Stypendium rektora

Stypendium rektora

Stypendium to jest przyznawane raz w roku, na początku roku akademickiego, za osiągnięcia z roku poprzedniego. Przyznawane jest na podstawie liczby uzyskanych punktów (sposób przeliczania niżej).

O stypendium rektorskie mogą ubiegać się studenci, którzy osiągnęli roczną średnią 4,65 lub większą i nie mają żadnych zaległych przedmiotów (ćwiczeń ani egzaminów). Liczba punktów jest wyliczana na podstawie średniej – jest to liczba po przecinku, co oznacza, że średnia 4,65 to 65 punktów, a średnia 5,00 – 100 pkt.

O stypendium rektorskie mogą wnioskować studenci, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe (pod warunkiem, że osiągnęli średnią 4,65 lub więcej i nie mają żadnych zaległych przedmiotów). Każde osiągnięcie jest odpowiednio punktowane. Osiągnięcia są brane pod uwagę tylko wtedy, kiedy dotyczą poprzedniego roku akademickiego i jeśli są prawidłowo udokumentowane (zaświadczenie od organizatora, dyplom).

W przypadku, kiedy student ubiega się o stypendium za osiągnięcia i za średnią, może otrzymać stypendium rektora tylko z jednego tytułu, tego, za który osiąga więcej punktów.

Stypendium Rektora może uzyskać 10% najlepszych studentów danego kierunku (licząc od najwyższej liczby punktów), dlatego może zaistnieć sytuacja, że mimo spełniania warunków stypendium nie zostanie przyznane.