Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się

z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji. W załączeniu znajdują się szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy z załącznikami.

Ofertę należy złożyć do dnia 03 lipca 2020 r.