwojowe prowadzące do wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. CBR oferuje m.in. dostęp do następujących laboratoriów: Wielomodalnego Laboratorium Ruchu HML (Human Motion Lab), Laboratorium Komputerowego Modelowania Twarzy HFML (Human Facial Modelling Lab), Laboratorium Mikroekspresji HMX (Human Microexpression Lab), Laboratorium Wizyjnej Analizy Ruchu HSL (Human Seeing Lab), Laboratorium Systemów Ubieralnych WTL (Wearable Technology Lab), Laboratorium Dynamiki i Wielomodalnej Interakcji HDMI (Human Dynamics and Multimodal Interaction Lab). 

Filia w Bytomiu

2016 – Dr Bogdan Księżopolski, pracownik naukowy Katedry Sieci Komputerowych Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową 2015 zwaną Lubelskim Noblem. Nagrodzona praca to monografia „Multilevel Modeling of Secure System in QoP-ML” prezentująca wieloaspektową analizę bezpieczeństwa systemów informatycznych z użyciem stworzonego przez autora specjalnego języka modelowania Quality-of-Protection Modelling Language (QoP-ML). Zaproponowany język umożliwia m.in. tworzenie efektywniejszych, bezpieczniejszych i tańszych systemów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Profesor dr hab. Marcin Giżycki otrzymał nagrodę „Award for Outstanding Contributions to Animation Studies for 2016”. Jest to niezwykle prestiżowa nagroda za wybitny wkład w studia nad filmem animowanym. Uroczyste wręczenie odbyło się podczas World Festival of Animated Film Animafest w Zagrzebiu w czerwcu.

W kwietniu otworzono na Uczelni Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCO-WLB), które jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym podmiotów prowadzące działalność gospodarczą oraz ośrodki naukowo-badawcze. Laboratorium powstało, dzięki udzielonemu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wsparciu, jako wynik projektu „Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCO-WLB)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W kwietniu odbyła się też wystawa z okazji jubileuszu dziesięciolecia sprawowania funkcji Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów przez prof. Mariana Nowińskiego.

Pod koniec kwietnia odbyła się w Warszawie trzecia edycja konferencji Element Talks, której PJATK było partnerem. To jedna z największych konferencji poświęcona pracy i działalności biznesowej projektanta.

W czerwcu w Galerii Schody na Nowym Świecie odbyła się wystawa plakatów Dziekana prof. Mariana Nowińskiego.

W ogłoszonych w czerwcu wynikach Rankingu Perspektyw PJATK zajęła I miejsce wśród niepublicznych uczelni technicznych w kraju. Wysoką pozycję zdobyła także w zestawieniu ogólnym uczelni technicznych. W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich PJATK zajęła III miejsce. Uczelnia od wielu lat plasuje się w trójce najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w kraju w kategorii „Kierunki IT”. Wysoką pozycję zdobyła także w kategorii „Preferencje pracodawców”.

W lipcu otwarto wystawę prac studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Muzeum Powstania Warszawskiego pt. „Akcja Animacja”. Studenci stworzyli komiksy animowane, których inspiracją były wywiady z Powstańcami, pochodzące z zasobów Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Prace powstały pod kierunkiem dr Piotra Nowińskiego, mgr inż. Rafała Masłyka oraz mgr Mateusza Szewczyka w Pracowni Komiksu Multimedialnego i Gier na Platformy Mobilne.

Pod koniec września Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych organizowała konferencję ATypI, organizacji non-profit, zrzeszającej typografów, kaligrafów i projektantów książek z całego świata. „ATypI 2016 Convergence begins” to 60. rocznica organizacji, a zarazem przełom w rozwoju fontów. Podczas trzydniowej konferencji, zaprezentowano technologię Variable Fonts, Na konferencji, oprócz Font developerow z Microsoft, Adobe i Google, swoje wystąpienie miała również nasza absolwentka Kaja Słojewska, która na co dzień zajmuje się liternictwem w Kanadzie.

