Przejdź do treści

Biuro Praktyk Studenckich

Biuro Praktyk Studenckich


Szanowni Studenci,

Praktyki studenckie rozliczane są wyłącznie przez platformę Gakko https://gakko.pjwstk.edu.pl/internships/student.

Praktyki są rozliczane elektronicznie.

Proszę o staranne wypełnienie sprawozdania z praktyk oraz zachowanie właściwej kolejności stron dokumentów jak i dodatkowych załączników, co przyspieszy proces ich rozliczenia.

1. Wysoką jakość skanu można uzyskać poprzez użycie aplikacji na telefon np: TurboScan lub innej. Aplikacje wykrywają krawędzie dokumentu i automatycznie go kadrują.
2. Proszę upewnić się, czy dokumenty z tabeli sprawozdania zostały dołączone. Proszę o usunięcie danych wrażliwych, np. PESEL, kwota, adres.
3. Maile dotyczące praktyk proszę wysyłać wyłącznie na praktyki@pjwstk.edu.pl. Korespondencja wysłana na kszklanny@pjwstk.edu.pl pozostanie bez odpowiedzi.
4. W semestrze letnim, dla obron lipcowych ostatni dzień rozliczania praktyk przypada na 30.06.2024 r. Wszystkie sprawozdania, które wpłyną do tego terminu, zostaną rozliczone.
5. Terminy rozliczania praktyk dla obron wrześniowych zostaną ustalone lipcu.

Z wyrazami szacunku,
Prof. PJATK, dr hab. inż. Krzysztof Szklanny

Dear Students,

Internship can be submitted using the Gakko platform only. You can access it at the following address: https://gakko.pjwstk.edu.pl/internships/student.

Internships are credited electronically.

Please fill in the internship report carefully and keep the correct order of the document pages and additional attachments, which will speed up the clearing process.

1.The high quality of the scan can be achieved by using an app for your phone e.g.: TurboScan or other. The apps detect the edges of the document and automatically crop it.
2. Please ensure that the documents from the report table are attached. Please remove sensitive data, e.g. PESEL, amount, address.
3. Please send emails regarding internships to praktyki@pjwstk.edu.pl only. Correspondence sent to kszklanny@pjwstk.edu.pl will go unanswered.
4. In the winter semester, the last day for submitting internships is 30.06.2024. All reports received by this date will be cleared.
5. Internship settlement dates for September defenses will be announced at a later date.

Kindest regards
Associate professor, dr hab. inż. Krzysztof Szklanny,


dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, Prof. PJATK

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

praktyki@pjwstk.edu.pl