Regulamin przyznawania redukcji czesnego dla studentów PJATK

Regulamin przyznawania redukcji czesnego dla studentów PJATK

There is no translation available.

Zarządzenie Kanclerza
Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
z dnia 01.10.2020 r.
w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne
w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 2 Statutu PJATK zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa warunki, tryb i wysokość redukcji czesnego.

§ 2
Redukcja czesnego za wyniki w nauce przyznawana jest:

  • po każdym zakończonym semestrze studentom, którzy osiągnęli średnią semestralną 5,0 i mają zaliczone wszystkie wymagane programowo przedmioty (ćwiczenia i wykłady);
  • na okres jednego semestru i polega na obniżeniu czesnego o 20%,
  • automatycznie na podstawie uzyskanych wyników w nauce (nie wymaga składania wniosku przez studenta).
  • O przyznaniu redukcji student zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3
Redukcja czesnego dla studiującego rodzeństwa lub małżeństwa:

  • może zostać przyznana studiującemu w tym samym czasie rodzeństwu lub współmałżonkom, na podstawie złożonego przez każdego ze studentów wniosku;
  • wysokość redukcji wynosi 25% dla każdego uprawnionego;
  • obowiązuje tylko w sytuacji, gdy każdy z uprawnionych uiszcza czesne.
  • zmiana trybu jednego z uprawnionych na tryb “tylko ITN”, przejście na urlop zdrowotny/dziekański lub utrata statusu studenta pozbawia pozostałych uprawnionych prawa do redukcji;
  • redukcja przyznawana jest na okres jednego semestru. Po jego upływie należy ponowić wniosek w celu utrzymania redukcji.


§ 4
Redukcja z tytułu studiowania na więcej niż jednym kierunku jednocześnie:

  • dotyczy studentów, którzy w trakcie studiów podejmują naukę na drugim kierunku PJATK;
  • wymaga złożenia wniosku o przyznanie redukcji;
  • wysokość redukcji ustala się na 50% niższego czesnego;
  • redukcja przyznawana jest na okres jednego semestru. Po jego upływie należy ponowić wniosek w celu utrzymania redukcji.

§ 5
Redukcja z tytułu wniesienia opłat czesnego w jednej lub dwóch ratach:

  • przyznawana jest pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat czesnego w jednej lub dwóch ratach;
  • wysokość redukcji i terminy wpłat ustalone są w Kontrakcie Uczelnia – Student.

§ 6
Redukcja z tytułu uzyskania bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym:

  • redukcja przyznawana jest przez dział rekrutacji w procesie rekrutacji;
  • obowiązuje przez jeden semestr i nie może zostać powtórzona (np. w przypadku ponownego rozpoczęcia studiów);
  • wysokość redukcji i kryteria jej uzyskania reguluje Decyzja Rektora wprowadzająca obniżki czesnego dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia w PJATK w I-szym semestrze, dostępny na stronie internetowej Uczelni.