Regulamin przyznawania redukcji czesnego dla studentów PJATK

Regulamin przyznawania redukcji czesnego dla studentów PJATK

§ 1
Zasady ogólne
1. Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów PJATK są:
a) Stypendia naukowe, socjalne i zapomogi ze środków MEN,
b) Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
c) Stypendia przyznawane przez pracodawców, urzędy państwowe i samorządowe oraz inne instytucje,
d) Procentowe redukcje czesnego dla wyróżniających się studentów I lub II stopnia.
2. Świadczenia, o których mowa w pkt.1 studenci mogą otrzymywać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim.

§ 2
Tryb przyznawania pomocy materialnej
1. Świadczenia pomocy materialnej przysługują wszystkim studentom czynnym, spełniającym określone regulaminem warunki.
2. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 pkt.1d), nie mogą się ubiegać studenci:
A. Z rejestracją warunkową,
B. Powtarzający rok,
C. Na urlopach dziekańskich,
D. Zalegający z opłatami czesnego,
E. Którzy mieli przerwy w normalnym toku studiów,
F. Ukarani prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej.
3. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt.1 a), regulowane są odębnym regulaminem.
4. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt.1 b), przyznawane są przez MEN na wniosek Rektora PJATK.
5. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt.1 c), przyznawane są przez pracodawców, urzędy państwowe i samorządowe lub inne instytucje, i mogą obejmować cały okres studiów bądź realizację zadania w ramach projektu inżynierskiego lub magisterskiego.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy materialnej nawet w przypadku niespełnienia przez studenta któregoś z wymaganych warunków.
7. Świadczenie otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w pełnej wysokości niezależnie od kar dyscyplinarnych.

§ 3
Redukcja czesnego za wyniki w nauce
1. O redukcję czesnego po każdym semestrze może ubiegać się n najlepszych, względem średniej ocen z poprzedniego semestru, studentów PJATK, gdzie n jest najmniejszą liczbą taką, że łączna liczba studentów spełniających to kryterium jest większa bądź równa 10.
2. Na podstawie średnich ocen wytypowanych studentów ustalany jest próg kwalifikacyjny średniej ocen (PK) równy minimalnej średniej ocen rozważanych studentów.
3. Procentowy wymiar redukcji czesnego dla wytypowanego studenta określa liczba punktów procentowych LP, określona w poniższy sposób:
• jeżeli średnia ocen SR studenta jest większa niż próg kwalifikacyjny PK, to

LP=SR/(A+PK)*500%,

• jeżeli średnia ocen SR studenta jest równa progowi kwalifikacyjnemu PK, to

LP=SR/(A+PK)*(500/B)%,

gdzie odpowiednio:
• A – suma wszystkich średnich ocen, pośród rozważanych studentów, większych niż próg kwalifikacyjny PK,
• B – liczba studentów tych studentów pośród rozważanych, których średnia ocen równa jest PK.

Redukcja czesnego – inne reguly

3. Redukcja czesnego przysługiwać będzie również studiującemu i opłacającemu czesne w PJATK rodzeństwu, w wysokości 25% dla każdego z nich, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt.4.
4. Redukcja, o której mowa w pkt.3 nie obejmuje sytuacji, w której jedno z rodzeństwa studiuje w trybie „tylko ITN" bądź przebywa na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym.
5. W przypadku, gdy student PJATK podejmuje naukę na drugim kierunku w PJATK, obowiązuje go tylko jedno – wyższe wpisowe oraz 50% redukcji czesnego na kierunku, na którym obowiązuje niższe czesne.
6. Studenci biorący udział w imprezach sportowych w barwach Uczelni i mający na tym polu wybitne osiągnięcia, mogą ubiegać się o przyznanie zniżki w opłatach czesnego. O przyznaniu zniżki, jej wysokości i okresie obowiązywania decyduje Rektor.
7. Studentom otrzymującym stypendia z innych źródeł wysokość redukcji czesnego będzie pomniejszona 50%.
8. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, o redukcji czesnego decyduje Prorektor ds Studenckich.

§ 4
Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
1. Warunki, jakie musi spełnić student, aby ubiegać się o stypendium ministra, podawane są do wiadomości na początku roku akademickiego.
2. Wnioski od studentów spełniających wszystkie warunki zbiera dziekanat oraz przekazuje je Rektorowi.
3. Wnioski wybranych studentów przekazuje do ministerstwa Rektor.
4. Stypendia ministra przyznawane są na rok akademicki.

§ 5
Stypendia przyznawane przez pracodawców, urzędy państwowe i samorządowe oraz inne instytucje
1. Wysokość i okres na jaki zostało przyznane stypendium określa pracodawca.
2. Pracodawca określa też warunki otrzymywania stypendium.
3. Stypendia przyznane na podstawie umowy PJATK – Urząd obejmują zwolnienia z opłat za naukę zgodnie z obowiązującym trybem i programem studiów.
4. Uczelnia nie finansuje dodatkowych zajęć, kosztów powtarzania przedmiotów, drugiej specjalizacji, dodatkowych egzaminów poza obowiązującymi w regulaminie studiów.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie świadczenia pomocy materialnej dla studenta zostają wstrzymane lub odebrane w przypadku utraty przez studenta statusu studenta, rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów, przejścia studenta na urlop dziekański.
2. W razie wydania orzeczenia dyscyplinarnego uniewinniającego studenta, stypendium zostaje wypłacone za cały okres niepobierania stypendium.
3. Student, który ubiega się o świadczenie pomocy materialnej, powinien mieć uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Uczelni, zwłaszcza finansowe, oraz rozliczony indeks.
4. Wszelkie nieprawnie pobrane stypendia podlegają zwrotowi.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2009 r.

Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rektor