fbpx
Etyka publikacji

Etyka publikacji

There is no translation available.

 1. Dbając o dobre praktyki wydawnicze oraz rzetelność materiałów naukowych, na stronie wydawnictwa PJATK został zamieszczony szczegółowy opis procesu recenzji oraz inne informacje służące transparentności funkcjonowania wydawnictwa.
 2. Dokładane są wszelkich starania, by wszystkie etapy procesu wydawniczego przebiegały sprawnie i terminowo. W ramach działalności wydawniczej zapewnione są profesjonalne opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu w ścisłej współpracy z autorem.
 3. Przestrzegamy przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i zobowiązujemy do tego autorów. Przyjmujemy prace oryginalne, których autorzy gwarantują w umowie, że utwór nie narusza praw autorskich osób trzecich. Autorzy są odpowiedzialni za legalne cytowanie, wykorzystywanie ilustracji, tabel, wykresów itp. z innych źródeł. Materiał taki wymaga podania źródła, a w przypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenia jej do wydawnictwa). W umowie wydawniczej prawa autorskie są przekazywane wydawnictwu, bez którego zgody nie wolno publikować pracy gdzie indziej (w całości lub w części).
 4. Wydawnictwo przestrzega rad i zaleceń Comittee on Publication Ethics (COPE) dotyczącymi edukacji, wykrywania i demaskowania niepożądanych praktyk publikacyjnych, takich jak:
  • zbędna (zduplikowana, wtórna) publikacja,
  • plagiat, 
  • sfabrykowanie danych,
  • zmiana na liście autorów (dodanie lub usunięcie autora),
  • autorstwo widmo, 
  • gościnne lub grzecznościowe,
  • konflikt interesów.
 5. Autorzy zobowiązani są do ujawniania jako współautorów wszystkich, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania opracowania. Inne osoby zaangażowane w jego powstanie powinny zostać wskazane w przypisie lub w podziękowaniach. Uwrażliwiamy na takie przejawy nierzetelności naukowej, jak niewłaściwe oznaczenie autorstwa:
  • ghostwriting, czyli nieujawnienie jako współautora ani niewymienienie w podziękowaniach osoby, która wniosła znaczący udział w powstanie publikacji,
  • guest autorship, czyli sytuację odwrotną – gdy osoba ujawniona jako autor miała znikomy lub żaden udział w powstaniu publikacji.
  • Konieczność jawności i wyczerpującego określenia autorstwa wiąże się również z wymogiem wskazania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.
 6. Za cechy etycznej recenzji uważamy:
  • kompetencję i bezstronność recenzenta,
  • obiektywność i merytoryczność,
  • uzasadnienie zarówno krytyki, jak i pozytywnej oceny,
  • terminowość,
  • poufność i niewykorzystywanie treści pracy przed publikacją,
  • zgłaszanie podejrzenia naruszenia praw autorskich czy plagiatu.