Aktualności

Luty 2013

Wypłacone zostany stypendia za styczeń.

Rozpoczęły się pierwsze obrony prac dyplomowych.

Z końcem miesiąca zakończyła się realizacja projektu. W ramach projektu „Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego w PJWSTK” bezpośrednie wsparcie uzyskało 166 studentek i studentów PJWSTK.

W/w osoby korzystały m.in. z kursów wyrównawczych z matematyki na I roku, ze stypendiów 1000PLN/mies. , kursu "Aktywne pozyskiwanie pracy".

Styczeń 2013

Zakończona została realizacja kursu "Aktywne pozyskiwanie pracy". W kursie udział wzięło 71 studentów.

Zakończona została ewaluacja projektu oraz kursu.

Grudzień 2012

Wypłacone zostały stypendia za grudzień.

Rozpoczęły się badania ewaluacyjne dot. przedmiotu "Aktywne pozyskiwanie pracy" oraz ostatniego semestru studiów.

Listopad 2012

Ogłoszona została ostateczna lista stypendystów na VII semestrze.

Wypłacone zostały stypendia za okres: wrzesień-listopad.

Październik 2012

Studenci rozpoczęli naukę nowego przedmiotu "Aktywne pozyskiwanie pracy", który powstał w ramach realizacji Projektu. Przedmiot ten jest realizowany w 4 grupach polskojęzycznych oraz 2 grupach anglojęzycznych.

Komisja stypendialna opublikowała wstępną listę stypendystów na VII semestrze.

Wrzesień 2012

Rozpoczęły się spotkania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na VII semestrze.

Nowy przedmiot "Aktywne pozyskiwanie pracy" w programie nauczania VII semestru.

Lipiec 2012

Wypłacone zostały stypendia za VI.

Czerwiec 2012

Wypłacone zostały stypendia za V.

Przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna na koniec VI semestru.

Maj 2012

Wypłacone zostały stypendia za IV.

Kwiecień 2012

Ogłoszonone zostało Zapytanie Ofertowe na usługę edukacyjną polegającą na opracowaniu materiałów na kursy z oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu „Aktywnego pozyskiwania pracy”. Z czterech dostarczonych ofert została wybrana 1 oferta na przygotowanie materiałów oraz 2 oferty na prowadzenie zajęć na VII semestrze roku akad. 2012/13.

23 kwietnia Fundacja Fundusz Współpracy przeprowadziła wizytę monitoringową zajęć prowadzonych w ramach Projektu. Kontrolerzy pozytywnie ocenili sposób prowadzenia zajęć „Programowanie mobilne - PRM" przez p. mgr inż. Michała Tomaszewskiego oraz realizację Projektu.

Rada Wydziału Informatyki zaakceptowała wprowadzenie przedmiotu „Aktywne pozyskiwanie pracy” do programu nauczania studiów I stopnia w trybie stacjonarnym w jęz. polskim i anglojęzycznym w roku akad. 2012/13.

Marzec 2012

Wypłacone zostały stypendia za II i III.

Luty 2012

Wypłacone zostały stypendia za I.

Styczeń 2012

Przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna na koniec V semestru.

Grudzień 2011

Wypłacone zostały stypendia za XI i XII.

Listopad 2011

Wypłacone zostały stypendia za IX i X.

Październik 2011

Ogłoszona została ostateczna lista stypendystów na III roku.

Wrzesień 2011

Komisja Stypendialna przygotowała wstępną listę studentów otrzymujących stypendia na III roku. W związku z ogólnym spadkiem liczby studentów na III roku ograniczona została liczba przyznanych stypendiów do 47 miesięcznie.

Czerwiec 2011

Wypłacone zostały stypendia za maj i czerwiec. Na racie czerwcowej zostało zakończone wypłacanie stypendiów na II roku.

Na koniec IV semestru zostały przeprowadzone ankiety wśród studentów dot. ewaluacji programu nauczania na kier. Informatyka, funkcjonowania programu "Kierunki zamawiane" oraz zainteresowania rynkiem pracy wśród studentów.

Maj 2011

Wypłacone zostały stypendia za kwiecień.

Marzec 2011

Wypłacone zostały stypendia za marzec.

Luty 2011

Wypłacone zostały stypendia za styczeń i luty.

Styczeń 2011

Na koniec semestru została przeprowadzona ewaluacja Projektu - studenci odpowiadali na pytania zamieszczone w anonimowej ankiecie.

Grudzień 2010

Wypłacone zostało stypendium za lipiec oraz stypendia dla II roku za 4 miesiące: wrzesień-grudzień.

Październik 2010

Ogłoszona została ostateczna lista stypendystów na podstawie wyników po pierwszym roku nauczania na kierunku Informatyka. 64 studentów będzie otrzymywać stypendium na II roku.

