fbpx
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą wnioskować wszyscy studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem bezwzględnym jest dochód miesięczny na osobę nie większy, niż 1051,7 zł, jednak kryterium dochodowe jest kryterium pomocniczym, nie decydującym, co w praktyce oznacza, że wykazanie niskiego dochodu na osobę nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W niektórych przypadkach student może zostać poproszony o przedstawienie źródeł utrzymania poza tymi, które zostały wykazane w dokumentacji dołączonej do wniosku.

1.Skład rodziny:

Do składu rodziny wliczają się, oprócz samego studenta:

 • małżonka, jeśli student ma męża/żonę,
 • dzieci studenta (niepełnoletnie lub starsze, o ile nie przekroczyły 26 roku życia i wciąż się uczą – konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły),
 • rodzeństwo (niepełnoletnie lub starsze, o ile żadne z nich nie przekroczyło 26 roku życia, wciąż się uczy i jest na utrzymaniu rodziców – konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły),
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Jeśli student planuje podać tylko swój dochód bez wliczania rodziców i rodzeństwa, musi złożyć oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa (jest ono zawarte we wniosku stypendialnym) oraz spełniać jeden z warunków: ukończone 26 lat, bycie w związku małżeńskim, posiadanie dziecka na utrzymaniu, uzyskanie pełnoletności w pieczy zastępczej lub stałe źródło dochodów większe, ni 930,65 zł.

2. Jak ustalić dochód?

Wszystkie rodzaje dochodów wliczające się lub nie do dochodu koniecznego do policzenia stypendium są wymienione w regulaminie. Z najpopularniejszych – alimenty, jeśli student takie dostaje, liczą się do dochodu. 500+ - nie liczy się. Zasiłki – nie liczą się.

Uwaga! Tak zwane świadczenie ‘postojowe’ (dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które otrzymały takie świadczenie z tytułu przeciwdziałania COVID19) zalicza się do dochodu uzyskanego.

Dokumentacja dochodu:

 1. Wykazanie dochodów wymaga złożenia oryginałów dokumentów. W przypadku składania wniosków elektroniczne załączają Państwo skany oryginałów. 

 2. Maksymalny dochód miesięczny na osobę w rodzinie, który uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne, wynosi 1051,70 zł. Jest to dochód nieprzekraczalny, co oznacza, że jeśli przekroczony zostanie ten dochód nawet o 1 zł, stypendium nie może zostać przyznane i nie można odwoływać się od tej decyzji.

 3. Każdy pełnoletni członek rodziny, nawet jeśli się uczy i nie pracuje (albo jest emerytem), powinien zgłosić się po zaświadczenie o zarobkach do urzędu skarbowego oraz do ZUS po zaświadczenie o odprowadzonych składkach. PIT składany w urzędzie skarbowym lub otrzymany od pracodawcy nie jest potwierdzeniem dochodów.

 4. Jeśli ktoś z rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się kartą podatkową lub ryczałtem, powinien mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego, na którym będzie przychód, a także, co bardzo ważne, stawka procentowa podatku. Do wyliczenia dochodu student będzie potrzebować tabeli, która co roku wydawana jest w formie obwieszczenia (przełom lipca i sierpnia). Aktualna tabela znajduje się tutaj.

 5. Jeśli ktoś z rodziny ma dochody z gospodarstwa rolnego, powinien mieć zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. Liczbę tę mnoży się przez kwotę, którą poda GUS około 20 września (informacje o wartości hektara przeliczeniowego znajdują się tutaj) i otrzymuje się w ten sposób wysokość dochodu z gospodarstwa. Jeśli student posiada (lub członek rodziny) grunty w różnych miejscach, sumują Państwo hektary przeliczeniowe dla każdej z nich i przeliczają tak, jak dla jednego gospodarstwa rolnego. Jeśli liczba hektarów przeliczeniowych jest (dla całego posiadanego gruntu razem, nie dla pojedynczych posiadanych ziem) mniejsza niż 1, nie jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów i nie oblicza się jego wartości na podstawie hektarów przeliczeniowych.

 6. Konieczne jest dostarczenie oświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy 528 zł. Studenci objęci opieką takiego ośrodka, powinni otrzymać zaświadczenie o sytuacji ekonomicznej rodziny, jeśli nie są objęci opieką – powinni dostać pisemną odmowę wydania takiego zaświadczenia (tylko te dwa rodzaje zaświadczeń wchodzą w grę).

 7. Nadal aktualna jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, ale TYLKO W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH. Oznacza to, że sytuacja osoby, która wnioskuje o zwiększenie, jest wyjątkowa na tle innych osób spełniających warunki otrzymywania stypendium. Szczególnie uzasadniony przypadek to taka „sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych, ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości" (Wyrok NSA z 28.8.2008 r., IOSK1416/07, LEX nr 489088.). „Szczególne przypadki, o których mowa w art. 41 pkt 1 u.p.s., muszą być tak wyraziste i odbiegające od sytuacji osób spełniających kryterium dochodowe, że uzasadniają przyznanie tej szczególnej pomocy, co w konsekwencji prowadzi do zrównania sytuacji osób osiągających dochody przekraczające przyjęty przez ustawodawcę próg dochodowy z sytuacją osób, które takich dochodów nie uzyskują" (Wyrok WSA w Gliwicach z 15.4.2008 r., IV SA/G1 15507, LEX nr 509368). Jednym słowem stypendium w zwiększonej wysokości możemy przyznać komuś, kto nagle znalazł się w sytuacji, która drastycznie zmienia jego życie, zmienia plany, a nie można było jej przewidzieć ani jej zapobiec.

 8. Dochód uzyskany i utracony to ściśle określony i zamknięty katalog dochodów, które można odjąć lub dodać (lista w regulaminie). Od dochodów ujmowanych we wniosku nie odejmuje się kosztów utrzymania, kredytów czy czesnego.