W dniach 21-22 października odbyła się Konferencja Laughter, której głównym współorganizatorem była Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Cykl warsztatów, publicznych wydarzeń i dwudniowa konferencja – wszystkie poświęcone roli poczucia humoru w komunikacji, rozwiązywaniu problemów i konfliktów w Epoce Robotów. Całość odbyła się w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

Wykładowca PJATK mgr Jan Bajtlik został laureatem ORO/GOLD na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Ekwadorze w kategorii: Categoria A (Cartel Comercial) za plakat zaprojektowany na autorską wystawę w Nowym Jorku oraz zdobywcą srebrnego medalu za plakat „Pinokio” w kategorii plakatów kulturalnych (kategoria A) na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku.

24 listopada rozpoczął się Międzynarodowy Studencki Festiwal Ruchomej Typografii „Motyf 2016″ w Mainz w partnerskiej uczelni Hochschule fur Gestaltung New Medien Institute i Gutenberg Museum. Festiwal Motyf to ogólnoświatowe wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez studentów naszej Uczelni. W festiwalu biorą udział studenci z Niemiec, Belgii i 12 studentów PJATK oraz wykładowcy z USA, Nowej Zelandii i kilku krajów europejskich. Tematem tegorocznego festiwalu było dziedzictwo światowej filozofii i poezji interpretowanych poprzez techniki nowo medialne. Prezentowane były prace studentów z całego świata. Udział polskich studentów możliwy był dzięki grantowi Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a wykładowcy PJATK mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, dzięki programowi Erasmus.

Wystawa malarstwa Piotra Nowińskiego w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym.

W grudniu w przestrzeni pod wiaduktem kolejowym przy stacji Warszawa Powiśle odbyła się wystawa plakatu Wojciecha Domagalskiego – asystenta w Pracowni Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

Troje naszych studentów: Paloma Kałuzińska – Wydział Sztuki Nowych Mediów (program polskojęzyczny), Marta Myszewska – Wydział Sztuki Nowych Mediów (program anglojęzyczny), Mariusz Tkaczyk – Wydział Zarządzania Informacją otrzymało roczne stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.


2017 – 2 marca nastąpiło podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, mające na celu m.in. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przygotowanie i realizację programu „studia bez barier”, przygotowywanie alternatywnych form materiałów dydaktycznych oraz opracowanie i wdrożenie programu wspierającego kształcenie informatyczne niepełnosprawnych uczniów liceów i techników.

W kwietniu PJATK i Muzeum Plakatu w Wilanowie zorganizowały cykl wydarzeń pod parasolem inicjatywy „Women’s Rights are Human Rights”. Projekt zainicjowany został przez Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Profesor Ewę Satalecką oraz uznaną projektantkę, kuratorkę, emerytowaną wykładowczynię Massachusetts College of Art and Design w Bostonie Profesor Elizabeth Resnick. Projekt wystawy pt. „Women Rights are Human Rights”, poświęcony był fenomenowi plakatu zaangażowanego w światowej skali. Projektowi graficznego oraz organizacji wystaw, warsztatów i wykładów podjęła się studentka studiów magisterskich Marta Myszewska.

W maju Galeria Medium na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie zaprezentowała prace Józefa Wilkonia, znakomitego polskiego ilustratora, malarza, rzeźbiarza i plakacisty. Na wystawie przedstawione zostały jedne z ostatnich prac graficznych autora, który po latach mistrzowskiego opanowania tradycyjnego warsztatu graficznego zwrócił się ku współczesnej technice grafiki cyfrowej.

Również w maju w Galerii DAP przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie, odbyła się wystawa prof. Andrzeja Kaliny – „moja POLSKA podróż” – przedstawiająca grafiki i instalacje graficzne z okresu 1980-2017.

Interaktywny projekt dyplomowy absolwentki Wydziału Sztuki Nowych Mediów – pani Aleksandry Stodulskiej, został zaprezentowany w programie głównym Międzynarodowego Biennale WRO 2017, który jest jednym z najważniejszych przeglądów sztuki nowych mediów w Europie. Projekt dyplomowy pt. „Lazy Eye”, zrealizowany w Pracowni Multimediów był pokazany na wystawie Impulsy Samoistne.

Prof. Daniel Szczechura, dydaktyk Pracowni Animacji 2D Wydziału Sztuki Nowych Mediów, otrzymał główną nagrodę Smok Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Nagroda ta przyznawana jest za wyjątkowy wkład w rozwój światowej kinematografii.

W czerwcu odbyła się w PJATK siedemnasta już edycja konferencji Uniwersytet Wirtualny VU’2017. Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Konferencja podejmuje najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach.