Wrzesień 2010

Komisja Stypendialna ogłosiła wstępną listę stypendystów na II roku.

Zakończyła się rekrutacja na II rok studiów dla osób chcących się przenieść do PJWSTK z innych uczelni.

Lipiec 2010

Studentom zostały wypłacone stypendia za 3 miesiące (kwiecień-czerwiec).

Czerwiec 2010

Na zakończenie II semestru zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne wśród studentów uczestniczących w Projekcie. Zdecydowana większość studentów biorących udział w badaniu stwierdziła, że: studia na kierunku Informatyka są zgodne z ich oczekiwaniami; bardzo dobrze oceniła sposób prowadzenia zajęć pod względem dydaktycznym oraz przygotowania materiałów, bardzo dobrze została oceniona atmosfera w trakcie zajęć oraz warunki, w których prowadzone były zajęcia. Połowa studentów stwierdziła, że możliwość otrzymywania stypendium 1000zł/mies. miała wpływ na podjęcie studiów na Wydz. Informatyki w PJWSTK. Ponad ¾ studentów uważa, że program MNiSW „kierunki zamawiane” ma szansę spopularyzować nauki techniczne wśród młodzieży. 95% respondentów uznało, że studiowanie na kierunku Informatyka w PJWSTK może wpłynąć na ich przyszłą wartość i pozycję na rynku pracy.

Marzec 2010

Studentom zostały wypłacone stypendia za 3 miesiące (styczeń-marzec).

Styczeń 2010

Na zakończenie kursu wyrównawczego z matematyki przeprowadzona została jego ewaluacja. Zdecydowana większość studentów biorących udział w badaniu była zadowolona z kursu; uważała, że dzięki kursowi ich wiedza z matematyki uległa poszerzeniu i pomoże im to w kontynuacji nauki na studiach; pozytywnie oceniła atmosferę i warunki w jakich był on prowadzony.

Zostały opracowane materiały dydaktyczne 5 nowych przedmiotów.

Grudzień 2009

W ramach Projektu PJWSTK zakupiła 16 zestawów komputerowych (w tym 2 dla osób niedowidzących) oraz sprzęt i oprogramowania dla osób niedowidzących (powiększalnik stacjonarny współpracujący z komputerem Clear View + ; syntezator mowy; program powiększający ; program odczytu ekranu; syntezator mowy; program do rozpoznawania tekstu; skaner do książek; słuchawki.

Po przekazaniu pierwszej transzy środków z MNiSW, 88 studentów otrzymało stypendia za 3 miesiące (3000PLN/osobę).

W związku z realizacją projektu "Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę - wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowany, przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 4.1.2 zwracamy się zapytaniem ofertowym.

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania oferty dot. zakupu i dostawy laboratorium komputerowego są do pobrania w plikach poniżej.

Ofertę należy złożyć do dnia 10 grudnia 2009 r do godz. 12.00

ZAPYTANIE

SPECYFIKACJA

Listopad 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę na realizację Projektu "Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę - wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Październik 2009 Uruchomione zostały kursy wyrównawcze z matematyki (24 godziny) dla osób, które nie uzyskały stypendiów.

Rada Wydziału Informatyki zaaprobowała rekomendację Rady Programowej Projektu, w wyniku której do programu nauczania na kierunku „Informatyka” zostało dodanych 5 nowych przedmiotów:
•    Programowanie obiektowe i GUI;
•    Uniwersalne techniki programowania;
•    Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w Javie;
•    Technologia programowania rozproszonego;
•    Programowanie mobilne.

Wrzesień 2009 27 września zakończona została rekrutacja na studia objęte dofinansowaniem.

Sierpień 2009 12 sierpnia ogłoszono regulamin stypendialny. Kierownik Projektu powołał Radę Programową, która przeanalizowała programy 38 przedmiotów prowadzonych na studiach I stopnia na kierunku informatyka oraz przedstawiła ogólne założenia dotyczące modyfikacji 5 przedmiotów i propozycje zmian programowych.

Czerwiec 2009 20 czerwca Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane "Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje UE przeznaczone zostaną na stypendia dla osób rozpoczynających studia stacjonarne na wydziale Informatyki PJWSTK w Warszawie. Stypendia otrzyma do 50% studentów, którzy rozpoczną studia na tym kierunku w r.a 2009/2010. W pierwszym roku stypendystów wyłoni konkurs świadectw na podstawie ocen z matury z matematyki, w kolejnych decydować będzie średnia ze studiów.

Wysokość stypendiów to 1000 zł miesięcznie. Stypendia będą wypłacane przez cały tok studiów inżynierskich.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.