Kultura artystyczna i estetyka Japonii

Kultura artystyczna i estetyka Japonii

dr hab. Beata Kubiak-Ho Chi

Zasadniczym celem wykładu jest przedstawienie istotnego miejsca sztuki w kulturze Japonii. Słuchacze zapoznają się z wybranymi zagadnieniami historii sztuki, na które złożą się tematy japońskiej architektury, malarstwa, sztuk widowiskowych od czasów najdawniejszych do współczesności. Szczególny nacisk położony zostanie na wyjaśnienie kanonów sztuki i związanych z nią zagadnień estetycznych, stanowiących klucz do właściwego zrozumienia kultury Japonii. Wykład, ilustrowany bogato zdjęciami, przeprowadzony zostanie przy użyciu współczesnych technik audiowizualnych (Power Point, DVD).