W czerwcu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Tym samym Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stała się pierwszą uczelnią niepubliczną posiadającą takie uprawnienia. Obecnie PJATK posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach naukowych (informatyce, mechanice i sztukach plastycznych) oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

W lipcu odbyła się wystawa TYPE DIRECTORS CLUB, którego partnerem jest PJATK. Wystawa obejmowała najlepsze projekty typograficzne oraz projekty krojów pism z całego świata. Type Directors Club jest profesjonalną organizacją non-profit; jej misją jest typograficzna edukacja międzynarodowej społeczności projektantów komunikacji wizualnej.

W listopadzie drużyna NINJA PJATK wzięła udział w mistrzostwach E-sportowych „Akademickie Mistrzostwa Polski” i zajęła na nich trzecie miejsce.

Ponownie, studentka Wydział Sztuki Nowych Mediów (program anglojęzyczny, studia magisterskie) – Marta Myszewska otrzymała roczne stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.


2018 – W styczniu PJATK uzyskała otwarty dostęp do bazy Applied Science & Technology Source. To obszerna pełno tekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiały do badań nad konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki i aeronautyki przez robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, aż po inżynierię nuklearną.

Pod koniec stycznia studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów wylecieli do Paryża, aby zaprezentować projekt „Places en Relation” w paryskim Centrum Pompidou, w którym mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej. Przedsięwzięcie było częścią inicjatywy „Civic City” zrzeszającej osoby zajmujące się projektowaniem, architekturą, grafiką oraz studentów z 10 uczelni z całego świata.

24 kwietnia Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy z PJATK uchwaliła powołanie nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich – humanistyka cyfrowa. Badawczo-dydaktyczna współpraca literaturoznawców i informatyków ma unowocześnić kształcenie humanistyczne przez jego zakorzenienie w cyfrowych technologiach. Jednocześnie zapewnia informatykom wiedzę o najnowszych tendencjach w nauce o literaturze, języku i kulturze, w szczególności o współczesnym rozwoju ich badań cyfrowych.

W kwietniu PJATK ogłosiła powstanie nowych Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka, prowadzonych w języku angielskim wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Uczestnicy studiów MISD-PI poznają zarówno nurty obecne w tradycyjnej psychologii, jak i najnowsze techniki zbierania, analizy i modelowania danych, w tym dużych zbiorów.

Pod koniec maja Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła doroczny ranking uczelni. PJATK uplasowała się na czwartym miejscu wśród uczelni niepublicznych. Twórcy klasyfikacji wzięli pod uwagę kryteria takie jak: efektywność naukowa, potencjał naukowy, sytuacja absolwentów na rynku pracy, umiędzynarodowienie, prestiż, innowacyjność i warunki kształcenia.

W czerwcu wykładowca, dr Wojciech Domagalski, otrzymał Srebrny Medal na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. W otwartym konkursie „Niepodległa” spośród 848 zgłoszeń do konkursu dopuszczone zostały 84 prace, 78 artystów z 18 krajów. Konkurs został zorganizowany z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu.


2019 – Dwoje studentów kierunku grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Laureatami stypendium zostali: pani Zuzanna Rawa oraz pan Aleksander Małachowski.

21 lutego odbył się wernisaż wystawy Gyubal Wahazar z okazji obchodów 34. urodzin Teatru Witkacego w Zakopanem, przygotowanej we współpracy z Polsko-Japońska Akademią Technik Komputerowych. Zespół studentów z Wydziału Sztuki Nowych Mediów przedstawił projekt książki, kostiumów, teatrów i animacji. Książka „Gyubal Wahazar”, powstała w efekcie zajęć typografii, prowadzonych dla studentów 1. roku komunikacji multimedialnej w języku angielskim, została nagrodzona Certyfikatem Doskonałości (Certificate of Excelence) przez nowojorski Type Directors Club (2018) i otrzymała wyróżnienie PTWK (2018). Projekt Gyubal Wahazar zainicjowany przez Małgorzatę Sady i Marka Średniawę prowadzony był przez dr hab. Ewę Satalecką, Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów.

W dniach 14-16 marca odbyły się Targi Pracy PJATK, podczas których studenci mogli spotkać się ze specjalistami różnych branż i zadbać o rozwój kariery zawodowej.

