fbpx
Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów

Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów

Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w języku angielskim, stworzonym w oparciu o dziesięć lat pracy w międzynarodowym środowisku projektowym oraz doświadczenie (w ciągu dwóch lat restrykcji pandemicznych) przeniesienia aktywności edukacyjnej i twórczej w sferę Internetu, intensywnego rozwoju blended learning. Upowszechnienie tej formy edukacji i interakcji społecznej zwiększyło zapotrzebowanie zatrudnienia projektantów grafiki cyfrowej. 

Przewidując rozwój rynku projektowania na potrzeby Internetu i Inteligentnego Otoczenia, program Graphic Design & Multimedia Art przygotowuje absolwentów do pracy dla międzynarodowej społeczności, komunikującej się narzędziami cyfrowymi w złożonej rzeczywistości, uwzględniając zarówno nasze realne, jak i wirtualne środowiska.

 

Edukację opieramy na trzech komponentach:

– humanistyczno-teoretycznym, służącym zrozumieniu zwyczajów i zasad komunikacyjnych
w wielokulturowym świecie w perspektywie historycznej oraz antropologicznej,
poszanowaniu różnic i odmienności kulturowych oraz środowiskowych;

– artystyczno-projektowym, służącym nauce rozwiązywania problemów projektowych
w złożonej rzeczywistości, przy użyciu współczesnych, cyfrowych narzędzi graficznych;
rozwijającym zdolność autorskiej kreacji artystycznej i umiejętność
pracy w zespołach interdyscyplinarnych;

– informatycznym – służącym zdobyciu wiedzy i umiejętności posługiwania się istniejącymi narzędziami
i technikami informatycznymi oraz dostosowaniu ich do własnych potrzeb projektowych.

 

Zajęcia prowadzone są przez artystów, projektantów, inżynierów i humanistów, reprezentujących
różne narodowości, kultury i środowiska akademickie. Wspólny język angielski i pogłębiona wiedza
na temat semiotyki języka wizualnego, przygotowują do komunikacji w wielokulturowym środowisku
Internetu. Praca warsztatowa pod opieką pedagogów, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny
akademickie, daje doświadczenie wielu metod prowadzenia projektów i uwrażliwia na wartości,
wypływające z różnorodnych doświadczeń i postaw. Poszerza i wzbogaca horyzont kulturowy.
Zakres rozpatrywanych problemów projektowych wykracza poza obszar lokalny, co daje możliwość
dostrzeżenia roli współczesnego projektanta w kontekście globalnych potrzeb cywilizacyjnych.
Wybrane projekty, powstające we współpracy z przedstawicielami firm i instytucji, są realizowane
i wdrażane. Daje to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności już w czasie studiów.

Osoba kończąca ten kierunek studiów rozumie międzynarodowy kontekst komunikacyjny
i sprawnie posługuje się językiem werbalnym i wizualnym, by przekazać zamierzone treści przy
pomocy nowoczesnych narzędzi i technik projektowych. Jest przygotowana do współpracy
w zespołach interdyscyplinarnych. Docenia wartość i siłę równoprawnego partnerstwa. Jest gotowa
do pracy z poszanowaniem różnorodności, równości, przeciwdziała wykluczeniu z powodów
społecznych lub zdrowotnych, respektuje wartość życia i ekologiczne potrzeby planety.

Obserwując potrzeby przemysłów kreatywnych oraz obszary zainteresowania
młodej generacji proponujemy trzy zakresy specjalistyczne:
– projektowanie inteligentnej, interaktywnej przestrzeni w oparciu o instalacje multimedialne;
– projektowanie komunikacji i grafiki gier oraz grafiki do aplikacji w rzeczywistości rozszerzonej;
– projektowanie doświadczeń użytkownika oraz interaktywnej grafiki dla Internetu i urządzeń mobilnych.