Przejdź do treści

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 7.00–15.00
 • Wtorek 7.00–15.00
 • Środa 7.00–15.00
 • Czwartek 7.00-15.00
 • Piątek 7.00–15.00

W dniach od 24 lipca do 4 sierpnia br. dziekanat będzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00


Kontakt

Dziekanat


pokój nr 1
tel. (+48) 32 387 16 60
(czynny w godzinach pracy dziekanatu)
e-mail: dziekanat-bytom@pjwstk.edu.pl
al. Legionów 2
41-902 Bytom

Dziekanat PJATK Bytom

Obsługa studentów odbywa się przede wszystkim telefonicznie i mailowo. Wizyta w dziekanacie jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się mailowym lub telefonicznym, z jednodniowym wyprzedzeniem.
Kontaktując się prosimy korzystać wyłącznie z poczty uczelnianej.

Zaświadczenia o statusie studenta (do pracodawcy, do wizy itp.) prosimy zamawiać mailowo, z wyprzedzeniem, podając w e-mailu, w jakim celu potrzebują Państwo dokumentów i w jaki sposób chcieliby Państwo je odebrać (skan lub oryginał). 

Zaświadczenia o opłatach prosimy zamawiać w księgowości ksiegowosc@pjwstk.edu.pl – odbierają je Państwo w dziekanacie po otrzymaniu informacji, że jest już gotowe i po umówieniu się minimum dzień wcześniej. 


W czym możemy pomóc?

Dziekanat zajmuje się obsługą toku studiów – u nas można zamówić zaświadczenie o studiowaniu, dowiedzieć się, jak i kiedy złożyć podanie, zapytać o stypendia, zaliczenie WF, obrony, dyplomy, legitymacje, grupy czy też powtarzanie przedmiotów.

Legitymacje (pierwsza i duplikat)

Pierwsza legitymacja jest przygotowywana bez konieczności wnioskowania o to ze strony studenta. Każdy nowy student otrzymuje na początku pierwszego semestru e-maila z informacją, kiedy i gdzie może odebrać legitymację. Opłata w wysokości 22 zł jest doliczana do czesnego.

Duplikat jest przygotowywany tylko na wniosek studenta złożony przez system podań. Czas oczekiwania na duplikat wynosi do kilku tygodni. O sposobie i terminie odbioru studenci są informowani mailowo. Koszt wyrobienia duplikatu wynosi 33 zł i jest doliczany do czesnego.

Zaświadczenia

Bardzo prosimy o zamawianie zaświadczeń z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zaświadczenia prosimy zamawiać pisząc maila na adres dziekanatu z informacją, do czego potrzebne jest to zaświadczenie (do pracodawcy, do wizy, do banku, do ZUS/KRUS itp. – różne instytucje wymagają różnych formularzy) i w jaki sposób miałoby być odebrane. Zaświadczenia możemy wysłać e-mailem (skan), student może je również odebrać osobiście w dziekanacie po umówieniu się na wizytę.

Zaświadczenia o płatnościach zamawiają Państwo w księgowości ksiegowosc@pjwstk.edu.pl, a odbierają w dziekanacie. Po otrzymaniu informacji z działu księgowego, że zaświadczenie jest gotowe do odbioru, prosimy skontaktować się z dziekanatem w celu umówienia wizyty.

Prosimy pamiętać, że na naszej Uczelni obowiązuje rozliczenie semestralne – oznacza to, że nie jest możliwe wydanie zaświadczenia o statusie studenta na okres dłuższy, niż semestr.

Podania

Podania składa się wyłącznie przez system podań. Należy wybrać odpowiedni temat, a jeśli żaden nie pasuje do prośby, którą zamierza napisać student, należy wybrać temat „ogólne”.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zaakceptowaniu odpowiedzi udzielonej przez osobę rozpatrującą podania (najczęściej jest to Dziekan danego wydziału) – bez tego podanie nie może zostać zrealizowane.

Jeśli student nie zgadza się z decyzją Dziekana, można odwołać się od tej decyzji do Jego Magnificencji Rektora. Odwołanie należy napisać w edytorze tekstu, a następnie wysłać jako załącznik e-mailem na adres dziekanatu (dziekanat@pjwstk.edu.pl). Odpowiedź zostanie przesłana również e-mailem.

W przypadku rezygnacji ze studiów podanie złożone przez system podań jest traktowane jako oświadczenie woli i nie wymaga akceptacji, o ile nie zawiera również innych próśb, na przykład o zwrot nadpłaty.