Studenci studiów magisterskich uzupełniających na Wydziale Informatyki: pan Kamil Dzieniszewski oraz pan Kacper Mordalski wraz z zespołem We Make Buttons zajęli III miejsce w konkursie PEKAO Coders. Studenci pracowali na danych z terminali POS i GOV, szukając korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw oraz Banku Pekao SA.

W dniach 8-12 kwietnia odbył się tydzień japoński – Japanese Week, współorganizowany przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. W programie znalazł się szereg warsztatów „Future Text. Japońska sztuka informacji”, wykłady organizowane w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki oraz dyskusja „Round Table Meeting” ze specjalistami m.in. z School of Visual Arts NYC, ShanghaiTech University w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Podczas XI Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu pani Agnieszka Warcaba zdobyła Nagrodę Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Nagrodzona prace powstały w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Kaliny w ramach przedmiotu Nowe Techniki w Grafice Warsztatowej.

W dniach 12-13 kwietnia odbył się hackathon BrainCode „From offline to online” firmy Allegro. Czwórka studentów i absolwentów PJATK zajęła I miejsce, opracowując narzędzie, które pozwala na stworzenie regularnego zamówienia subskrypcyjnego.

Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, otrzymał statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki. Przyznało ją Polskie Towarzystwo Informatyczne. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki , profesor PJATK od 1994 roku jest Rektorem PJATK. Przez ponad 20 lat był związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Należy do kilkudziesięciu sympozjów międzynarodowych, głównie w Polsce, Japonii i Szwecji. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism “Journal of Technical Physics” oraz “International Journal of Applied Electromagnetics in Materials”. Wykłada w Katedrze Informatyki Stosowanej PJATK.

PJATK objęła swoim patronatem międzynarodową konferencję „Impact’19”, która odbyła się w Krakowie w dniach 21-22 maja. Tematem konferencji była przyszłość innowacyjnych technologii.

8 maja PJATK przyłączyła się do akcji Noc Muzeów, prezentując różne aspekty kultury japońskiej oraz zastosowania nowych technologii.

Książka „100 x Independence” Wydawnictwa PJATK otrzymała wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsze książki Roku 2018” organizowanym corocznie przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Laureatami Nagrody Polish Graphic Design Awards zostali: wykładowca Wydziału Sztuki Nowych Mediów – Jan Bajtlik oraz student tego wydziału – Maciej Połczyński. Jan Bajtlik otrzymał nagrodę w kategorii książka dziecięca i młodzieżowa za pozycję „Nić Ariadny”. Komisja przyznała także wykładowcy PJATK dwa wyróżnienia: za plakat animowany „Pologne une révolution graphique” oraz ilustrację reklamową i projektową – „Animapolis”. Nagrodę w kategorii akcydensowy krój pisma otrzymał Maciej Połczyński, wykonawca kroju pisma Maruder. Przygotował je dla alfabetu łacińskiego i cyrylicy.

W rankingu uczelni niepublicznych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” PJATK zajęła 4. miejsce. Uczelnia uplasowała się wysoko także w zestawieniu kierunków w informatyce oraz rankingu pracodawców. Ranking Uczelni Niepublicznych „Perspektywy” uwzględnia 20 wskaźników według kryteriów takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie studiów. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną. W zestawieniu krajowych uczelni niepublicznych zajęła miejsce w pierwszej piątce. Organizatorzy rankingu „Perspektywy” przygotowali także klasyfikację według 68 kierunków. Wydział Informatyki PJATK poprawił wynik o pięć miejsc w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia, zajmując 20 lokatę. Biorąc pod uwagę uczelnie, nie wydziały, PJATK w nauczaniu informatyki zajmuje 10 miejsce w Polsce.

1 lipca para książęca Japonii, książę Akishino i księżna Kiko odwiedzili Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, aby spotkać się z przedstawicielami Uczelni z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Para książęca spotkała się z Rektorem PJATK, dr hab. Jerzym Paweł Nowackim, Kanclerzem PJATK, Prodziekanem, prof. Mitsuhiko Toho, oraz ambasadorem Tsukasą Kawadą i jego żoną. Ich rozmowy dotyczyły wyzwań edukacyjnych, współpracy Polski i Japonii oraz rynku pracy dla młodych.

