fbpx
Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy


Teoria obrazu i barwy
1. Co to jest obraz (według Hartmana)?
2. Podaj cztery podstawowe zasady percepcji barw określone w teorii kodowania antagonistycznego.
3. Czym się różni barwa od koloru?
4. Podaj definicję barw złożonych, prostych, głównych, dopełniających i niekolorowych.
5. O czym mówią prawa: Webera – Fechnera, Bezolda – Bruckego, Grassmanna?


Psychofizjologia widzenia
1. O czym mówi teoria Atteneava?
2. Wymień 8 składników głębi obrazu.
3. Co to jest świadomość wtórna?
4. O czym mówi maksyma i tao pi pu tao?
5. Uzasadnij krótko, że Ruskina postulat „świeżości oka” jest mitem.


Grafika wydawnicza
1. Podaj 8 przykazań budowy strony.
2. Podaj zasady projektowania grzbietu okładki.
3. Wymień 7 zasad projektowania tytułów i śródtytułów.
4. Co to jest żywa pagina?
5. Wymień 6 odpowiedników struktur graficznych, przyporządkowanych do sześciu sposobów czytania tekstów.
6. Wymień 4 podstawowe zasady projektowania publikacji wydawniczych.


Grafika projektowa
1. Podaj różnicę pomiędzy logotypem a piktogramem?
2. Komu służy grafika projektowa?
3. Do czego potrzebne jest portfolio?
4. Podaj rodzaje znaków graficznych.


Historia sztuki
1. Porównaj architekturę gotycką i barokową
2. W czym kostiumologia jest pomocna projektantowi gier?
3. Czy inspiracje sztuką dawną są obecne we współczesności? Podaj przykłady.
4. Jakie tematy podejmowało malarstwo impresjonistyczne?


Psychologia reklamy
1. Scharakteryzuj reklamę prasową.
2. Scharakteryzuj reklamę telewizyjną.
3. Scharakteryzuj reklamę outdoorową.
4. Scharakteryzuj reklamę internetową.


Wstęp do grafiki 3D
1. Co to jest NURBS?
2. Opisz zasadę działania algorytmu ray-tracingu.
3. Czym różnią się geometria sub-division surface i poligonowa?
4. Wymień podstawowe typy oświetlenia stosowane w grafice 3D.


Animacja 3D
1. Co to jest blocking?
2. Co to jest timing?
3. Wymień trzy podstawowe techniki animacji postaci 3D.
4. Czym różni się kinematyka prosta (FK) od odwrotnej (IK) w animacji.


Zaawansowana grafika 3D/ Game design
1. Co to jest Design Document?
2. Co oznacza termin baking w dziedzinie tworzenia grafiki na potrzeby gier komputerowych?
3. Co to jest Mapa normalnych (normal map)?
4. Na czym polega technika displacemant?


Liternictwo – Typografia
1. Co to jest szpalta?
2. Czym różni się czcionka jednoelementowa od dwuelementowej?
3. Podaj trzy przykładowe czcionki i scharakteryzuj je.
4. Co to jest impozycja?