Zwrot nadpłaty

Jeśli na koncie studenta do wpłat czesnego wystąpiła nadpłata, można wnioskować o jej wycofanie. W tym celu należy złożyć podanie przez system podań z prośbą o zwrot nadpłaty i podać numer prywatnego konta bankowego, na które ma być zrobiony zwrot.

Zwrot nadpłaty następuje zwykle po kilkunastu dniach.

Czesne i inne opłaty

Każdy ze studentów ma swój indywidualny numer konta bankowego do wpłat. Znajduje się on w portalu Gakko, w zakładce „Dane osobowe”.

Wysokość opłat – czesne, ITN, zmiana trybu studiów, koszt legitymacji itp. –  można znaleźć w kontrakcie.

Nie ma możliwości wnoszenia opłat gotówką ani kartą na miejscu.

Wysyłka dokumentów

Uczelnia może wysłać dyplom (odpisy i suplementy) na wskazany adres w Polsce i za granicą. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej) i przesłać go z e-maila studenckiego na adres dziekanatu. Podobnie można wnioskować o przesłanie świadectwa studiów podyplomowych.

Można również wnioskować o wysyłkę zaświadczeń oraz innych dokumentów, które może przygotować dziekanat lub księgowość (wniosek do pobrania niżej).

Wysyłamy dokumenty wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na terenie Polski wysyłka jest bezpłatna, natomiast wysyłka za granicę jest odpłatna (informacja o płatności znajduje się we wniosku).

Wysyłka dyplomu lub świadectwa studiów podyplomowych

Wysyłka dokumentów na terenie UE

Wysyłka dokumentów do innych krajów


Przebieg studiów

Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami mogą wnioskować o dostosowanie toku studiów zgodnie z zarządzeniem Rektora. Taki wniosek należy złożyć przez system podań z informacją o oczekiwanych dostosowaniach oraz załączając orzeczenie o niepełnosprawności. Decyzja zależy od Dziekana, zgodnie z możliwościami technicznymi Uczelni, warunkami prowadzenia i zaliczenia poszczególnych zajęć oraz przebiegu egzaminów.

Zarządzenie Rektora dot. zasad studiowania studentów z niepełnosprawnością

Zmiana grup

1. Każdy student wpisany na semestr ma zagwarantowane miejsce w grupie ćwiczeniowej, wykładowej oraz lektoratowej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do redukcji liczby grup, co może powodować zmiany w przydziałach do ww. grup.

2. Zmiana grupy jest możliwa wyłącznie w przypadku kolizji zajęć (grupy zwykłe i ITN).

3. Prośbę o zmianę grupy (zawierającą nowy numer grupy) należy przesłać na adres mailowy dziekanatu (dziekanat@pjwstk.edu.pl). Zmiana będzie możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupie wnioskowanej.

4. Wszelkie zmiany możliwe są do zakończenia pierwszego tygodnia zajęć.

5. W wyjątkowych sytuacjach zmiana grupy może nastąpić w trakcie trwania semestru. Do obowiązku studenta należy uzyskanie zgody nowego prowadzącego oraz dostarczenie mu ew. wyników (uzyskane punkty) i frekwencji uzyskanej w poprzedniej grupie. 6. Zapisami do grup lektoratowych zajmuje się tylko i wyłącznie Studium Języków Obcych (sjo@pjwstk.edu.pl), tam należy kierować prośby o ewentualny wpis lub zmianę grupy językowej.

Zmiana trybu i kierunku studiów

Raz w czasie trwania studiów studenci mają prawo do zmiany trybu lub kierunku studiów. W tym celu trzeba złożyć podanie o zmianę (w przerwie pomiędzy semestrami lub przed kolejnym rokiem akademickim). Po otrzymaniu takiego podania w dziekanacie wykonujemy symulację, czyli porównanie dotychczas zrealizowanego programu studiów studenta i programu zrealizowanego na nowym kierunku/trybie. Z różnicy programowej może wynikać konieczność zaliczania brakujących przedmiotów jako płatnych ITNów. Jeśli student wyrazi zgodę na zaproponowane warunki, otrzyma na adres e-mail skan aneksu do kontraktu. Aneks należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać w postaci pojedynczego pliku pdf, dobrej jakości, bez artefaktów i dodatkowego tła. 

Zmiana trybu i kierunku wiąże się z jednorazową opłatą.  