30 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego została otwarta eksperymentalna wystawa „Odbicie. Jestem jak ty zapewne”, której współtwórcami byli studenci drugiego roku informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – pani Agnieszka Bursztynowska oraz pan Michał Jankowski.

W lipcu ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów został zaktualizowany o kolejny rocznik. PJATK zajęła miejsce w czołówce pod względem zarobków absolwentów. W obszarze nauk technicznych osoby po studiach I stopnia PJATK otrzymywały średnio 5549 zł miesięcznie, a po studiach II stopnia – 7741 zł. W krajowym rankingu dla kierunku zarządzanie informacją niestacjonarne I stopnia absolwenci Wydziału Zarządzania Informacją zajęli 1. miejsce. Na Mazowszu w kategorii niestacjonarnych studiów II stopnia z informatyki PJATK znajduje się na 4. miejscu. Jest to najwyższa pozycja wśród uczelni niepublicznych.

We wrześniu studenci III roku SNM PJATK, panowie Mateusz Król i Norbert Lisak, zaprezentowali swoją autorską animację – mapping wielkoformatowy, na ratuszu Lille we Francji. Studenci PJATK reprezentowali Polskę w konkursie zorganizowanym przez Mapping European Center.

Na rok 2019 przypadło 25-lecie PJATK oraz 15-lecie Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Z tej okazji 18 października otwarta została jubileuszowa wystawa studentów z Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Andrzeja Kaliny – „Zimna Piwnica” w Galerii Stara Prochownia w Warszawie. Wystawa podsumowywała działalność dydaktyczno-artystyczną Pracowni i prezentowała wybór najciekawszych prac studenckich powstałych od 2009 do 2019 roku. W wystawie wzięli udział dydaktycy: prof. Andrzej Kalina, dr Wojciech Domagalski, dr Piotr Żaczek.

W październiku rozpoczął się kolejny etap budowy nowego budynku dydaktycznego PJATK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie.

W listopadzie w Centrum Badawczo-Rozwojowym PJATK w Bytomiu odbył się transdyscyplinarny hackathon organizowany we współpracy z Instytutem Goethego. Wydarzenie było poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom XR (eXtended Reality) do nauki języków obcych, w szczególności języka niemieckiego. Swoim doświadczeniem i wiedzą ekspercką oraz opieką mentorską wsparli studentów członkowie międzyinstytucjonalnej grupy badawczej HASE – Human Aspects in Science and Engineering. W jej skład wchodzą młodzi naukowcy z PJATK, Instytutu Psychologii PAN, Uniwersytetu SWPS, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Politechniki Warszawskiej na co dzień prowadzący w ramach sieci interaktywnych innowacyjnych laboratoriów wspólne badania w szeroko pojętym obszarze XR, obejmującym m.in. rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną (VR, AR) oraz interakcję głosową (VA).

W grudniu Galeria Medium na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie zorganizowała wystawę wybitnych japońskich artystów Ryousaku Miyasaka i Eri Suenaga.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych rozpoczęła akcję #PJATK4Earth, która ma zmienić codzienne zwyczaje społeczności Uczelni na bardziej przyjazne naturze. W tym celu wprowadzone zostały działania pod wspólnym hasłem #PJATK4Earth. Jednym z elementów tej akcji jest segregowanie śmieci. Na każdym piętrze w budynkach PJATK pojawiły się nowe kosze na odpady: metale i plastik, papier, szkło, odpady biodegradowalne i zmieszane. Śmietniki są całkowicie ekologiczne, bo wykonane z tektury, a torby są biodegradowalne.

12 grudnia w Antwerpii odbył się publiczny pokaz mappingu, który powstał na koniec warsztatów immersyjnej animacji prowadzonych przez nasze wykładowczynie: mgr Olgę Wroniewicz i mgr Agatę Moryto dla studentów Royal Academy of Fine Arts Antwerp.


2020 – 23 stycznia w Galerii Zamojskiej odbył się wernisaż wystawy Elżbiety Gnyp, wykładowczyni PJATK, prezentującej grafiki inspirowane naturą i poezją Bolesława Leśmiana.

W styczniu podczas hackathonu na konferencji Google GDG DevFest w Lizbonie studenci PJATK, pan Robert Grochowski i pan Maciej Lis zdobyli II miejsce. Stworzyli aplikację, która informuje kierowców o zbliżających się pojazdach pogotowia ratunkowego, straży i policji.

