fbpx
Informacja dla cudzoziemców

Informacja dla cudzoziemców

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 lub wcześniej:

O wszystkie rodzaje stypendiów oraz zapomogi mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają kartę stałego pobytu,
 • posiadają kartę Polaka,
 • otrzymali status uchodźcy na terenie Polski,
 • otrzymali czasową ochronę na terytorium Polski,
 • są obywatelami krajów Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin.

Jeśli student nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może ubiegać się o żadne z wymienionych wyżej świadczeń.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/20 lub później:

O wszystkie rodzaje stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii lub członkiem jego rodziny mieszkającym na terenie Polski,
 2. mają zezwolenie na pobyt stały (kartę stałego pobytu),
 3. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 4. mają zezwolenie na pobyt czasowy, aby połączyć się z rodziną (dokładne warunki precyzuje Ustawa o Cudzoziemcach art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4),
 5. mają nadany w Polsce status uchodźcy lub korzystać z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 6. mają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1,
 7. mają Kartę Polaka,
 8. mają małżonka lub dziecko, lub rodzica, lub dziadka – obywatela Polski zamieszkałego na terenie Polski,
 9. mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z badaniami naukowymi (art.151 ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy o cudzoziemcach.

Jeśli student nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może ubiegać się o stypendium socjalne – pozostałe formy pomocy (stypendium rektorskie, dla osób z niepełnosprawnością i zapomoga) są jednak dla nich dostępne.