System podań

Redukcja czesnego

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania różnych rodzajów redukcji czesnego.

1.Redukcja za najwyższą średnią – jest przyznawana automatycznie (na okres semestru), to znaczy, że nie trzeba o nią wnioskować. Na początku semestru, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i wystawieniu wszystkich ocen z systemu generowana jest lista studentów, którzy w poprzednim semestrze uzyskali najwyższą średnią (w praktyce jest to zwykle średnia 5,0) i nie mają żadnych brakujących przedmiotów. Każdy ze studentów, którzy uzyskali redukcję, otrzymuje o niej informację mailowo. Do momentu uzyskania informacji o redukcji należy płacić pełne czesne.

2.Redukcja dla studiującego rodzeństwa lub małżeństwa – jest przyznawana na semestr wyłącznie po złożeniu podania przez każde z rodzeństwa lub małżeństwa i wyłącznie w sytuacji, kiedy studiujący uiszczają pełne czesne. Przejście jednej z osób na tryb tylko ITN lub wzięcie urlopu uniemożliwia ubieganie się o redukcję lub powoduje jej utratę.

3.Redukcja z tytułu wpłaty pełnego czesnego za rok lub semestr – przysługuje tylko wtedy, kiedy wpłata jest terminowa (terminy wpłat, wysokość czesnego i redukcji znajdują się w kontrakcie). Student odpowiednio pomniejsza czesne i wpłaca już zredukowaną kwotę.

4.Redukcja z tytułu studiowania na więcej niż jednym kierunku jednocześnie – jest przyznawana wyłącznie po złożeniu podania z prośbą o taką redukcję i wyłącznie na semestr. Po upływie semestru należy złożyć podanie ponownie.

5.Redukcja z tytułu wyników matury – jest przyznawana w trakcie procesu rekrutacyjnego przez Dział Rekrutacji, tylko na pierwszy semestr i nie jest powtarzalna. Oznacza to, że jeśli student powtarza pierwszy semestr, zniżka nie będzie już obowiązywała.

Regulamin redukcji (rozdz. IV).

Transfer oceny

Oceny uzyskane wcześniej na PJATK (np. w innym trybie studiów) transferują się automatycznie, o ile jest to przedmiot o tej samej nazwie i ocena nie jest starsza niż pięć lat.

Aby przeprowadzić transfer ocen z innej uczelni, należy pobrać arkusz transferu (poniżej), skontaktować się z prowadzącym zajęcia z danego przedmiotu i okazać sylabus tego przedmiotu oraz oryginał wykazu ocen z poprzedniej uczelni (nie może to być skan ani kserokopia). Po konsultacji z prowadzącym, wypełnieniu arkusza i podpisaniu go przez prowadzącego komplet oryginalnych dokumentów (arkusz transferu i wykaz ocen) należy dostarczyć do dziekanatu, gdzie przekazywany jest do zatwierdzenia przez Dziekana. Jeśli Dziekan również wyrazi zgodę, ocena jest wpisywana do systemu.  W przypadku ocen starszych niż pięć lat, prowadzący nie dokonuje transferu – decyzja należy wyłącznie do Dziekana Wydziału.

Arkusz transferu

Po ostatnim semestrze

W przypadku wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk oraz napisanej i oddanej pracy dyplomowej studenci przystępują do obrony (procedura poniżej).

Jeśli po ostatnim semestrze pozostały niezaliczone przedmioty, aby kontynuować studia konieczne jest złożenie podania o ITNy ze wszystkich niezaliczonych przedmiotów.

Jeśli nie została ukończona praca dyplomowa, należy złożyć podanie z PRO lub SEM załączając informację od promotora o stanie zaawansowania pracy.

Jeśli wszystkie przedmioty są zaliczone, praca napisana, a student nie przystąpił do obrony, zostaje skreślony z listy studentów. W ciągu dwóch lat od skreślenia może przystąpić do obrony po złożeniu podania o wpis na czas obrony i wniesieniu odpowiedniej opłaty – są tak zwane konsultacje bez praw studenta, po których obrona może nastąpić tylko w marcu lub w październiku.


Praktyki

Dziekanat zajmuje się wyłącznie przyjmowaniem zatwierdzonych i podpisanych sprawozdań z praktyk. Sprawozdania zatwierdza prof. Szklanny.

