Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług)

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług)

W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM na lata 2014-2020, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług).

 
W Bazie konkurencyjności (link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049900) są publikowane wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego.
 
Jednocześnie w dniu 29.09.2017 r. w zapytaniu ofertowym zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 19.11.2017 r.

2) Punkt czwarty stanowi, że: ,,W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy”. Punkt 5 stanowi z kolei, że: ,,W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych produktów, Modułów”. 

Uwzględniając powyższe Zamawiający wskazuje, że postanowienia określone w ust. 4 są nieważne. Za obowiązujące uznaje się postanowienia określone w ust. 5. 

3) Zmiana osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego.
 
Zaktualizowany dokument zapytania ofertowego został zamieszczony na stronie PJATK i w Bazie konkurencyjności.