Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

 1. Władza cesarza na przestrzeni dziejów Japonii.
 2. Najważniejsze cechy rządów samurajów.
 3. Wyjaśnij znaczenie pojęć „performans” i „performatyka”.
 4. Podaj najważniejsze typy widowisk.
 5. Omów klasyczne teatry japońskie: nō, kabuki, bunraku.
 6. Cechy charakterystyczne współczesnej kultury japońskiej.
 7. Japoński system wzorów i norm społecznych.
 8. Japoński rok obrzędowy – najważniejsze święta i obrzędy przejścia.
 9. Główne gatunki epiki w klasycznej literaturze japońskiej.
 10. Cechy wyróżniające klasyczną poezję waka oraz haiku.
 11. Legendy, mity i baśnie w klasycznej literaturze japońskiej.
 12. Ogólne cechy tradycyjnej japońskiej estetyki oraz jej główne kategorie.
 13. Japońskie tradycyjne malarstwo oraz jego przedstawiciele.
 14. Etapy świąt matsuri.
 15. Ceremonie oczyszczania w sintoizmie.
 16. Mityczny obraz świata w kulturach tradycyjnych.
 17. Dlaczego Michel Foucault określa kulturę jako „system represywny”?
 18. Wyjaśnij znaczenie pojęcia „postmodernizm”.
 19. Scharakteryzuj tzw. „posthumanistykę”.
 20. Omów ideę determinizmu językowego (tzw. „teza Sapira-Whorfa”).
 21. Jaką rolę w powojennym kinie japońskim odegrał Osamu Tezuka?
 22. Jakie relacje łączą kulturę i technikę w koncepcji tzw. „technopolu” N. Postmana?
 23. Co to jest hermeneutyka?
 24. Wykorzystywanie kategorii gender w badaniach kultury.
 25. Na czym polega proces enkulturacji?
 26. Jakie problemy cywilizacyjne wynikają z wielokulturowości w Europie?
 27. Teatr – forma, historia, sztuka i etos aktora.
 28. Reformy i zmiany w obrębie tradycyjnych sztuk widowiskowych w okresie Meiji.
 29. Powojenne kino japońskie: dzieła, twórcy, kierunki.
 30. Objaśnij pojęcie „symulakrum”. Kto jest jego twórcą?
 31. Czy Polskę można uznać za kraj postkolonialny?
 32. Omów klasyczną oraz jedną wybraną nieklasyczną teorię prawdy.
 33. Czym różni się wnioskowanie indukcyjne od wnioskowania dedukcyjnego?
 34. Wyjaśnij, czym jest relatywizm poznawczy.
 35. Omów teorię tzw. „wymiarów kultury” autorstwa G. Hofstedego.
 36. Omów początki kinematografii oraz wczesne kino w skali globalnej oraz w Japonii.
 37. Proces mediatyzacji a kształtowanie się nowoczesnej tożsamości narodowej w Japonii w XX i XXI wieku.
 38. Czym jest forma filmowa?
 39. Opisz i poddaj analizie wszelkie aspekty inscenizacji oraz narracji filmowej.
 40. Montaż filmowy i jego rodzaje.
 41. Omów specyfikę filmu dokumentalnego w ujęciu Davida Bordwella.
 42. Film animowany i jego specyfika medialna.
 43. Japońska reklama audiowizualna a kategoria estetyczna kawaii w ujęciu Fumikazu Kishii.
 44. Kino i historia. Mocne oraz słabe strony kinematograficznego obrazu historii.