Wszelkie informacje odnośnie praktyk, druki (wzory sprawozdań, skierowania) oraz regulamin, w którym znajduje się liczba wymaganych godzin praktyk, można znaleźć na stronie Akademickiego Biura Karier PJATK. Pytania odnośnie praktyk prosimy zadawać mailowo praktyki@pjwstk.edu.pl.

WF

Wraz z rozpoczęciem semestru studenci studiów stacjonarnych zobowiązani do realizowania zajęć wychowania fizycznego otrzymają informację mailową o organizacji zajęć WF.

Zapisy na zajęcia WF odbywają się w trybie elektronicznym poprzez
 stronę gakko.pja.edu.pl w wyznaczonym terminie. Należy zaznaczyć zajęcia pierwszego i – opcjonalnie – drugiego wyboru. W przypadku, kiedy student jest zobowiązany do realizacji zajęć WF, a nie wypełni ankiety, będzie zobowiązany do realizowania zajęć we własnym zakresie.
Harmonogram zajęć oraz lokalizacje placówek zostaną opublikowane na stronie gakko.pjwstk.edu.pl w ogłoszeniach na początku semestru.

W przypadku realizacji WF we własnym zakresie należy w wyznaczonym terminie dostarczyć skan wypełnionego zaświadczenia z pieczęcią ośrodka, w którym realizowane były zajęcia (druk do pobrania poniżej).

Studenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu semestralne zwolnienie lekarskie (do końca marca, jeśli chodzi o zajęcia w semestrze letnim). Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do siedmiu dni od daty wystawienia.

Ocenę niedostateczną otrzymują studenci, którzy nie dostarczyli w terminie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia o samodzielnej realizacji WF lub nie zrealizowali niezbędnej liczby godzin.

Zaświadczenie (Statement)

Regulamin WF

Regulamin WF ang

Przedmioty obieralne

Przed semestrem, w którym studenci realizują przedmioty obieralne, każdy otrzymuje ankietę z propozycją takich przedmiotów (zwykle pod koniec poprzedzającego semestru).

W przypadku niewypełnienia tej ankiety (spóźnienie, powody techniczne) studenci składają podanie z prośbą o przypisanie wskazanych przez nich przedmiotów obieralnych przez system podań. Rezygnacja z przedmiotu obieralnego może nastąpić tylko na początku semestru (przez system podań). W późniejszym terminie rezygnacja nie zostanie przyjęta, a przedmiot będzie traktowany jako obligatoryjny.

ITN – powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

ITN – Indywidualny Tryb Nauczania – oznacza powtarzanie przedmiotu. Co do zasady, powinno się powtarzać niezaliczony przedmiot w trybie, w którym się studiuje. Przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzają się co rok, dlatego niezaliczony przedmiot z semestru zimowego można powtarzać dopiero w kolejnym semestrze zimowym, a z letniego – w letnim. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy to tylko studentów informatyki) można powtarzać przedmioty w trybie internetowym, ale mogą one stanowić maksymalnie połowę ITNów realizowanych w danym semestrze. Nie wszystkie przedmioty można powtarzać internetowo.

Ważne! Przedmioty realizowane w trybie internetowym są widoczne tylko na platformie EDUX.

Co semestr studenci wszystkich wydziałów otrzymują zarządzenie Dziekana o terminie składania podań o ITN. W przypadku studentów informatyki studenci otrzymują również listę przedmiotów, które mogą wybrać do powtarzania w trybie internetowym, o ile są one niedostępne w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Ważne! W przypadku składania podania o ITN z PRO lub SEM po ostatnim semestrze konieczne jest dołączenie do podania informacji o stanie zaawansowania pracy – jest to dokument, który powinien być wypełniony przez promotora (do pobrania poniżej). Informacja powinna być aktualna (z bieżącego semestru).

Informacja o stanie zaawansowania pracy – załącznik do podania o PRO_SEM

Powtarzanie przedmiotów może odbywać się na dwa sposoby – niezależnie od zwykłego toku studiów (np. student kontynuuje studia na piątym semestrze, a jednocześnie powtarza przedmioty z trzeciego i czwartego semestru) albo jako „semestr tylko ITN”, czyli realizacja tylko niezaliczonych wcześniej przedmiotów. „Semestr tylko ITN” jest niemożliwy do realizacji na pierwszym roku studiów.

Po „semestrze tylko ITN” należy złożyć podanie, co do dalszego ciągu studiów.

Rezygnacja z ITN może nastąpić w ciągu trzech tygodni od momentu rozpoczęcia semestru. Po tym czasie przedmiot zostanie potraktowany jako niezaliczony, a student obciążony pełną opłatą za przedmiot. Rezygnacja z ITN nie dotyczy przedmiotów wyznaczonych przez Dziekana.  