Studenci Wydziału Nowych Mediów PJATK pod kierunkiem Rudiego Baura, światowej sławy designera, współtworzyli wystawę „Présences typographiques, présences cartographiques” prezentowaną w Palais de la Porte Dorée w Paryżu.

W marcu z powodu wybuchu epidemii koronawirusa Rektor PJATK podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i wprowadzeniu specjalnego trybu pracy jednostek Uczelni.

Studentki Wydziału Sztuki Nowych Mediów, panie Yeva Morozova i Yuliia Negrych, zostały finalistkami światowego konkursu projektowego C-Idea!, w tym roku odbywającego się pod hasłem “Smart life” w Tajwanie.

W kwietniu Dzień Otwarty PJATK odbył się po raz pierwszy całkowicie w formie on-line z powodu trwającej epidemii koronawirusa.

W kwietniu prof. Mitsuhiko Toho, współzałożyciel i wykładowca PJATK, został odznaczony japońskim Orderem Świętego Skarbu, Złote i Srebrne Promienie. Odznaczenie to przyznawane jest w dowód wybitnych zasług w służbie na rzecz państwa lub społeczeństwa.

W maju Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych organizowała międzynarodowe warsztaty THEM–US – illustration//animation, podczas których wykłady otwarte wygłosili profesorowie School of Visual Arts z Nowego Jorku: Jimm Calhoun i Steven Heller.

Wykładowcy PJATK, pan Bartosz Witański oraz pani Olga Krupa zdobyli brązowy medal w European Design Awards w kategorii Signs & Display.

Rafał Masłyk i Barbara Karpowicz, badacze i wykładowcy związani z XR Lab i Katedrą Multimediów PJATK, zaprezentowali swoją grę „Albert’s Journey”, która spotkała się z uznaniem twórców największej platformy gamingowej Steam. Jej wersja demo została włączona do letniego Steam Game Festival 2020, który odbył się online od 16 do 22 czerwca.

PJATK po raz kolejny znalazła się w czołówce rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2020″. Uczelnia zajęła 4. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Wśród uczelni technicznych Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych uplasowała się na 13. miejscu (awans o 5 miejsc w porównaniu do 2019 roku). Została po raz kolejny niekwestionowanym liderem wśród uczelni technicznych niepublicznych. Kierunek informatyka (studia II stopnia) w PJATK został oceniony jako 11. w kraju (1. wśród uczelni niepublicznych).

23 października odbyła się wirtualna konferencja IF – SOCIAL DESIGN FOR SUSTAINABLE CITIES, skupiona na zrównoważonym rozwoju miast. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych była współorganizatorem wydarzenia. W czasie konferencji podkreślona została waga kultury oraz social designu w debacie na temat zrównoważonego rozwoju miast. W konferencji wzięli udział Marek Prawda, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski, Rektor Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu Gerald Bast oraz wyżsi przedstawiciele samorządów lokalnych oraz liderzy akademiccy z Europy.

W listopadzie mieliśmy przyjemność przedstawić Państwu pierwszą obronę doktorską na wydziale Sztuki Nowych Mediów na PJATK. Obrona była transmitowana online z powodu obostrzeń COVID. Bohaterką obrony była pani Karolina Kant, a przedstawiła ona swoją pracę doktorską pod tytułem: „Ruchomy obraz wieczności„. Promotorem głównym był dr hab. Tomasz Myjak, prof. PJATK.

Prace studentów Pracowni Multimediów PJATK pokazane zostały podzczas Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab.


Historia 2021–obecnie

2021 – W styczniu w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w holu nowego budynku A, odbyła się pierwsza, międzynarodowa konferencja online, tłumaczona symultanicznie z języka francuskiego na język angielski. Noc Idei „Bliskość” to wydarzenie organizowane przez Instytut Francuski.

Sesja zimowa w 2021 to kolejne egzaminy, które odbyły się całkowicie zdalnie, przy użyciu narzędzi informatycznych, umożliwiających weryfikacje zakładanych efektów uczenia.

