Przejdź do treści

Studia w trybie niestacjonarnym trwają cztery semestry. Zajęcia w każdym z semestrów odbywają się w ramach ośmiu zjazdów obejmujących sobotę i niedzielę (rozmieszczonych zwykle w odstępach dwutygodniowych), a ponadto – zjazdu stanowiącego sesję egzaminacyjną.

Każdy przedmiot prowadzony jest w wymiarze 16 godzin wykładu oraz 16 godzin ćwiczeń bądź laboratorium. Studia w trybie niestacjonarnym obejmują, jak opisano niżej, cztery semestry.

Semestr I

Podczas rekrutacji student dokonuje wyboru obowiązujących go dwóch spośród czterech przedmiotów. Są to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych
 • Systemy mobilne i bezprzewodowe
 • Zarządzanie bazami danych
 • Zarządzanie projektami

Ponadto, w trakcie pierwszego semestru jest prowadzone seminarium, które pozwala studentom bliżej zaznajomić się z każdą z czterech sylwetek absolwenta.

Poza tym, w pierwszym semestrze prowadzone są lektorat oraz jeden przedmiot w trybie internetowym. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Na koniec pierwszego semestru student deklaruje wybór sylwetki, w ramach której będzie realizował seminaria oraz, w jej ramach, wybiera promotora swojej pracy dyplomowej.

Semestr II

W semestrze drugim student dokonuje wyboru trzech spośród czterech przedmiotów. Są to:

 • Systemy rozproszone i integracja usług
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej
 • Inżynieria lingwistyczna

Ponadto student realizuje przedmiot obowiązkowy pt. Grafy i ich zastosowania.

Seminarium w tym semestrze odbywa się już zgodnie z wyborem tematyki pracy magisterskiej i promotora dokonanym przez każdego studenta na końcu pierwszego semestru. Są więc prowadzone cztery tematycznie różne seminaria. Również wspomniany wyżej wybór czterech przedmiotów powinien w tym semestrze odpowiadać już rekomendacji promotora. Jednokrotnie w przebiegu studiów student może, na mocy decyzji promotora, zastąpić realizację niekluczowego dla swojej sylwetki przedmiotu z przedstawionego programu i rozliczyć ją wskazanym certyfikatem związanym z realizowaną tematyką kształcenia.

Poza tym w drugim semestrze prowadzony jest lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Semestr III

W semestrze trzecim student dokonuje wyboru trzech spośród pięciu przedmiotów. Są to:

 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania oraz Finanse projektu
 • Integracja danych i Hurtownie danych
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej
 • Zaawansowane Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych
 • Praktyka języków programowania

Za wyjątkiem braku w tym semestrze przedmiotu obowiązkowego, cała struktura zajęć jest analogiczna do semestru drugiego.

Semestr IV

W semestrze czwartym student dokonuje wyboru dwóch spośród trzech przedmiotów. Są to:

 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zaawansowane metody ochrony informacji

Seminarium i lektorat są realizowane na tych samych zasadach jak w semestrze poprzednim.

Pod koniec tego semestru następuje obrona pracy magisterskiej.