System podań

Urlop dziekański

W czasie studiów można wziąć maksymalnie dwa semestry urlopu dziekańskiego. Dotyczy to studentów po ukończonym pierwszym roku i przed ostatnim semestrem studiów – studenci będący na pierwszym roku i po ostatnim semestrze studiów nie mogą ubiegać się o urlop dziekański.

Można również wnioskować o urlop zdrowotny (w każdym momencie studiów).

Aby ubiegać się o urlop, należy złożyć podanie przez system podań i określić czas trwania tego urlopu. W przypadku urlopu zdrowotnego do podania należy załączyć zaświadczenie od lekarza.

Pod koniec urlopu konieczne jest złożenie kolejnego podania z prośbą o wpis na listę studentów.

System podań

Promocja na kolejny semestr

Pod koniec semestru studenci otrzymują zarządzenie Dziekana wydziału z warunkami promocji na kolejny semestr. Jeśli student spełnia te warunki, zostaje promowany automatycznie, bez konieczności wnioskowania o to. Jeśli nie spełnia – promocji nie uzyskuje. Jeśli nie zaliczył pierwszego semestru, może wnioskować o warunkowy wpis na kolejny semestr, a jeśli nie uzyska zgody – zostaje skreślony z listy studentów lub rezygnuje i może wrócić na studia od nowego roku akademickiego. Zaliczone przedmioty są wtedy transferowane na kolejny rok z zastrzeżeniem, że oceny starsze niż pięć lat nie są przepisywane. Promocję (wpis na kolejny semestr) można sprawdzić w systemie Gakko (przebieg studiów –> historia wpisów).

Deklaracje na kolejny semestr

Po zakończeniu semestru zwykle wyznaczany jest termin na złożenie deklaracji na kolejny semestr, co w praktyce oznacza złożenie podania w wyznaczonym okresie. Po wyznaczonym terminie można jeszcze składać podania, ale studenci mogą zostać obciążeni opłatą dodatkową za każdy przedmiot ITN (wysokość kwoty podana jest w kontrakcie). 

Ci studenci, którzy otrzymali promocję i nie planują powtarzania żadnych przedmiotów, nie składają podania. Jest to natomiast konieczne w przypadku, kiedy student chciałby w najbliższym semestrze powtarzać niezaliczone przedmioty, wrócić po urlopie lub jest po semestrze tylko ITN.


Rozkład roku akademickiego 2023/2024

Stypendia

Uczelnia przyznaje trzy rodzaje stypendiów: stypendium rektorskie, socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Każde z nich wymaga złożenia wniosku przez system stypendialny.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat interesującego Cię stypendium


Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zabezpiecza studentów w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, gwarantuje zwrot kosztów leczenia i wypłatę świadczeń za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku NNW, uwzględnia poważne zachorowania i zapewnia ochronę 24h na dobę. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę za szkody podczas uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, jak również w życiu prywatnym.

Poniżej więcej informacji na temat ubezpieczeń


Ważne dokumenty

Wszystkie ważne dokumenty znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej PJATK

Masz pytania? Nie wiesz jak zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z dziekanatem, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.


Obrony

Procedura dotyczy studentów informatyki, zarządzania informacją oraz kultury Japonii. Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów (zarówno grafiki, jak i architektury wnętrz) mają odrębną procedurę, która jest do wglądu na stronie SNM.

Rozpoczęcie procedury

Poniższe punkty należy wykonać po akceptacji pracy przez Promotora.

W celu rozpoczęcia procesu należy:

 • wydrukować i oprawić pracę – jeden egzemplarz dla całej grupy;
 • przygotować płyty CD z pracą (część pisemna + ewentualnie (jeśli są) kody źródłowe i skompilowana wersja aplikacji). Na płytach napisać markerem temat pracy, nazwiska i numery studenckie wszystkich autorów. Należy nagrać:
  • po jednej płycie CD od każdego współautora pracy – dla Dziekanatu;
  • jedną, dodatkową płytę CD – dla biblioteki.
 • pobrać, wydrukować i podpisać oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy – po jednym egzemplarzu od każdego autora.
 • złożyć podanie ogólne do Dziekana Wydziału przez podania.pja.edu.pl z prośbą o możliwość podejścia do obrony pracy dyplomowej bez egzaminu dyplomowego. Uzasadnieniem jest fakt, że praca dyplomowa była pisana w grupie (tylko studenci, którzy nie mają szans na absolutorium, a pisali pracę grupową).