Studenci Zintegrowanej Pracowni Multimediów PJATK pod kierunkiem Olgi Wroniewicz wraz z kadrą wykładowców oraz pracownikami administracji rozwija wyjątkowy projekt instalacji świetlnej site-specific. Projekt Stream of MA, odwołujący się do japońskiej idei MA (przestrzeń pomiędzy, potencjał pustki) oraz przepływu (ang. stream) i natychmiastowych połączeń, silnie obecnych w dzisiejszym świecie, jest fizyczną instalacją, naczyniem, które może przyjąć przesyłane do niej animacje z każdego miejsca na Ziemi. W pierwszej fazie projektu studenci Zintegrowanej Pracowni Multimediów (Emilia Ishizaka, Mateusz Król, Ludwika Białkowska, Nikita Mazurkevych, Natalia Dobrzańska) stworzyli zarówno układ przestrzenny, jak i autorskie kompozycje audiowizualne.

W marcu, Dziewczyny z PJATK brały udział w wydarzeniu Dziewczyny na Politechniki. Studentki z Wydziałów Informatyki, Sztuki Nowych Mediów i Zarządzania Informacją reprezentowały PJATK podczas online konferencji. Nasza wykładowczyni, Dominika Wnuk (Wydział Informatyki) przeprowadziła cieszące się ogromnym zainteresowaniem, warsztaty wprowadzające do programowania w Python.

W kwietniu odwiedziliśmy naszą pracownie Sitodruku. Mało osób wie, że taka pracownia u nas funkcjonuje, dlatego zaprezentowaliśmy kulisy pracy Natalii Łajszczak i jej studentów.

Pod koniec kwietnia PJATK brało udział w 24. Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik.

27 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z twórcami „Future Graphic Language”! Ta niezwykła publikacja powstała w ramach projektu artystyczno-badawczego FutureText, prowadzonego w latach 2018–2021, dzięki grantowi NAWA i zawiera teksty wykładów wygłoszonych w czasie sympozjum pt. „Future Graphic Language”, zorganizowanego przez PJATK wspólnie z University of Reading, British Library, Uniwersytetem Warszawskiem i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w grudniu 2019.

W maju odbyły się otwarte warsztaty w ramach Cross-culture Art and Design Festival, organizowanego przez PJATK oraz Wydział Sztuki Nowych Mediów. Gośćmi specjalnymi byli: Fusako Kusunoki, Tama Art University (Tokyo) i Emilio Lonardo, Technical University of Milano

25 maja PJATK zorganizowało wirtualne warsztaty sushi. Wydarzenie okazało się strzałem w 10 i doczekało się swojej drugiej edycji. W wirtualnych warsztatach sushi, wzięło udział ponad 200 studentów!

10 czerwca PJATK powoli budzi się do życia!
Pierwsza wystawa Czech Innovation EXPO, którą można było odwiedzić personalnie w budynku głównym została stworzona w formule Augmented Realities.

ALO, czyli Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK zajęło 4. miejsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego Rankingu Szkół LGBTQ+! Ponad 22000 osób z całej Polski oceniło swoje szkoły pod kątem otwartości i bezpieczeństwa uczniów i uczennic LGBTQ+. Uczniowie i uczennice odpowiadali na 17 pytań, które dotyczyły obecności osób nieheteronormatywnych, postaw nauczycieli i nauczycielek oraz ewentualnej dyskryminacji na terenie placówki. Wyniki zostały zaprezentowane w formie interaktywnej Mapy Równości.

Czerwiec dla AZS PJATK to triumf sekcji siatkarskiej! Po awansie w 2019 roku z II. do I. Ligi Jabłonowskiej, drużyna obroniła tytuł Mistrza Turnieju w sezonie 2020! Gratulacje dla drużyny oraz trenera Łukasza Łysiaka!

Chwilę przed sesją i obronami, PJATK zorganizowało warsztaty jogi online!

W sierpniu koło naukowe Hablab zorganizowało imprezę integracyjną na plaży przy moście Poniatowskiego! Cieszymy się, że życie studenckie wróciło do normy!

Wrzesień jest miesiącem poświęconym w szczególny sposób społeczności Głuchych. Razem z Galerią Zachęta nagraliśmy niezwykły film o naszym Absolwencie. Daniel Kotowski, absolwent Architektury Wnętrz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest kuratorem, artystą, performerem, aktywnie działającym na rzecz Głuchych.

4 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego PJATK.