Na tym etapie w systemie GAKKO (gakko.pja.edu.pl) powinny istnieć informacje dotyczące pracy dyplomowej wprowadzone przez Promotora. W tym kroku student ma obowiązek przekazać dodatkowe informacje do Promotora, który po weryfikacji uzupełnia je w systemie GAKKO:

 • indywidualny wkład każdego z autorów w poszczególne elementy pracy (z uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów w dokumentacji projektu dyplomowego);
 • zakres zrealizowanych badań naukowych (jeśli dotyczy);
 • imię i nazwisko Recenzenta pracy.

Student we własnym zakresie uzupełnia następujące informacje:

 • udzielenie lub nieudzielenie zgody na zamieszczenie pracy w Repozytorium Prac Dyplomowych;
 • deklaracja o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi. Uczelnia wystawia dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement):
  • oryginał w języku polskim + 2 odpisy w języku polskim
   lub
  • oryginał w języku polskim + odpis w języku polskim + odpis w języku angielskim
Złożenie pracy

Komplet fizycznych dokumentów wymienionych w Kroku 1 można wysłać pocztą lub umówić się na dostarczenie do dziekanatu lub biblioteki (wystarczy umówić się z jednym działem, dokumenty zostaną odpowiednio przekazane):

 • biblioteka otrzymuje oprawioną pracę i jedną płytę CD w celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu. Jednolity System Antyplagiatowy gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik weryfikacji z „raportu prawdopodobieństwa” (współczynnik nr 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki (patrz: Krok 3).
 • dziekanat otrzymuje pozostałe płyty CD oraz oświadczenia podpisane przez autorów pracy.

Aby formalnie zakończyć Krok 2, Promotor musi zaakceptować wynik weryfikacji z JSA, wpisany do systemu GAKKO przez pracownika biblioteki.

Ukończenie Kroku 2 jest równoznaczne ze złożeniem pracy w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału w zarządzeniu dot. egzaminów dyplomowych.

Uzupełnienie obiegówki

Prośbę o utworzenie obiegówki należy zgłosić do Dziekanatu/Sekretariatu – mailowo (preferowana opcja) lub telefonicznie, dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych wymagań:

 • uzyskania absolutorium lub uzyskania pozytywnej decyzji na podanie o dopuszczenie do obrony samej pracy (złożone w Kroku 1);
 • uzyskania akceptacji wyniku plagiatu przez Promotora w systemie GAKKO.

Obiegówka zostanie udostępniona w systemie GAKKO (link). W interesie studenta jest upewnienie się, że obiegówka została uzupełniona przez:

 • bibliotekę;
 • Księgowość, (nie dotyczy studentów bez absolutorium);
 • Promotora i Recenzenta (wprowadzenie opinii Promotora i Recenzji jest równoznaczne z „podpisaniem” przez nich obiegówki);
 • dziekanat (dopiero po uzyskaniu wszystkich pozostałych podpisów).

Uzyskanie kompletu podpisów formalnie kończy proces przygotowania do obrony.

Obrona

W dniu obrony, najpóźniej pół godziny przed obroną – w godzinach pracy dziekanatu:

 • przewodniczący/członek komisji odbiera z dziekanatu komplet dokumentów dla komisji egzaminacyjnej;
 • studenci udają się pod wyznaczoną salę i czekają na zaproszenie na egzamin.

(Opis tego kroku nie dotyczy obron zdalnych.)

Odbiór dyplomu i formalności po obronie

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na profilu studenta, po zalogowaniu do GAKKO w zakładce Dziekanat/Przebieg studiów/Dokumenty (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

W celu uzyskania dodatkowego odpisu (nie więcej niż 3 sztuki) w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w systemie podań:

 • podanie – tłumaczenie tematu pracy musi zostać uzupełnione przez Promotora na etapie wprowadzania pracy do systemu GAKKO. Jeśli temat jest błędny, do podania należy dodać podpisany przez Promotora załącznik dot. tłumaczenia tematu pracy).
 • dowód wpłaty 40 zł za jeden komplet.

W związku z wprowadzeniem nowych druków dyplomów od obron semestru letniego 2020/2021 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

Prosimy pamiętać, że na odebranie dyplomu należy się umówić mailowo lub telefonicznie.

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.